Klachtenregeling Het ABC


Als u niet tevreden bent...

Het ABC hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u over een product of activiteit van ons niet helemaal tevreden bent. Wij vinden het belangrijk als u laat weten wat er volgens u beter of anders kan. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit van onze producten en diensten nog verder te verbeteren.

Gesprek
Uiteraard bespreekt u punten van kritiek in eerste instantie met de betrokken adviseur zelf of zo nodig met de manager. Daarbij ontstaat meestal voldoende duidelijkheid en wordt een oplossing gevonden. Als dat niet lukt, kunt u gebruik maken van onze formele klachtenregeling.

Indienen klacht
U meldt de klacht via klacht@hetabc.nl binnen 4 weken na het gesprek met de adviseur. Van deze melding ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld en binnen 14 dagen afgehandeld. Indien meer tijd nodig is, stellen u daarvan op de hoogte met een vermelding van reden en verwachte reactietermijn. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

Afhandeling klacht
We arrangeren een gesprek met de klant, de directie van Het ABC en de betrokken adviseur/behandelaar. De inzet van het gesprek is de klacht in overleg tot tevredenheid op te lossen. Alle klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

Beroepsmogelijkheid

Wanneer de afhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, bestaat de mogelijkheid om deze voor te leggen aan de CED-groep (contactpersoon is mevrouw M. Hoogenkamp). Het ABC informeert de klant schriftelijk over deze mogelijkheid. Ook wijst Het ABC de klant op dat moment op de klachtenprocedure van relevante kwaliteitsinstituten (NIP, NVO en KD).

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Het ABC bindend; eventuele consequenties worden door Het ABC snel afgehandeld.