Nieuwe kansenaanpak Basisonderwijs (VloA)

Sinds eind 2017 is er een aanpassing van de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VloA) en de nieuwe Kansenaanpak Basisonderwijs. Deze aanpassing zorgt voor een vernieuwd, gevarieerd aanbod aan mogelijkheden waar basisscholen in Amsterdam gebruik van kunnen maken. Zo is het ook in schooljaar 2018-2019 weer mogelijk om in de klas extra aandacht te besteden aan burgerschap.

In totaal is er voor het basisonderwijs in schooljaar 2017-2018 ruim 22,5 miljoen beschikbaar. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen en veranderingen op een rij.

De nieuwe kansenaanpak Basisonderwijs ten behoeve van gelijke kansen

  • De voorziening Kansenaanpak Primair Onderwijs vervangt de VloA-voorzieningen Ouderbetrokkenheid en Taalinterventies. Deze interventies waren: schakelklassen deeltijd en voltijd, vakantietaalschool, leerlab en het project Meerkunners. In de nieuwe subsidievoorziening vindt u deze interventies terug onder de noemer Verlengde leertijd.
  • Scholen hebben de mogelijkheid om (een van deze) interventies in te zetten maar ook een andere nieuwe interventie. Maatwerk en innovatie worden aanbevolen en gestimuleerd.
  • De aanvraagprocedure van de zomerschool en kopklassen blijft onveranderd..
  • De grootste verandering ligt in de wijze waarop middelen zullen worden verdeeld. Voor  verlengde leertijd en ouderbetrokkenheid kunnen scholen een vooraf berekend subsidiebedrag aanvragen. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal doelgroepleerlingen per school, vanaf groep drie.
  • De gemeente hanteert een nieuwe bredere definitie voor Amsterdamse doelgroepleerlingen waarmee op basis van de indicatoren VVE indicatie, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders wordt bepaald welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben om (het risico op) hun onderwijsachterstanden te verkleinen. Dit leidt in 2018-2019 tot een grotere doelgroep van ongeveer 16.600 leerlingen in groep 3 t/m groep 8. Het totale stedelijke budget wordt opgehoogd. In de week van 8 januari 2018 kunnen schoolbesturen informatie verwachten over de financiële consequenties voor hun scholen.

Onderwijs Ondersteunend Personeel en Nieuwkomers

  • De voorziening Onderwijs Ondersteunend Personeel is bedoeld om de werkdruk van leraren en directie te verminderen en de veiligheid in en om de school te vergroten. Om deze voorziening breder inzetbaar te maken, vervalt de voorwaarde dat een dislocatie op 800 meter moet liggen van een hoofdvestiging.
  • De voorziening Nieuwkomers kan worden aangevraagd voor nieuwkomersklassen. Met de groei van het aantal nieuwkomers, komen er ook steeds meer nieuwkomers als kleuter in de reguliere kleuterklassen. Amsterdam start een pilot met subsidie voor extra expertise in deze reguliere kleutergroepen (in totaal maximaal 15) als er tenminste 5 nieuwkomers zijn.

Tenslotte

Wellicht ten overvloede: de subsidies die de gemeente Amsterdam verstrekt zijn aanvullend op de rijksbekostiging. De gemeente streeft ernaar om uw schoolbestuur voor 1 mei 2018 de beschikkingen te sturen, zodat u hiermee in de bedrijfsvoering van uw organisatie rekening kunt houden.

Informatiebijeenkomst

De gemeente roept scholen op om gebruik te maken van het mooie, gevarieerde pakket aan voorzieningen. De aanvraagprocedure van de VloA-onderwijsvoorzieningen loopt van 22 januari 2018 tot 9 maart 2018. Kijk voor meer informatie op https://www.amsterdam.nl/subsidies/onderwerp/subsidies-onderwijs/ en kom ook op woensdag 10 jan. naar de informatiebijeenkomst (14.00-16.00 uur, Tijl Uilenspiegelschool).

Aanmelden kan via: www.amsterdam.nl/aanmeldformuliervloa10januari

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *