Duurzame Inzetbaarheid Schoolteam

Is in jouw school het lerarentekort merkbaar, hebben jullie te maken met een hoog verloop of heb je eindelijk een schoolteam dat staat en wil je dat graag zo houden. De training ‘Duurzame Inzetbaarheid Schoolteam’ ondersteunt scholen in het behoud van hun docenten en leerkrachten. De werkdruk- en energiebronnen van het team worden in kaart gebracht om een prettige balans tussen werkdruk en werkgeluk te vinden. Het resultaat is een team dat meer werkgeluk ervaart en teamleden die langer behouden blijven voor het onderwijs, de school en de leerlingen.

Inhoud

 • Een kort vooronderzoek waarin zowel de werkdrukbronnen als de energiebronnen van de individuele teamleden in kaart worden gebracht.
 • Een training bestaande uit drie delen. In deel 1 onderzoeken we de energiebronnen van het team. In deel 2 onderzoeken we de werkdrukbronnen van het team. In deel 3 stellen we een praktisch haalbaar plan van aanpak op om de energiebronnen te maximaliseren en de werkdrukbronnen te minimaliseren.
 • Een vervolgbijeenkomst waarin we het plan van aanpak en de uitvoering daarvan evalueren en bijstellen. We bespreken wat er al werkt en waarom dat werkt en bespreken welke actiepunten er nog niet zijn uitgevoerd en wat er nodig is om dit toch te kunnen doen.

Voor wie?

 • Schoolteams PO/VO
 • Secties/vakgroepen in het VO
 • Docenten en leerkrachten die deels hetzelfde werk uitvoeren of veel samenwerken
 • Werkgroepen
 • Schoolleiders

(max. 10 personen of 1 sectie/vakgroep)

Duur en kosten

Het vooronderzoek kan zowel live als online op verschillende manieren worden afgenomen. Gemiddeld kost dit 0,5 uur per persoon.
De training is flexibel in te delen. Mogelijke opties zijn o.a. een studiedag of drie losse sessies. Sessies duren ongeveer 2,5 uur.
De vervolgbijeenkomst duurt 2 uur. Verdere vervolgbijeenkomsten of extra ondersteuning bij de uitvoering van het plan van aanpak zijn mogelijk in overleg.

Kosten zijn afhankelijk van de gekozen indeling en locatie.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie?  Bel of mail Sven Mooij.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Sven Mooij
Onderwijsadviseur leiderschap

0657906694

smooij@hetabc.nl

Mijn profiel

Coördinatiepunt VVE Trainingen

Het coördinatiepunt VVE trainingen organiseert en coördineert namens opdrachtgever Gemeente Amsterdam.

Klik op de betreffende training voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Vragen en aanmeldingen lopen via cursus@hetabc.nl

 

 

 

Heb je vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

 

Taal: coaching en advies

De adviseurs van team Taal begeleiden zowel schoolteams als individuele leerkrachten. Dit kan op het gebied van een schoolbreed taalbeleid, of vakinhoudelijke leerkrachtvaardigheden.

Taalbeleid en methodes

Leerlingen zijn gebaat bij een goed doordacht en door het hele team gedragen taal- en/of leesbeleid.
Wil je aan de slag met het (her)schrijven van je taalbeleid of ben je op zoek naar een nieuwe aanpak voor het taalonderwijs op jouw school?

Wij bieden ondersteuning op maat om het beleid op jouw school verder vorm te geven of aan te scherpen. Ook kunnen we helpen bij het vinden van de best passende methoden voor jouw school/team en leerlingen.

Professionalisering en verdieping

Ben je op zoek naar professionalisering of verdieping op een bepaald onderwerp?

Team Taal biedt hulp bij het verbeteren van instructie- of leerkrachtvaardigheden door middel van coaching en/of observaties. Aan de hand van theorie over effectieve instructiemodellen begeleiden wij leerkrachten bij het verbeteren van taalonderwijs, bijvoorbeeld bij begrijpend en technisch leesonderwijs.
Ook geven wij handvatten om aan de slag te gaan met nieuwe methodes en aanpakken, zoals praktische werksessies en voorbeeldlessen over Zien is Snappen, Close reading, klankonderwijs of NT2-didactiek.

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact met Janneke.

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Taal: leerlingbegeleiding

Naast leerkrachtprofessionalisering bieden we ook leerlingbegeleiding aan op het gebied van taal. We maken onderscheid tussen individuele taalbegeleiding en taalbegeleiding in groepsverband:

 • Individuele taalbegeleiding: ook wanneer er geen diagnose gesteld wordt bij een leerling, maar wanneer er wel extra ondersteuning nodig is, kan het ABC helpen. Wij bieden individuele taalbegeleiding op maat, voor verschillende taalgebieden.
 • Taalbegeleiding in groepsverband: wij bieden ook taalbegeleiding in de vorm van verlengde leertijd voor leerlingen die moeite hebben met onder andere begrijpend of technisch lezen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, meertalige leerlingen of leerlingen uit een taalarme omgeving.

Meer weten of heb je vragen over leerlingbegeleiding op het gebied van taal, neem contact met ons op.
Lees hier wat Het ABC nog meer biedt op het gebied van leerlingbegeleiding.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact met Janneke.

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Taal: trainingen

Binnen Team Taal bieden wij trainingen op maat aan. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, stellen wij in overleg een passende training of werksessie samen. Tijdens trainingen bieden wij zowel theoretische onderbouwing als praktische handvatten. Na onze trainingen kunnen leerkrachten direct aan de slag met praktische voorbereide lessen en leerkrachtvaardigheden. Bij iedere training staat diversiteit in de klas centraal en ligt onze focus op het meertalige kind. Ook zijn er mogelijkheden om de training toe te spitsen op bijvoorbeeld nieuwkomersleerlingen of leerlingen met dyslexie of TOS.

Wij verzorgen trainingen op het gebied van:

 • Meertaligheid: zien is snappen, NT2-didactiek, klankonderwijs, nieuwkomers
 • Aanvankelijk en technisch lezen: klankonderwijs, didactiek, decoderen, nieuwkomers
 • Leesbegrip: begrijpend lezen/luisteren, close reading/listening, leesmotivatie
 • Woordenschat: Met woorden in de weer, NT2-didactiek
 • Gesproken taal: klankonderwijs, uitspraak, spreekvaardigheid en luisteren, communicatie, taaldenkgesprekken
 • Geschreven taal: schrijfonderwijs/stellen, creatief schrijven, zinsbouw, grammatica, spelling
 • Lees- en spellingsproblemen: dyslexie, TOS, taalachterstand

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen hierover?

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Persoonlijke groeidoelen in de (verrijkings)klas 

Wil je in de (verrijkings)klas werken aan essentiële vaardigheden voor leren en leerplezier?
Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leerkracht gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheid om te reflecteren staat hierbij centraal, omdat die op de lange termijn belangrijk is bij het ontwikkelen van een zelfsturende, autonome attitude.
Essentie

De behoefte van cognitief talentvolle leerlingen ligt niet zozeer bij het uitbreiden van kennis, maar bij het uitbreiden en versterken van specifieke vaardigheden.

We gaan daarbij uit van vier doelgebieden:

1)     Leren leren
2)     Leren denken
3)     Zelfinzicht
4)     Samen leren

Het draait om het oefenen en ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden. Deze vaardigheden worden ook wel groeidoelen genoemd. In reguliere klassen is er al langer aandacht voor het ontwikkelen van deze vaardigheden. Werken met groeidoelen biedt daardoor kansen om een brug te slaan tussen de verrijkingsklas en de reguliere klas. Een leerling kan een vaardigheid oefenen in zowel de verrijkingsklas als de reguliere klas. Je kunt hiermee meer samenhang creëren in het aanbod. Dit is het meest zinvol wanneer een leerling intern gemotiveerd is. Daarom is het kind leidend. Hij bepaalt zijn eigen koers, kiest een vaardigheid om aan te werken en formuleert zelf een persoonlijk doel. De leerkracht coacht en maakt het leren zichtbaar.

 

Resultaat

De volgende succescriteria zorgen voor een optimaal resultaat.

 • Je kent verschillende overzichten van vakoverstijgende of groeidoelen (bijvoorbeeld de ABC/DWS doelkaart*).
 • Je weet hoe je vakoverstijgende of groeidoelen kunt introduceren met behulp van uitdagende activiteiten.
 • Je weet hoe je leerlingen kunt begeleiden bij het kiezen van, en reflecteren op, een persoonlijk doel.
 • Je weet hoe je het leerproces samen met leerlingen zichtbaar kunt maken (bijvoorbeeld door middel van ‘de vooruitkijker’, de ‘terugkijker’, een portfolio of groeirapport.
 • Je weet hoe je ouders en andere leerkrachten kunt betrekken bij het persoonlijke doel van de leerling en zo samenhang en transfer mogelijk te maken.
 • Je kunt zelf materialen en middelen vormgeven die passen bij jou en de context waarbinnen je werkt.

 

Werkwijze

We bieden een aanbod op maat, individueel of in groepsverband. Na een intake bepalen we wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Het aanbod kan bestaan uit:

 • (Digitale) consulten
  ·        Workshop(s)
  ·        Werkgroepbijeenkomsten
  ·        Klassenconsultaties

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onderwijsadviseur Annelies de Muijnck

 

 

Verdieping en extra uitdaging in de klas

Maar welke verdieping en extra uitdaging is passend en hoe verwerk je dat in je klassenmanagement? We zetten hier alvast even wat ideeën op een rijtje. Allereerst biedt het TASC-model een mooi gestructureerd stappenplan om de leerlingen zelfstandig aan een project te laten werken. Zeker voor kinderen die nog moeite hebben met hun executieve vaardigheden is dit model een prettige houvast. Een andere methodiek die in de klas kan worden ingezet is het venndiagram, wat vanuit de wiskunde een grafische voorstelling is van de logische relaties tussen meerdere verzamelingen. Met behulp van zo'n venndiagram kun je zichtbaar maken waar er verschillen en overeenkomsten te vinden zijn tussen twee of meerdere begrippen. Om het kritisch, creatief of het analytisch denken te stimuleren, kunnen de Denksleutels worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de ‘wat als’-sleutel, waarbij kinderen worden uitgedaagd om na te denken over bepaalde hypothetische stellingen. Een andere methodiek die kan worden ingezet om het denken te stimuleren, zijn de Denkhoeden. De zes verschillende (kleuren) hoeden representeren zes invalshoeken om over een stelling of probleemstelling na te denken en argumentatie te verzinnen. Aan de basis van deze methodieken staat de Taxonomie van Bloom, die zes niveaus van denken aangeeft. De lagere drie niveaus (onthouden, begrijpen en toepassen) zie je in het reguliere onderwijs veel terug. De drie hogere orde denkniveaus (analyseren, evalueren en creëren) bieden leerlingen meer verdieping en complexiteit, waardoor er voor cognitief talentvolle en begaafde leerlingen beter wordt aangesloten bij hun capaciteiten en zij meer mogelijkheden krijgen om tot leren te komen.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

Bijscholing HBO-er op de groep naar meewerkend coach

 

Van HBO-er op de groep naar meewerkend coach.

Door een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt per 1 januari 2022 de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE-groep verplicht.

De gemeente Amsterdam stelt in haar subsidievoorwaarden VVE voor elke VE groep een HBO-er als coach óf een HBO-er op de groep als voorwaarde, mét bijbehorende scholing (HBO-er in de voorschool: coach of op de groep).

Om aan zowel de wet als de subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam tegemoet te komen is de bijscholing HBO-er op de groep aangepast én geaccrediteerd als branche-erkende coachopleiding.
Hiermee verschuift de rol van HBO-er op de groep als meewerkend voorvrouw naar meewerkend coach. De nieuwe trainingen zijn hierop aangepast.

Om ook alle reeds gecertificeerde HBO-ers op de groep te certificeren en  toe te rusten op hun nieuwe rol is een aanvullende training van 2 dagdelen ontwikkeld.

HBO-ers op de groep op MBO-niveau met EVC of zonder een relevante HBO vooropleiding (zie link vooropleiding coach); voor hen was certificering vóór 1-1-2022 verplicht.

HBO-ers op de groep die in het bezit zijn van een relevante vooropleiding op HBO-niveau zijn krachtens de wetswijziging voldoende opgeleid om als meewerkend coach op de groep te fungeren.
Zij kunnen echter ook in aanmerking komen voor deze aanvullende training en daarmee voor het bijbehorende certificaat.

Overzicht datum trainingsbijeenkomsten

Bijeenkomst 1 woensdag 30 november 2022, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur.
Bijeenkomst 2 donderdag 08 december 2022, aanvang 09.00 uur tot 13.00 uur.

Kosten

De training wordt door de gemeente Amsterdam eenmalig aangeboden en bekostigd.
Bij no show wordt € 75,= in rekening gebracht aan de organisatie.

Locatie

De trainingen vinden plaats op Het ABC, Staalmanpark 10 in zaal Da Vinci (1e etage) te Amsterdam.

Aanmelden HBO-er op de groep als meewerkend coach

Bijscholing voor gecertificeerde HBO-er op de groep als meewerkend coach.
 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

 

Wil je meer weten hierover?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Rekenkisten voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs

Een aantal jaar geleden heeft het ABC een handleiding geschreven over wat goed rekenonderwijs voor nieuwkomers inhoudt en heeft het ABC voor de verschillende leerlijnen van rekenen uitwerkingen geschreven en praktische rekenkisten voor nieuwkomers samengesteld.

Tijdens de landelijke uitrol van de algemene handleiding over de rekenkisten en de praktische uitwerkingen per rekenkist kregen we als ABC veel positieve reacties op de ontwikkelde materialen. Men gaf aan dat de inhoud van deze handleidingen niet alleen interessant is voor nieuwkomers leerkrachten, maar voor alle leerkrachten die rekenonderwijs geven. Daarom zijn de reeds bestaande handleiding en uitwerkingen aangepast, zodat het ook voor de leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs prettig leest en inhoudelijk interessant is.

Op deze pagina vind je alle ontwikkelde materialen.

Rekenkisten

Hoe kom je met leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden.

 • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten voor nieuwkomers, aangepast voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
  Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
 • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen, zowel op 1F als 1S niveau. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen.

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 8 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links onderaan deze pagina.

 • Getallen
 • Meten - Tijd
 • Meten - Geld
 • Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud
 • Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte
 • Meetkunde
 • Breuken en Procenten
 • Verbanden

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

 

Download hier het lesmateriaal, de handleiding en de materiaal- en spellijst:

Heb je vragen hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Neem dan contact op met Ineke Klapwijk. Indien gewenst geven zij begeleiding of  advies bij de implementatie van de rekenkisten in de groep.

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles.

Handleiding downloaden

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.

Meten - Geld downloaden

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.

Meetkunde downloaden

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.

Materialenlijst downloaden

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen.

Getallen downloaden

Meten Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.

Meten Omtrek, Oppervlakte en lengte downloaden

 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar.

Breuken en Procenten downloaden

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan.

Spellijst downloaden

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd.

Meten - Tijd downloaden

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud.

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud downloaden

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.

Verbanden downloaden

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Week van de hoogbegaafdheid
Kennissessie 'Leren Leren in je klas'

 

Woensdag 8 maart 2023, 16:00 - 17:00 uur

Digitale inspiratiesessie over leren leren in jouw klas, met de mandarijn-leerkuil

Leren leren is een populair onderwerp, maar wat bedoelen we hiermee?
En hoe ziet dat eruit in de klas? In deze sessie krijg je tips en tools om in je klas aan de slag te gaan met leren leren, met behulp van de leerkuil.

Daag je leerlingen uit, leer samen leren

In het onderwijs van tegenwoordig zien we graag veel zelfsturing en metacognitieve vaardigheden: kinderen die van een afstandje naar hun denk- en werkproces kunnen kijken, reflecteren en hun strategieën kunnen aanpassen. Dat gaat niet altijd zo soepel als je zou willen, zeker als de opdrachten uitdagender worden. In het artikel ‘Leren Leren in jouw klas’ laat Heidi zien hoe je de leerkuil kunt inzetten in je klas. In deze kennissessie gaan we dieper de leerkuil in, onderzoeken we het proces dat erachter zit en krijg je nog meer vaardigheden om er samen uit te komen.

Informatie & aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot woensdag 8 maart 15:00uur.
Deze online kennissessie wordt gegeven door Heidi de Vries. Zij is onderwijsadviseur begaafdheid
bij Het ABC, gespecialiseerd in uitdagend aanbod en uitdagend gedrag.

De sessie is voor leerkrachten en IB’ers, werkzaam in het basisonderwijs.
Deelname is kosteloos.
In de week voorafgaand aan de webinar ontvang je een mail met een Zoom-link waarmee je in kunt loggen.

 

Bekijk hier welke activiteiten er nog meer zijn in de Week van de Hoogbegaafdheid..

Wil je hier meer over weten?

Heidi de Vries
Onderwijsadviseur

06 82333417

hdevries@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

De Mandarijn Leerkuil

Wil je de nieuwe mandarijn-leerkuil als printbaar bestand? Stuur dan een mailtje naar hdevries@hetabc.nl

Blogs over de Leerkuil

Je eigen opdracht maken en faal vermijding