Kernprocedure PO/VO

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor het overstaptraject van groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP traject is een traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteuning binnen het VMBO.

Opting-out:
Begin van het schooljaar 2020-2021 is er door het Samenwerkingsverband VO besloten te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De VO scholen zullen vanaf nu zelf op basis van de leerresultaten en de door de leerkracht ingevulde gegevens in het OKI-doc gaan bekijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra leerwegondersteuning binnen het VMBO. Het capaciteiten onderzoek (CAP) is voor deze leerlingen niet meer noodzakelijk, maar in sommige gevallen nog wel optioneel. Aan de procedure toeleiding praktijkonderwijs verandert er niets, CAP blijft voor deze leerlingen verplicht.

Stap 1. Adaptief toetsen


Tijdens het E7 moment (voorheen LAT) 

In mei/juni 2022 worden de leerlingen met preadvies praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-basis/kader en vmbo-kader adaptief getoetst (op Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen) door de leerkracht, op hun eigen school. Technisch lezen hoeft niet adaptief getoetst te worden, maar wordt wel gebruikt bij het inschatten of CAP-onderzoek nodig is.

In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Scholen kijken deze toetsen zelf na en zorgen er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan (via ParnasSys).

Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2022 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer.

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.elkadam.info/handleiding. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl. Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Klik hier om ervoor te zorgen dat jullie leerlingen goed zichtbaar zijn voor Het ABC

Stap 3. CAP

Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2022. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Het ABC (Kernprocedureteam). Voor deze onderzoeken door Het ABC zijn er geen kosten voor de basisschool. Voor alle Amsterdamse reguliere basisscholen worden de onderzoeken (bij leerlingen die in aanmerking komen) rechtstreeks bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Sinds afgelopen schooljaar is dit niet meer het geval voor SBO en SO scholen. Deze scholen kunnen zelf zorg dragen voor het afnemen van het onderzoek of dit alsnog laten uitvoeren door Het ABC. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf.

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP onderzoeken
 • De toestemmingsformulieren per kind te downloaden vanuit het ELK 
 • Het ondertekende toestemmingsformulier te uploaden in het ELK

Sinds het schooljaar 18-19 maken wij (Het ABC Kernprocedureteam) gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. Scholen dienen in het ELK aan te geven voor welke kinderen zij CAP willen én scholen dienen daarnaast de betreffende kinderen per mail aan te melden via kernprocedure@hetabc.nl. Het ABC draagt zorg voor het inplannen van de onderzoeken.

We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen
Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen SBO en SO scholen

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen praktijkonderwijs of leerwegondersteunend vmbo te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

 

Belangrijke documenten

 • Klik hier voor FAQ (Veel gestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de  informatiebrief ouders - Adaptief toetsen
 • Klik hier voor de informatiebrief ouders -ADIT
 • Klik hier voor de Toetsstandaard 2022-2023
 • Klik hier voor de Staatscourant 2022-2023
 • Klik hier voor het Concept Tijdspad 2022-2023
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier achterstanden passend bij leerwegondersteuning vmbo
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier achterstanden passend bij praktijkonderwijs
 • Klik hier voor het Toestemmingsformulier CAP zonder achterstanden
 • Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2023
 • Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen
 • Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen
 • Klik hier voor de handleiding Beoordelen Adaptieve toetsen SBO en SO scholen
 • Klik hier voor het formulier Leerlingen zichtbaar voor Het ABC in ELK

 

Contactgegevens

bliksem#Gesprekindeklas

 

Het ABC organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA een serie netwerkbijeenkomsten over burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het specifiek over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas.

Burgerschapsvorming krijgt de laatste tijd weer veel meer aandacht in het onderwijs. Heftige gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs en Brussel komen de klas binnen en leiden soms tot een lastig gesprek. Maar ook met elkaar praten over slavernij, WO II,  de oorlog in Syrië of asielzoekers in Nederland is niet altijd makkelijk. Hoe ga je als leerkracht/docent om met heftige reacties en extreme standpunten? Hoe sluit je met gevoelige onderwerpen goed aan bij de ontwikkeling van kinderen? Op welke leeftijd kun je welk gesprek voeren? Hoe leid je dat in goede banen en zorg je voor een veilige sfeer, ook in spontane situaties? En hoe geef je met ouders vorm aan pedagogisch partnerschap? En kan dat ook nog leuk en uitdagend zijn?

Allemaal relevante vragen waar veel professionals, intern begeleiders en directeuren mee rond lopen. Als leerkracht en als school wil je adequaat in kunnen spelen op actuele situaties, maar ook preventief te werk gaan. Bewust en structureel werken aan een positief pedagogisch klimaat en een schoolcultuur die gebaseerd is op democratische waarden is hierbij van belang. Juist in een stad als Amsterdam met zijn enorme diversiteit.

Netwerkbijeenkomsten

Omdat zowel scholen zelf als de gemeente aangeven meer te willen doen aan burgerschapsonderwijs en hierbij van elkaar te willen leren, zijn er  dit jaar netwerkbijeenkomsten voor PO, VO en MBO.

De centrale vraag hierbij is:

Wat is er voor onze school/scholen nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan en zo de impact van burgerschapsonderwijs op school te vergroten? Wat doet het #gesprekindeklas met mij als docent/leerkracht?

 • Er zijn 10 verschillende netwerkbijeenkomsten, apart voor PO, VO en MBO. De deelnemers zijn professionals werkzaam op 1 school of professionals vanuit meerdere scholen die graag willen samenwerken op dit thema. Professionals zijn in principe leerkrachten/docenten, maar het kan ook zijn dat de conciërge een belangrijk figuur is voor kinderen/jongeren in de school en daarom ook aanwezig moet zijn. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de samenstelling van de groep, tot een maximum van 25 deelnemers.
 • Op 5 scholen brengen leerlingen hun kijk op de zaak in beeld, samen met enkele ambassadeurs. Dat doen ze door korte filmpjes of vlogs.

In de netwerkbijeenkomsten gaan deelnemers gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat betekent het voor kinderen en jongeren als er ruimte is voor een open dialoog?
 • Wat doet het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen met jou?
 • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig en hoe verwerf je die?
 • Wat heeft onze school nodig en hoe past dat in onze schoolcultuur?

Per netwerk is er één bijeenkomst van een dagdeel, bij voorkeur op school. Na 3 tot 4 weken vindt desgewenst een gesprek plaats van anderhalf uur over de opbrengsten. De bijeenkomsten worden begeleid door Het ABC en Dander en vinden plaats in de periode september 2016 tot en met februari 2017.

Wat levert het de school op?

Inzichten, afstemming, uitwisseling, inspiratie en kennisoverdracht op het gebied van het voeren van gesprekken over controversiële onderwerpen. Leerkrachten en docenten bespreken met elkaar waar dilemma’s liggen, krijgen helder wat goed werkt en welke vervolgacties wenselijk zijn.

 tekstbalonnetje
Wil je jouw school aanmelden voor een netwerkbijeenkomst?

Stuur een mail met je contactgegevens naar Sandra Hollander,
shollander@hetabc.nl, of bel 06-31631588.

 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Sandra Hollander
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 88

shollander@hetabc.nl

Mijn profiel

Het Sinterklaasgesprek

Hoe voer je dit gesprek op een constructieve manier, zodat het ook een bijdrage levert aan burgerschapsvorming?

Lees hier meer over en download de praktische werkvorm, met als centrale vraag:
“Hoe willen wij dit jaar op school Sinterklaas vieren?”

Informatie voor professionals

 

Wat gebeurt er in de nieuwkomersgroepen?

In de nieuwkomersgroep, ook wel opvanggroep genoemd, staat de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. De leerkracht werkt aan de woordenschatuitbreiding van de kinderen, mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken) en schriftelijke taalvaardigheid (voornamelijk lezen). De eerste periode moet een nieuwkomer wennen in Nederland en op de nieuwe school. De leerkracht biedt de leerlingen steun en veiligheid, in een groep van 12-15 leerlingen. De leeftijden variëren van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar de reguliere onderbouwgroep. Kinderen die nog niet kunnen lezen, of het Latijnse schrift niet beheersen leren in de opvanggroep ook technisch lezen. Afhankelijk van het beginniveau en de snelheid waarmee het kind leert lezen, wordt ook de stap naar begrijpend lezen gezet. Naast taal is in het opvangjaar ook tijd ingeruimd voor rekenen. Na een jaar stroomt de nieuwkomers uit naar de reguliere groep.

 

Wat doet Het ABC voor de nieuwkomersgroep en scholen die tweedejaars nieuwkomers opvangen?

Het ABC:

 • coördineert het Meldpunt Nieuwkomers
 • verzorgt scholing op gebied van NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • begeleidt scholen en leerkrachten met nieuwkomersgroepen
 • coördineert projecten en verzorgt de kwaliteitsbewaking van het onderwijs
 • ondersteunt bij het actualiseren van het leerplan en van het leerlingvolgsysteem
 • voert leerlingbesprekingen met leerkrachten
 • houdt netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten van nieuwkomers
 • evalueert en meet de voortgang bij 7 maanden en bij uitstroom
 • laat leerlingonderzoeken doen door psychologen.

Hierbij maakt het ABC gebruik van de nieuwste inzichten vanuit Opbrengstgericht Werken en het Toezichtskader van de inspectie. Het ABC werkt in opdracht van en in samenwerking met besturen en scholen.

Hoe leren de kinderen in een jaar Nederlands?

De basis van het programma is de speciale methode Prisma Mondeling Nederlands. Dit programma biedt in 4 cursussen een programma voor 36 lesweken rondom klankvaardigheid, woordenschat, mondelingen grammatica en functioneel taalgebruik. In de meeste nieuwkomersgroepen wordt dit programma aangevuld met Horen, Zien & Schrijven (verwerking van de aangeleerde woorden), Zien is snappen (NT2-grammatica en klankvaardigheid) en een methode voor aanvankelijk lezen. Daarnaast hanteren de leerkrachten meestal een reguliere methode voor rekenen.

Wat gebeurt er na dat jaar?

De leerlingen gaan met een eerste basis van de Nederlandse taal terug naar een reguliere groep. Afhankelijk van hun leeftijd en vooropleiding zal hun taalniveau meer of minder aansluiten bij het taalniveau van hun leeftijdsgenoten. Gemiddeld beheersen kinderen dan zo'n 4000 Nederlandse woorden receptief. In het algemeen zijn er nog wel aanpassingen nodig in het onderwijsaanbod voor een tweedejaars nieuwkomers [hier opnemen de link naar tweedejaars]

Waar zijn die nieuwkomersgroepen?

In bijna ieder stadsdeel in Amsterdam is een nieuwkomersgroep. Bij aanmelding van een nieuwkomers kan de nieuwkomersgroep in de buurt gekozen worden. Soms gaan kinderen naar een ander stadsdeel, bijvoorbeeld als er geen groep is of als de groep vol is.

Wat kost het?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het verblijf in een nieuwkomersgroep. Wel zijn er de normale kosten als ouderbijdragen en overblijfkosten.

Wie doen dit allemaal?

Ervaren en/of goed opgeleide leerkrachten. Vaak hebben zij een opleiding NT2 gevolgd. Ze weten goed om te gaan met leerlingen die in deze situatie zitten. Zij kunnen goed differentiëren, wat belangrijk is gezien de diversiteit van de groep. Het ABC biedt consultatie en begeleiding aan deze leerkrachten. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwkomersnetwerk

Door de specifieke situatie van een opvanggroep kan er bij de opvangleerkracht behoefte zijn om ervaringen op het gebied van taalontwikkelingen uit te wisselen. Hiervoor is er het Nieuwkomersnetwerk. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwkomers - onderzoeken

Ben je leerkracht of intern begeleider en werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen en wil je één of meerdere leerlingen laten onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen maken binnen leerlingbegeleiding gebruik van handelingsgerichte diagnostiek. Wij hebben specialistische kennis van het onderwijs, leerlijnen en doelen specifiek voor nieuwkomers. Ook beschikken de onderwijsadviseurs van Het ABC over een brede expertise die ingezet kan worden bij het aanvragen en uitvoeren van arrangementen.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk, op het gebied van:

 • Gedrag
 • Taal
 • Intelligentie
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • VO advies

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren onderwijsadviseurs.
Wij zijn er ook om met je mee te denken over een specifieke casus. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Evelien Brouwer: ebrouwer@hetabc.nl / 06 - 31 63 16 11.

Centraal Meldpunt Nieuwkomers Primair Onderwijs Amsterdam

Dit meldpunt is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (BBO) en Het ABC. Het ABC is de uitvoeringsorganisatie van het meldpunt.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het meldpunt op telefoonnummer 020-7990050 of stuur een email aan nieuwkomer@hetabc.nl

 

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur & Relatiemanager

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Aanmeldformulieren Psychologisch onderzoek  voor nieuwkomers:

 

 

Bekijk hier onze tips en adviezen m.b.t. nieuwkomers voor:

Centraal meldpunt nieuwkomers po

 

Het Centraal meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (Breed Bestuurlijk Overleg BBO) en Het ABC.

De doelstellingen van het Centraal Meldpunt zijn:

 • een snelle en transparante procedure voor melding en plaatsing op eerste opvanglocaties
 • zicht hebben op stedelijke capaciteit en behoefte aan groei of noodzaak tot krimp
 • het verkorten van eventuele wachttijden voor plaatsing in een nieuwkomersgroep
 • het voorkomen van absoluut verzuim onder nieuwkomers in de basisschoolleeftijd.


Hoe is het meldpunt georganiseerd?

Het Centraal meldpunt nieuwkomers is een bureaufunctie die een database beheert met alle geplaatste en nog beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam. Wanneer een basisschool te maken krijgt met een leerling die rechtstreeks uit het buitenland komt én die geen of weinig Nederlands spreekt, meldt de betreffende school de leerling aan via het digitaal loket https://aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl. Indien de leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing, zoekt het meldpunt een plaats voor deze leerling op één van de opvanglocaties.

Het meldpunt werkt in opdracht van het BBO. Besluiten over de procedures van het meldpunt worden in het meetingpoint nieuwkomers PO Amsterdam voorbereid en in het BBO vastgesteld. Het meetingpoint  van het meldpunt staat onder leiding van het BBO en bestaat uit vertegenwoordiging van het BBO, alle besturen die een opvanglocatie hebbenen twee medewerkers van Het ABC.

Plaatsing en wachtlijst

De plaatsing van leerlingen in het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. In geval van een wachtlijst dienen nieuwkomers tijdelijk opgevangen te worden in een reguliere groep van de meldende school. Het meldpunt rapporteert aan het meetingpoint over de capaciteit, zodat schoolbesturen, indien gewenst, uitbreiding van de opvang snel kunnen organiseren.

Aanmelden nieuwkomersleerling

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor de nieuwkomersklassen gebeurt via een beveiligde website aanmelden.nieuwkomersamsterdam.nl.

Alle regels en criteria voor plaatsing, duur van de opvang en uitstroom naar stamschool zijn te vinden in het stroomschema maart 2023


Wat doet het meldpunt?

Het meldpunt:

 • beheert de database voor alle opvanglocaties
 • heeft regelmatig overleg met de scholen waar nieuwkomersgroepen zijn gevestigd
 • houdt in de gaten of er capaciteitsproblemen in de groepen ontstaat en heeft hierover overleg met het meetingpoint en/of locaties
 • communiceert daarover met besturen en leerplicht.

Het meldpunt regelt géén inschrijving op scholen en/of opvanglocaties.

Er is geen aparte opvanggroep voor kleuters, ook hiervoor zijn de regels/criteria ongewijzigd gebleven.


Contact met het meldpunt

Het meldpunt is opgericht voor en door de Amsterdamse schoolbesturen om de basisscholen van dienst te zijn. Het contact loopt via de basisschool waar de ouders hun kind aanmelden voor inschrijving. Het is niet de bedoeling dat ouders direct met het meldpunt contact opnemen.

Voor vragen en  informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Het Centraal Meldpunt Nieuwkomers Inge van Os Denninger, telefoonnummer 020  799 00 50 of per e-mail: nieuwkomer@hetabc.nl.