Arrangementen

Soms is er meer nodig, structureel of incidenteel ten aanzien van passend onderwijs of complexe onderwijsbehoeften van leerlingen, team of schoolbreed. Dan kan je een arrangement inzetten. Het ABC kan meedenken bij de invulling en aanvraag van een arrangement.

Psychologen en orthopedagogen van Het ABC voeren vanwege hun specialistische kennis ten aanzien van de begeleiding van leerkrachten of van leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen bij u op school ook arrangementen uit.

Een arrangement is altijd op maat gemaakt, gebaseerd op wat de leerling, leerkracht(en) en ouders specifiek en praktisch nodig hebben. In onze aanpak is vaak sprake van een volgende combinatie:

 • Individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep
 • Consultatieve leerkrachtbegeleiding/ psycho-educatie/ professionalisering voor de leerkracht en het schoolteam
 • Begeleiding/ psycho-educatie voor de ouders

We werken hierbij handelings- en oplossingsgericht en maken gebruik van effectieve interventies. Wij beschikken over ruime ervaring en brede expertise. Deze worden op maat ingezet en de invulling van de arrangementen is dus steeds uniek.

Thema’s arrangementen

Arrangementen kunnen worden ingezet per thema, zoals een rekenarrangement, of een combinatie van verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld om tot een gezond groepsklimaat te komen. Wij geven hier samen met de school en de leerling(en) verder vorm aan. Met elkaar bespreken we doelen, gewenste aanpak en resultaten. Om een beeld te geven van de mogelijkheden, geven we hierbij een beeld van een aantal mogelijke arrangementen, met verschillende thema’s:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • (Hoog)begaafdheid
 • Nieuwkomers
 • Rekenen
 • Lezen en spelling
 • Dyslexie
 • Werkhouding/ executieve functies

Bekijk hier onze Arrangementen Flyer, met een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden en voorbeelden.

 

Voorbeelden arrangementen

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur & Relatiemanager

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."

Lezen, spelling en dyslexie

Voorbeeld: ICT bij dyslexie

Er zijn meerdere leerlingen met ernstige spellingproblemen of dyslexie in de bovenbouw. Een aantal van deze leerlingen heeft al een dyslexiebehandeling gehad en de school moet nu zelfstandig verder met deze leerlingen. Wij bieden begeleiding van de IB-er om expertise te vergroten voor het opstellen van handelingsplannen en het maken van een groepsplan, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van spellingvaardigheden van de leerlingen en het leren werken met aangepaste dyslexiesoftware (Kurzweil). Daarnaast worden de leerkrachten gecoacht bij het opstellen van groepsplannen en vindt er casuïstiekbespreking plaats.

Nieuwkomers

Voorbeeld: Ik voel me veilig: Welkom in mijn klas

Een 2e jaars nieuwkomerof vluchtelingenkind lijkt niet gelukkig te landen in de klas. De leraar wil graag een positieve groepsdynamiek bevorderen, weten wat er nodig is in bepaalde situaties, zowel preventief als curatief en hoe om te gaan met spanningen en stress bij de leerling.

De aanpak Welkom in mijn klas kan als arrangement ingezet worden bij ondersteuning van nieuwkomers en leerkrachten. Je leert hoe je de nieuwe leerling zo goed mogelijk kan opnemen in het onderwijs in de reguliere groep. Ook hoe je de tweedetaalverwerving van de leerlingen verder kan stimuleren, terwijl ze zo veel mogelijk meedoen aan het onderwijs in de klas.

(Hoog)begaafdheid

Voorbeeld: Plusklas of niet?

School heeft een leerling die het liefst foutloos werkt en opdrachten vermijdt die zij niet meteen begrijpt of kan uitvoeren. Als de leerling toch geconfronteerd wordt met een fout, noemt zij zichzelf dom. Ouders zien thuis dat de leerling vaak buikpijn heeft en het laatste jaar met tegenzin naar school gaat. Het lukt de school niet om een passend aanbod te vinden dat aansluit bij zijn ontwikkeling. Binnen de school wordt er gewerkt aan eigenaarschap van leerlingen voor hun leerproces. Dit werkt goed bij de meeste (hoog)begaafde leerlingen op de school, maar is voor de leerling en nog een aantal leerlingen niet toereikend.

Onze aanpak = maatwerk

Samen bespreken we hoe we het arrangement opmaken. Daarbij staan onze 8 krachten voor goed onderwijs centraal. De aanpak bestaat steeds uit de volgende onderdelen:

 

 • HULPVRAAG

  We brengen eerst de hulpvraag in beeld. Dit doen we open en adaptief, altijd in partnerschap.

 • DOELEN

  Gezamenlijk formuleren we doelen op drie niveaus: leerling, leerkracht en school. We kijken met behulp van het professionele kompas naar doorgaande lijnen. Bijvoorbeeld: de leerkracht weet hoe hij/zij de leerling kan begeleiden in de klas en verwerkt dit in een groepsplan

 • AANPAK

  We maken samen met school, leerling(en) en ouders een plan van aanpak. Vanuit eigenaarschap en met oog voor de hele mens. Zo’n aanpak kan bestaan uit bijvoorbeeld: - Oplossingsgerichte gesprekken - Handvatten voor thuis en op school - Groepsbegeleiding - Observaties - Kennisdeling - Etc.

 • UITVOERING

  Tijdens uitvoering en monitoring werken wij met alle betrokkenen. Dit is belangrijk, omdat iedereen dan op dezelfde manier werkt. Wij noemen dit het Droste-effect. Onze focus ligt bij de brede vorming op 3 niveaus; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De ondersteuning kan bijvoorbeeld worden geboden in de vorm van een teambijeenkomst, casuïstiek besprekingen, psycho-educatie aan ouders en begeleiding van leerkracht en IB-er over de aanpak van deze leerling.

 • EVALUATIE

  We sluiten altijd af met een afrondend verslag en evaluatiegesprek.