Dyslexie

Heb jij een leerling bij wie het lezen en/of spellen moeizaam gaat en veel energie kost?

Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Dit staat verder los van hoe slim of intelligent iemand is. Vroegtijdige signalering, onderzoek en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk.

Wij bieden kinderen, ouders en scholen begeleiding bij diagnostiek en behandeling van dyslexie. Met een gerichte aanpak en oog voor wat er verder nodig is, laten wij een kind zelfverzekerder in het leven staan. Onze aanpak is altijd op maat en persoonlijk. Wij hebben behandellocaties verspreid over Amsterdam, zodat hulp dicht bij school/huis gegeven kan worden: behandellocaties van Het ABC. Soms kan de behandeling ook op school plaatsvinden.

Gratis screening dyslexiedossiers

Zijn er vragen over het al dan niet aanmelden van een kind voor (vergoed) dyslexieonderzoek. Het ABC denkt graag vrijblijvend mee! <<klik hier>>  voor meer informatie over onze screeningsactie om zo snel mogelijk samen de juiste route voor elk kind uit te stippelen. Om onnodige lange wachttijden te voorkomen, bieden wij graag vroegtijdig de juiste hulp.

Wij aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het ABC heeft aangetoond te beschikken over dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) conform de eisen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0 en de kwaliteitscriteria van het NKD. Klik hier voor het certificaat NKD-keurmerk Dyslexie.

ABC leveringsvoorwaarden

Ervaringen van school en ouders:

"Dankzij de behandeling van Danielle Rabelink is onze dochter enorm gemotiveerd en vooruit gegaan in lezen en heeft ze veel geleerd qua spelling. Danielle zorgde ervoor dat ze zich op haar gemak voelde en zelfvertrouwen op het gebeid van taal. Met de adviezen uit de evaluatie weten we hoe we samen met de school het ontwikkelperspectief plan kunnen vormgeven."

"Zeer professionele begeleiding voor zowel ouders als het kind met dyslexie. We konden altijd terecht met onze vragen en werden wekelijks op de hoogte gesteld van de voortgang. Een absolute aanrader!

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw leerling?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Een dyslexiebehandeling, hoe gaat dat in zijn werk?

AANBOD VAN HET ABC

Onderzoek Dyslexie PO en VO

Wanneer een kind veel moeite heeft met lezen en/of spellen en er ondanks extra begeleiding vanuit school en thuis weinig vooruitgang is dan kan dat komen door dyslexie. Om erachter te komen of dat ook echt zo is kunnen wij het dossier bekijken om de juiste route uit te stippelen of kan er onderzoek gedaan worden. Voor meer informatie:

Lees meer

Behandeling Dyslexie (vergoed)

Tijdens het behandeltraject wordt wekelijks gewerkt aan de lees- en spellingvaardigheden. Er wordt uitleg gegeven over dyslexie (ook de sterke kanten van het dyslectische brein!). Een belangrijk speerpunt is het vergroten van het zelfvertrouwen. Onze benadering is positief en we zoeken zoveel mogelijk naar wat werkt voor dit specifieke kind.

Lees meer

Behandeling (particulier)

Als er duidelijke lees- en/of spellingsachterstanden zijn, kan er ook een particuliere behandeling opgestart worden. Hierin kijken we naar het individuele niveau van uw kind en herhalen we de elementen die nog niet voldoende op niveau zijn en leren we jouw kind de juiste leesstrategieën aan. Of gaan we specifiek in op de spellinghiaten die uit een foutenanalyse naar voren komen.

Lees meer

Theaterlezen bij OBA

Voor kinderen waarbij lezen niet altijd even makkelijk is, is er nu Theaterlezen, een naschoolse activiteit bij de OBA. Deze activiteit is bedoeld om het vloeiend lezen en het leesplezier te bevorderen door de succeservaringen tijdens deze speelse aanpak. De Theaterlezen Educators van de OBA zijn door Het ABC opgeleid.

Zie voor data de jeugd-agenda van de OBA.

Behandeling VO

In de praktijk blijkt dat niet alles dat wordt aangeleerd op de basisschool voldoende blijft hangen. Ook op het voortgezet onderwijs kan er behoefte zijn om nog eens de spellingregels of leesstrategieën te herhalen. Bij deze behandeling is extra aandacht voor het Leren Leren (o.a. planning/organisatie).

Lees meer

Vergoed zorgtraject gemeente Utrecht

Als Poortwachter Dyslexie beoordeelt Het ABC namens de gemeente Utrecht of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie onderzoek. De poortwachter zorgt ervoor dat de toekenning van de vergoede EED-zorg objectief en rechtmatig gebeurt en dat dit proces transparant en navolgbaar is. Voor de beoordeling of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie onderzoek, screenen we een leerlingdossier.

Lees meer

Comorbiditeit

Soms is er sprake van complexere problematiek dan alleen dyslexie. Onze behandelaren zijn bijgeschoold zodat zij hier kennis van hebben en ook met complexere problematiek om kunnen gaan. Dankzij de vele verschillende specialismes binnen het ABC kan vlot worden overlegd over wat nodig is en kan soms bijv. reken- & dyslexiebehandeling gelijktijdig in gang gezet worden. Neem vooral contact op voor meer informatie.

Bouw! Implementatie 

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors. Wij zorgen voor een effectieve implementatie van dit programma.

Lees meer

Samenwerking HOI

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. HOI en Het ABC zien het belang van een positieve insteek en om het totaalplaatje te blijven zien. Het ABC richt zich dan ook, naast het beter leren lezen en spellen op:

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het leren van en met leeftijdgenoten en het delen van ervaringen
  • Het vergroten van de kennis over de plussen en minnen van dyslexie
  • Het versterken van de samenwerking tussen school, thuis en het kind

Het aanbod van HOI sluit hier naadloos bij aan en daarom is een samenwerking ontstaan. Zo verzorgen zij tijdens de behandelfase gezamenlijk een “ouder-kind bijeenkomst” om de kennis over dyslexie en de kansen van het dyslectische brein onder de aandacht te brengen. Ook kan het Noticeability lesprogramma aansluitend aan de ABC-behandeling worden ingezet.

Zie ook: Hoi Foundation

Ouders beoordelen de ABC-dyslexiebehandelaars met een 9.4!

 

"Ik ervaar de dyslexiezorg van Het ABC als professioneel en gedegen en de medewerkers als communicatief."

Marjo Bos, intern begeleider 5e Montessorischool Watergraafsmeer