Bouw! Implementatietraject

Wat is Bouw!?

Bouw! is het effectieve computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten).

Vroegtijdige intensieve interventie blijkt leesproblemen te kunnen voorkomen.
Dit web-based programma is naast bestaande methodes te gebruiken.

 

Waarom is Bouw! Zo effectief?

Met een doelgerichte implementatie van Bouw! kan het aantal kinderen dat een leesachterstand oploopt en de diagnose dyslexie krijgt met circa 60% worden verminderd. Dit brengt een flinke kostenbesparing met zich mee.

De effectiviteit van Bouw! Is onderzocht in een tweejarige studie. In dit onderzoek (Haytske Zijlstra et al, 2015) halveerde het percentage zeer zwakke lezers met een dubbel risico* op dyslexie, na afloop van een afgeronde interventie met Bouw! Bouw! fungeert als voortraject voor de vergoede behandeling van dyslexie en kan de instroom van leerlingen naar de gezondheidszorg effectief verminderen.

*Van een dubbel risico is sprake als kinderen te weinig progressie laten zien op het gebied van klanken en letters en tevens dyslexie in de familie voorkomt.

 

Het belang van goede implementatie

Uit het onderzoek van Haytske Zijlstra blijkt dat Bouw! het meest succesvol is indien het goed geïmplementeerd is binnen de school. Bij het invoeren van Bouw! op school is succes gegarandeerd als dit begeleid wordt, zodat van tevoren de valkuilen duidelijk zijn en een goede implementatie gewaarborgd wordt. Het gaat dan om 3 gebieden:

 • Inbedding in de zorgstructuur
 • Ouderbetrokkenheid
 • Inbedding in de ICT-organisatie

Daarom is het voor scholen binnen Amsterdam mogelijk om hulp te krijgen bij de implementatie van Bouw! van één van onze implementatiebegeleiders (Mariette Sibbing en Hilde Noordam)

 

Het implementatie traject

Het implementatietraject wordt op maat gemaakt en bestaat in ieder geval uit een startgesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie.

 1. Een startgesprek

Tijdens dit startgesprek zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Visie op dyslexie, signalering, preventie en interventie:
  Draagvlak bij het team, leesonderwijs op zorgniveau 1 en 2 goed georganiseerd, voldoende kennis bij de coördinatoren.
 1. Beleid en uitvoering:
 • Inbedding Zorgstructuur
 • Signalering: Selectiecriteria opstellen die passen bij de visie.
 • Organisatie: Waar gaan leerlingen met Bouw! werken, hoe wordt het georganiseerd, verdelen van taken en verantwoordelijkheden, infrastructuur, inbedding ICT-organisatie.
 • Professionalisering: Hoe worden tutoren opgeleid? Wie geeft instructie? Het ABC kan een tutorbijeenkomst verzorgen.
 • Ouderbetrokkenheid: hoe organiseren we deze? Het ABC kan een ouderbijeenkomst verzorgen.
 • Communicatie: Hoe en wanneer wordt gecommuniceerd met ouders en leerkrachten?
 • Evaluatie: Hoe en wanneer wordt geëvalueerd, wie neemt de toetsen af, hoe wordt het vastgelegd, opname in groepsplan?

Vervolgens bekijken we samen met de school hoe het traject verder wordt vormgegeven.

 1. Tussenevaluatie en bijstelling

Na een periode van een paar maanden waarin gewerkt wordt met Bouw! vindt een tussenevaluatie plaats waarin knelpunten en vervolg worden besproken. Ook wordt een start gemaakt met het opstellen van een borgingsplan (volgens format) waarin afspraken, werkwijze etc. worden opgenomen.

 1. Eindevaluatie en definitieve borging

We sluiten het traject gezamenlijk af met een eindevaluatie en afronding van het borgingsformulier. Hierdoor kan een volgend schooljaar gestart worden, zonder verdere begeleiding.

Afhankelijk van de voortgang kan bijeenkomst 2 en 3 gecombineerd worden.

 

Kijk hier voor meer informatie over Bouw! 

Overweeg jij ook om met je team Bouw! in te gaan zetten op school?
Neem dan contact op met Hilde Noordam of Mariëtte Sibbing.

Heb je vragen hierover?

Mariëtte Sibbing
Onderwijsadviseur & Regiebehandelaar Dyslexie Orthopedagoog generalist (BIG registratienummer 49049284031)

06 - 31 63 15 65

msibbing@hetabc.nl

Mijn profiel

 

“Voorkomen is beter dan genezen."