Leergang Ontwikkeling Jonge Kind

Wil je meer kennis en inzicht in de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind van 0 tot 7 jaar? Volgens welke mijlpalen deze verloopt en wanneer er mogelijk sprake is van een afwijkende of verstoorde ontwikkeling? Wil je weten hoe je daar in de eigen praktijk mee om kunt gaan,zowel preventief als curatief? En wat dit van jou, de groep en de ouders vraagt? In deze leergang leer je welke ondersteuning je kunt bieden om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.

Essentie

Jonge kinderen ontwikkelen zich in samenhang binnen een betekenisvolle en spelmatige context. Daarbinnen is er sprake van ontwikkeling op verschillende gebieden (spel, motoriek, taal,sociaal-emotioneel en rekenen). Deze ontwikkelingsgebieden staan centraal in de eerste 5 modules van deze leergang. In module 6 en 7 staat het kind met speciale onderwijsbehoeften centraal. Deze kinderen vragen vaak om een specifiek andere aanpak (het betreft kinderen met ontwikkelingsvoorsprong of ontwikkelingsstoornissen). De bijeenkomsten bestaan uit een mix van theoretische verdieping, vergroten van eigen vaardigheden, casusbespreking en uitwisseling van praktijk. De onderstaande onderwerpen komen in alle modules terug en worden toegespitst op het inhoudelijke onderwerp:

 • Wat is de normaal verlopende ontwikkeling; welke verschillen zijn daarbij zichtbaar tussen kinderen?
 • Hoe richt je je onderwijs zó in dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen?
 • Wanneer is er sprake van een afwijkende ontwikkeling en/of stoornissen? Hoe signaleer je dat?
 • Analyse en interpretatie van observaties.
 • Relatie met gehanteerde observatie- en registratiesystemen, zoals Kijk!.
 • Mogelijke ondersteuningsbehoeftes van het jonge kind met een ‘afwijkende’ ontwikkeling.
 • Handelingssuggesties bij geformuleerde ondersteuningsbehoeftes, o.a. met gebruik van de SLO-doelen jonge kind;specifieke leerkrachtvaardigheden.
 • Overdracht/delen van opgedane kennis en inzichten naar collega’s.

Resultaten

Afhankelijk van de gevolgde modules en de betreffende inhoud:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de normaal verlopende ontwikkeling van kinderen van 0-7 jaar, op verschillende (ontwikkelings-)gebieden
 • Je hebt kennis van en inzicht in mogelijk afwijkend verlopende ontwikkeling, signalen en stoornissen.
 • Je weet welk (onderwijs)aanbod jonge kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 • Je vergroot de eigen mogelijkheden tot het bieden van adequate aanpak en gerichte ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Werkwijze

In bijeenkomsten van 2,5 uur geven specialisten van Het ABC informatie over de ontwikkeling van het jonge kind. De totale leergang bestaat uit 7 modules. De modules kunnen ook los gevolgd worden.

De modules:

 1. Spel en de ontwikkeling van executieve vaardigheden
 2. Motorische ontwikkeling
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Taalontwikkeling en geletterdheid
 5. Rekenontwikkeling en gecijferdheid
 6. Het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong
 7. Het jonge kind met mogelijke kenmerken van een stoornis, en zijn/haar plek binnen de groep

Kosten

Gehele leergang: € 1.850,- per persoon (min 8 max 15 personen). Per module : € 250,- (2 bijeenkomsten) per persoon. Per onderbouwteam: in overleg.

Data/locatie

De leergang vindt plaats op woensdagmiddagen van 14.00-16.30 uur. Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk. Neem daarvoor contact op met Ineke van der Schuyt, ivanderschuyt@hetabc.nl

Aanmelden

 

Wilt u meer weten over dit aanbod?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel