Aanpak meerkunners

Basisschool low res08

Succesvol leerlingen hoger laten uitstromen

Er zijn groepen leerlingen die meer in hun mars hebben dan uit hun prestaties blijkt. Vanuit deze gedachte is er een specifieke aanpak ontwikkeld voor deze groep ‘meerkunners’, kinderen die hun potentie nog niet hebben bereikt.

Focus & doel

De focus ligt op het versterken van taal, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden (o.a. taakgerichtheid, kunnen plannen en reflecteren). Kenmerken zijn het versterken van basisvaardigheden, een betere werkhouding én een hogere uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Daarbij werken school, leerling én ouders als partners met elkaar samen. Er is tevens aandacht voor de sociaal emotionele vaardigheden van de leerlingen, zoals motivatie, samenwerken, doorzettingsvermogen en zelfbewustzijn. Een specifieke groep leerlingen van de groepen 6,7 en 8 krijgt hierbij uitbreiding van de leertijd.

Het belangrijkste doel is om de kansengelijkheid te vergroten en om uit de leerlingen te halen wat erin zit. Het gestelde (en behaalde) doel dat in Amsterdam West op een aantal scholen hierbij is gesteld, is dat de uitstroom van deze leerlingen in groep 8 één of twee niveaus hoger is dan verwacht in groep 6.

Aanpak & succes

Deze aanpak is door Het ABC en partners ontwikkeld met extra aandacht voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Dit is zeer succesvol gebleken; 80% van de leerlingen profiteert van deze aanpak en stroomt minimaal 1 schoolniveau hoger uit.

Het traject is gericht op uitbreiding van de leertijd voor een specifieke groep leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen die in aanmerking komen om deel te nemen, zijn met name die leerlingen die volgens de Onderwijsraad (gesteld in 2007), nog méér kunnen, als ze méér leertijd zouden krijgen. “Meerkunners” zijn leerlingen waarbij hun plafond nog niet is bereikt. In dit project ligt de nadruk op Onderwijstijdverlenging (OTV). Scholen hebben de vrijheid om de aanpak zo in te richten dat deze het beste paste bij de schoolpopulatie. Iedere school werkt in een eigen tempo, op zijn eigen manier.

Pilot Slotermeer

Dit project is gestart met een pilot in het stadsdeel Slotermeer, welke inmiddels succesvol is afgerond. De focus lag op het versterken van taal, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden, waarbij school, leerling én ouders als partners met elkaar samenwerken. Een specifieke groep leerlingen van de groepen 6,7 en 8 kreeg uitbreiding van de leertijd. De resultaten tot nu toe zijn erg aansprekend, bijna alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de pilot zijn op een hoger niveau uitgestroomd dan vooraf verwacht.

parool-meerkunners

 

 

In het Parool van 7 december viel te lezen dat Amsterdam middels de VLOA 21 miljoen euro vrijmaakt voor kansengelijkheid op basisscholen. In het artikel is aandacht voor de Meerkunners-aanpak op een school in Slotermeer, voor leerlingen die meer kunnen dan uit hun schoolprestaties blijkt. Deze aanpak is door Het ABC en partners ontwikkeld met als kernelementen extra aandacht voor basisvaardigheden én een grote ouderbetrokkenheid. Dit is zeer succesvol gebleken. 34 van de 43 leerlingen die meededen in het Meerkunnersproject stroomden minimaal 1 schoolniveau hoger uit.

Wil je meer weten over deze aanpak en bekostiging via de VLOA,
neem dan contact op met Marijke van der Velde.

 

Subsidie mogelijkheden

Voor de inzet van personeels- materiaal en begeleidingskosten kan de VLOA gebruikt worden. De voorziening Verlengde Leertijd, eventueel in combinatie met taalinterventies, biedt middelen om deze aanpak uit te voeren. Het component Ouderbetrokkenheid kan bekostigd worden uit de voorzieningen Ouderbetrokkenheid binnen dezelfde VLOA.

Extra ondersteuning vanuit Het ABC, bijvoorbeeld bij de selectie van leerlingen en een beredeneerd aanbod in de groepen, kan bekostigd worden vanuit de Amsterdamse Scholenbeurs. Het ABC begeleidt graag bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag.

Bekijk hier hoe je deze subsidie aanvraagt.

 

  • Iedere school in eigen tempo, op zijn eigen manier
  • Meer leertijd, om meer te kunnen
  • Samenwerken met school, ouders en leerlingen
  • Versterken van de (basis)vaardigheden
  • Een betere werkhouding
  • Kennisnetwerken
  • Ouderbetrokkenheid
  • Hogere uitstroom naar het voortgezet onderwijs
  • VLOA subsidie mogelijkheden
  • Inzetbaar voor Stadsscholen020