Tips en adviezen voor groep 3 met een tweedejaars nieuwkomer

1. Gebruik de aanwijzingen voor mondeling Nederlands uit de leesmethode intensief

In groep 3 bestaat soms het risico van een groot accent op het leesonderwijs ten koste van het mondeling Nederlands en daarmee ook de woordenschatontwikkeling. De tweedejaars nieuwkomer die in een groep 3 geplaatst wordt heeft juist veel extra mondeling Nederlands met een rijk woordenschataanbod nodig.

De leesmethode biedt vaak aanwijzingen voor Mondeling Nederlands:

  • Lijsten met attributen die per thema gebruikt kunnen worden. Deze attributen zijn bij uitstek geschikt voor het verzorgen van effectieve korte receptieve doe - opdrachtjes rond het thema waardoor de leerling beter begrijpt waarover het gaat en gemakkelijker aan de leraar kan tonen wat hij wel en niet begrijpt
  • Leergangen voor het begrijpend luisteren naar verhalen en prentenboeken
  • Lijsten met geschikte prentenboeken
  • Suggesties voor drama waarbij u dialoogjes kunt voordoen die kinderen zelf in de hoeken kunnen oefenen
  • Suggesties voor de inrichting van thematische speelhoeken waarin kinderen de dialoogjes in groepjes zelfstandig kunnen voeren
  • Suggesties voor speurtochten en uitstapjes die bij het thema passen en waarbij het begrippenkader herhaald wordt
  • Dialoogjes die de kinderen in tweetallen kunnen lezen, Leessleutel
  • Thematische verwerkingsactiviteiten

U kunt de suggesties en het plaatmateriaal van de leesmethode aanvullen met praatplaten en plaatmaterialen die bij de thema’s van de leesmethode aansluiten. Geschikt hiervoor per thema zijn de leerlingboeken van zaakvak - methoden die een groep 3 – deel hebben, zoals een Wereld van Verschil, Bij de Tijd, Leefwereld, Natuurlijk en Meander_Brandaan_Naut. Maar ook Kijkdoosboeken , Piramideplaten , Ik en Ko platen, Laat wat van je Horen platen, en platen behorende bij rekenmethoden zijn geschikt voor gebruik bij de woordmuur/ thematafel en als vertel- en praatplaat bij het thema.

2. Besteed extra aandacht aan de software van de leesmethode

Deze software heeft niet alleen een functie voor het lezen, maar ook voor het verder ontwikkelen van een goede auditieve discriminatie en uitspraak, en voor het eerste begrijpend lezen.

3. Lees interactief prentenboeken voor in kleine groepen

Gebruik prentenboeken en betrek de doelleerlingen extra. Gebruik attributen. Prentenboeken die bij het thema horen bieden extra kansen voor de woordenschat, want de themawoorden zullen in de omende periode veel herhaald worden. Voor selecties: leesplein, Gebruik van Verteltas, Verteltafel: het is allemaal aan te bevelen.

4. Bij klassikaal voorlezen

Laat bij klassikaal voorlezen de tweedejaars nieuwkomer de platen extra goed zien en zorg dat hij uw mimiek ziet. Observeer wat hij begrijpt.

5. Laat luisterlezen

Creëer lees -luisterhoeken met koptelefoon, waar voorgelezen prentenboeken in tweetallen gekeken, verteld, beluisterd en gelezen worden. Als boeken aansluiten op het thema is dat extra effectief. De combinatie van verhalende boeken met informatieve boeken over hetzelfde thema heeft extra effect op de woordenschat. Herhaald luisteren is goed voor de klankontwikkeling, de grammaticale ontwikkeling en de woordenschat. Uitgeverij Bontekoe is de uitgever die cd’s bij boeken, zoals bij de Sterretjes, levert. Webabonnementen als Bereslimme Boekenen Mijn naam is Haas geven mogelijkheden. Mijn papa woont in Afrika is een mooi digiboek dat online staan. Een gratis filmpje online is op dit moment het Dikkie Dik filmpje over schaduw. Als achtergrondinformatie kunt u schaduw van de BBC raadplegen.

6. Selecteer software met auditieve en visuele ondersteuning

Moderne software van rekenmethoden, met geluid, biedt kansen voor extra taalaanbod. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzetsels, vergelijkende en overtreffende trap (woordbouw), zinsbouw en rangtelwoorden.

7. Maak gebruik van intensieve programma’s voor het technisch lezen

Besteed extra aandacht aan wisselrijtjes zoals bij Vloeiend en Vlot, laat in duo’s oefenen. Naast oefening in het lezen heeft de tweedejaars nieuwkomer hier ook nog een ander voordeel: het voortdurend horen, en moeten uitspreken, van het juiste woordaccent in meer- lettergreepwoorden, en het extra oefenen met de klanken.

8. Verzorg pre - teaching

Verzorg voorafgaand aan activiteiten en lessen die u als effectief beoordeelt pre – teaching met een leerling of een groepje, bijvoorbeeld bij de thematafel. Gebruik daarbij attributen, prenten, infoboeken met plaatmateriaal, prentenboeken, vertelplaten en/of praatplaten.

9.  Digiwak

U kunt per thema van de leesmethode en van de wereldmethoden woorden aanbieden én de aangeboden woorden bijhouden. Op http://www.schoolaanzet.nlvindt u kwaliteitskaarten met consolideerspelletjes voor de aangeboden woorden voor de onderbouw (http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KRBV054_01) en middenbouw (http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KRBV056_01.pdf.

10. Gebruik woordenboeken en internet om begrippen te verduidelijken

Woordenboeken, google images, SchoolTV Beeldbank en leerlingboeken van zaakvakmethoden die rijk geïllustreerd groep 3 – en 4 – materiaal bieden, kunt u gebruiken om begrippen te verduidelijken en te laten verduidelijken.

11. Herhaal nieuw aangeboden woorden veel

12. Laat de leerling, met anderen en met ouders, beeldwoordenboeken gebruiken

Het Beeldwoordenboek,dat per thema op een kleine, gekleurde themaplaat woorden met tekeningetjes aanbiedt, bevat geschikte tips voor leraren en ouders hoe er met de themaplaten gewerkt kan worden.

13. Laat thematische woordenschriftjes bijhouden

Laat schriftjes bijhouden met daarin de nieuw aangeboden woorden per thema. De nieuw geleerde woorden worden genoteerd, met tekening, in een schema, en kunnen met medeleerlingen, familieleden of als huiswerk herhaald en geleerd worden.

14. Laat nieuwe leerstof in eigen woorden tekenen en opschrijven

Hoe u dit kunt doen, ziet u in het leermiddel voor het stellen Puntje van je Pen. Dit programma geeft in de A – lessen voorbeelden van stelopdrachten in enkele woorden en in eenvoudige sleutelschema’s, getekend of geschreven, die geschikt zijn voor taalverwervers in de eerste fasen van de taalverwerving. De opdrachten kunnen per thema door de leraar zelf aangepast worden door in een standaardformat enkele woorden te veranderen.

Zie ook: