Informatie voor professionals

 

Wat gebeurt er in de nieuwkomersgroepen?

In de nieuwkomersgroep, ook wel opvanggroep genoemd, staat de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. De leerkracht werkt aan de woordenschatuitbreiding van de kinderen, mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken) en schriftelijke taalvaardigheid (voornamelijk lezen). De eerste periode moet een nieuwkomer wennen in Nederland en op de nieuwe school. De leerkracht biedt de leerlingen steun en veiligheid, in een groep van 12-15 leerlingen. De leeftijden variëren van 6 tot 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar gaan naar de reguliere onderbouwgroep. Kinderen die nog niet kunnen lezen, of het Latijnse schrift niet beheersen leren in de opvanggroep ook technisch lezen. Afhankelijk van het beginniveau en de snelheid waarmee het kind leert lezen, wordt ook de stap naar begrijpend lezen gezet. Naast taal is in het opvangjaar ook tijd ingeruimd voor rekenen. Na een jaar stroomt de nieuwkomers uit naar de reguliere groep.

 

Wat doet Het ABC voor de nieuwkomersgroep en scholen die tweedejaars nieuwkomers opvangen?

Het ABC:

 • coördineert het Meldpunt Nieuwkomers
 • verzorgt scholing op gebied van NT2 (Nederlands als tweede taal)
 • begeleidt scholen en leerkrachten met nieuwkomersgroepen
 • coördineert projecten en verzorgt de kwaliteitsbewaking van het onderwijs
 • ondersteunt bij het actualiseren van het leerplan en van het leerlingvolgsysteem
 • voert leerlingbesprekingen met leerkrachten
 • houdt netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten van nieuwkomers
 • evalueert en meet de voortgang bij 7 maanden en bij uitstroom
 • laat leerlingonderzoeken doen door psychologen.

Hierbij maakt het ABC gebruik van de nieuwste inzichten vanuit Opbrengstgericht Werken en het Toezichtskader van de inspectie. Het ABC werkt in opdracht van en in samenwerking met besturen en scholen.

Hoe leren de kinderen in een jaar Nederlands?

De basis van het programma is de speciale methode Prisma Mondeling Nederlands. Dit programma biedt in 4 cursussen een programma voor 36 lesweken rondom klankvaardigheid, woordenschat, mondelingen grammatica en functioneel taalgebruik. In de meeste nieuwkomersgroepen wordt dit programma aangevuld met Horen, Zien & Schrijven (verwerking van de aangeleerde woorden), Zien is snappen (NT2-grammatica en klankvaardigheid) en een methode voor aanvankelijk lezen. Daarnaast hanteren de leerkrachten meestal een reguliere methode voor rekenen.

Wat gebeurt er na dat jaar?

De leerlingen gaan met een eerste basis van de Nederlandse taal terug naar een reguliere groep. Afhankelijk van hun leeftijd en vooropleiding zal hun taalniveau meer of minder aansluiten bij het taalniveau van hun leeftijdsgenoten. Gemiddeld beheersen kinderen dan zo'n 4000 Nederlandse woorden receptief. In het algemeen zijn er nog wel aanpassingen nodig in het onderwijsaanbod voor een tweedejaars nieuwkomers [hier opnemen de link naar tweedejaars]

Waar zijn die nieuwkomersgroepen?

In bijna ieder stadsdeel in Amsterdam is een nieuwkomersgroep. Bij aanmelding van een nieuwkomers kan de nieuwkomersgroep in de buurt gekozen worden. Soms gaan kinderen naar een ander stadsdeel, bijvoorbeeld als er geen groep is of als de groep vol is.

Wat kost het?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het verblijf in een nieuwkomersgroep. Wel zijn er de normale kosten als ouderbijdragen en overblijfkosten.

Wie doen dit allemaal?

Ervaren en/of goed opgeleide leerkrachten. Vaak hebben zij een opleiding NT2 gevolgd. Ze weten goed om te gaan met leerlingen die in deze situatie zitten. Zij kunnen goed differentiëren, wat belangrijk is gezien de diversiteit van de groep. Het ABC biedt consultatie en begeleiding aan deze leerkrachten. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwkomersnetwerk

Door de specifieke situatie van een opvanggroep kan er bij de opvangleerkracht behoefte zijn om ervaringen op het gebied van taalontwikkelingen uit te wisselen. Hiervoor is er het Nieuwkomersnetwerk. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwkomers - onderzoeken

Ben je leerkracht of intern begeleider en werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen en wil je één of meerdere leerlingen laten onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen maken binnen leerlingbegeleiding gebruik van handelingsgerichte diagnostiek. Wij hebben specialistische kennis van het onderwijs, leerlijnen en doelen specifiek voor nieuwkomers. Ook beschikken de onderwijsadviseurs van Het ABC over een brede expertise die ingezet kan worden bij het aanvragen en uitvoeren van arrangementen.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk, op het gebied van:

 • Gedrag
 • Taal
 • Intelligentie
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • VO advies

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren onderwijsadviseurs.
Wij zijn er ook om met je mee te denken over een specifieke casus. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Evelien Brouwer: ebrouwer@hetabc.nl / 06 - 31 63 16 11.

Centraal Meldpunt Nieuwkomers Primair Onderwijs Amsterdam

Dit meldpunt is een initiatief van de gezamenlijke schoolbesturen PO in Amsterdam (BBO) en Het ABC. Het ABC is de uitvoeringsorganisatie van het meldpunt.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het meldpunt op telefoonnummer 020-7990050 of stuur een email aan nieuwkomer@hetabc.nl

 

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

Bekijk hier onze tips en adviezen m.b.t. nieuwkomers voor: