Interventie bij pesten

Preventieve of curatieve interventie ten aanzien van omgaan met pesten

In het aanbod van Het ABC is ruim keuze uit interventies op schoolniveau ter preventie van pesten (bijvoorbeeld: Sociale competentie-pedagogisch klimaat,  Sociale competentie themaspecifiek en De Vreedzame School). Soms is het echter nodig om op kortere termijn te interveniëren in een groep.

Doel

 • op kortere termijn wordt geïntervenieerd in een groep om de sfeer te verbeteren, groepscohesie te bevorderen en beter om te gaan met pesten;
 • overdracht aan leerkrachten en interne begeleiders van kennis en begeleiding bij benodigde leerkrachtvaardigheden;
 • bevorderen van ouderparticipatie; ouders betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag;
 • kinderen helpen adequate sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden (altijd op grond van een grondige intake):

 1. Uw ABC Onderwijsadviseur zorgt voor overdracht van kennis aan leerkrachten en interne begeleiders en begeleidt hen bij de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om op groeps- of op schoolniveau om te gaan met pesten.
 2. Er kan gekozen worden voor de combinatie van:
  • Een observatie in de groep (met als focus: hoe is de groepsdynamiek en hoe verlopen de interacties tussen leerkracht en leerlingen enerzijds en interacties tussen leerlingen onderling anderzijds?) en terugkoppeling hiervan aan de betreffende leerkracht(en);
  • Ondersteuning van de betreffende leerkracht(en) bij leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het tot stand brengen van een prettige groepsdynamiek en positieve interacties met elkaar;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag.
 3. Uw ABC Onderwijsadviseur ondersteunt de betreffende leerkracht(en) bij de uitvoering van een groepsinterventie gebaseerd op hiertoe op maat samengestelde groepslessen in sociale vaardigheden en conflicthantering. Hierbij kan een kernles verzorgd worden door de ABC Onderwijsadviseur. Hieraan gaan vooraf:
  • Een observatie in de groep en terugkoppeling van de bevindingen;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij de groepsinterventie en het bevorderen van positief gedrag.
 4. Als aanvulling op een interventie in een groep kan een psycholoog of orthopedagoog van Het ABC een aantal ondersteunende gesprekken hebben met individuele kinderen of een klein groepje kinderen.

Werkwijze

Op grond van een oriënterend gesprek met de betreffende leerkracht(en) en interne begeleider wordt een offerte op maat opgesteld.

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel