gesprekindeklas

Blogs & vlogs

 

Wat leeft en speelt er in het onderwijs bij het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas?

Blogs

Een jaar geleden sloeg IS toe in Parijs. Tijdens een concert in het Bataclan-theater werden 89 bezoekers gedood. Een donkere dag en harde klap voor de tolerantie in de samenleving. En ook voor die mini-samenleving: de klas. Want hoe ga je hiermee om op school? Lees hierover in het blog "Vlogs als hulpmiddel voor een goed en lastig gesprek in de Amsterdamse klas".

Charissa Dechène van Dander is op ontdekkingsreis, op scholen. Zij bezoekt klassen om bij leerlingen tips te halen over hoe zij vinden dat docenten onderwerpen als terrorisme, geweld, homoseksualiteit en religie het beste in de klas kunnen bespreken. Lees haar eerste ervaringen in de blog: "Wat willen leerlingen van hun docent?".

Vlogs

lias Mahtab: "Hoe ga je om met pesterijtjes en denigrerende opmerkingen?"
lias Mahtab is voormalig vluchteling uit Afghanistan, dichter, bestuurslid van de Afghaans-Nederlandse stichting Keihan, ambassadeur Zelfbeschikking voor het Ministerie van Sociale Zaken, woont in Amsterdam en schrijft voor o.a. Het Parool. In dit vlog vertelt hij over zijn eigen ervaringen in de klas. Hij merkte dat de leraren niet goed wisten hoe om te gaan met pesterijtjes en denigrerende opmerkingen – met name richting kwetsbaardere vluchtelingen - en moest uiteindelijk zelf initiatief nemen.

 

Ena Omerovic: "Laten we ons mens-zijn voorop zetten."
Ena Omerovic’ is nog jong als de oorlog in Bosnië-Herzegovina uitbreekt. Ze gaat in Nederland naar het gymnasium en schrijft artikelen voor de schoolkrant. Ze werkt samen met haar vrienden in de redactie maar als het over de oorlog in Bosnië-Herzegovina en over haar moslim-etniciteit gaat, blijkt die vriendschap erg kwetsbaar. Dit maakt zo’n indruk dat ze haar verhaal graag deelt met de oproep toch vooral ons mens-zijn - en niet onze etnische, religieuze of nationale achtergrond - vóórop te zetten!

 

Kijk hier voor meer informatie en inspiratie

Netwerkbijeenkomsten & leerlingbijeenkomsten

Hoe bespreek je controversiële onderwerpen in de klas? Hoe weet je wat leerlingen nodig hebben bij het goede gesprek in de klas?

Meld je aan voor een netwerkbijeenkomst  of een leerlingbijeenkomst over burgerschapsonderwijs.

Heb je nog vragen of interesse in een programma op maat? Neem dan contact op met Eva Malkus via: emalkus@hetabc.nl 

 

Benieuwd naar wat anderen bespraken tijdens hun netwerkbijeenkomst? Bekijk hier beeldverslagen van netwerkbijeenkomsten #gesprekindeklas:

ROC Netwerkbijeenkomst

Rosa Beroepscollege-Noorderlicht

Rosj Pina Netwerkbijeenkomst

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Wat is er nodig om het lastige gesprek in de klas aan te gaan?

Bekijk hier de tips van leerlingen.

rg-16-10-11-0148

Wat willen leerlingen van hun docent? 

Lees hier de blog van Charissa van Dander voor tips


Inspiratie & achtergronden

gesprekindeklas

 

 

Wat leeft en speelt er in het onderwijs bij het bespreekbaar maken
van controversiële onderwerpen in de klas?

Bevindingen en feiten

Op school ontmoeten kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar. Maatschappelijke thema’s als geloof, vrijheid van meningsuiting, seksuele identiteit en dergelijke komen de klas binnen. Lees hier enkele bevindingen en feiten.

Praatstuk Tweede Kamer

Waarom bestaat er een kloof tussen werelden die elkaar niet meer begrijpen en hoe worden die botsende waarden binnen scholen bespreekbaar gemaakt?

Heleen Bouwmans, Projectleider #Gesprekindeklas, gaf hierover een uitleg tijdens de Hoorzitting Tweede Kamercommissie OCW op 12 sept. 2016. Bekijk hier het praatstuk.

Lees hier ook de blogs & vlogs

Netwerkbijeenkomsten & leerlingbijeenkomsten

Hoe bespreek je controversiële onderwerpen in de klas? Hoe weet je wat leerlingen nodig hebben bij het goede gesprek in de klas?

Meld je aan voor een netwerkbijeenkomst  of een leerlingbijeenkomst over burgerschapsonderwijs.

Vragen of interesse?
Neem dan contact op met Eva Malkus via: emalkus@hetabc.nl

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Wat is er nodig om het lastige gesprek in de klas aan te gaan?

Bekijk hier de tips van leerlingen.

rg-16-10-11-0148

bliksemLeerlingbijeenkomsten
#gesprekindeklas

 

Hoe bespreek je controversiële onderwerpen in de klas?

Hoe bespreek je complexe actuele onderwerpen zoals de aanslagen in Orlando, het slavernijverleden, de oorlog in Syrië of asielzoekers in Nederland? Wat is de beste manier om om te gaan met heftige reacties van leerlingen en hun soms extreme standpunten?

Het ABC organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA een serie netwerkbijeenkomsten over burgerschapsonderwijs, zowel voor onderwijsprofessionals áls voor leerlingen. Daarbij gaat het specifiek over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas.

In de periode september 2016 tot en met februari 2017 vinden de bijeenkomsten plaats, voor PO, VO en MBO.

De centrale vraag tijdens de leerlingbijeenkomst is:

Wat is er nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan?
Wat doet het #gesprekindeklas met mij als leerling?

Per school is er een bijeenkomst, bij voorkeur tijdens een reguliere les in de klas. Deze sluit aan op de netwerkbijeenkomst #gesprekindeklas voor leraren. De bijeenkomsten worden begeleid door Het ABC en Dander.

Leerlingen leggen via (anonieme) quotes en desgewenst korte filmpjes en vlogs vast hoe zij aankijken tegen het #gesprekindeklas.

Wat levert het school op?

Leerkrachten en leerlingen én leerlingen onderling bespreken met elkaar waar dilemma’s liggen, krijgen helder wat goed werkt en welke vervolgacties wenselijk zijn. Leerlingen en leerkrachten krijgen inzicht in wat voor hen belangrijk is voor een betekenisvol gesprek over controversiële onderwerpen in de klas.

Heb je vragen of wil je jouw klas aanmelden voor een leerlingbijeenkomst?

Neem dan contact op met Eva Malkus via emalkus@hetabc.nl of 06-31631625.

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Wat is er nodig om het lastige gesprek in de klas aan te gaan?

Bekijk hier de tips van leerlingen.

rg-16-10-11-0148

bliksemAlles bespreekbaar?!

Gevoelige onderwerpen in de klas

Hoe begeleid je gesprekken in de klas over gevoelige onderwerpen? Hoe voorkom je polarisering en zorg je voor een veilige sfeer, waarin kinderen en jongeren van en met elkaar leren? Hoe sluit je daarbij aan op de ontwikkelingsfase van het kind?

Training

Op school ontmoeten kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar. Maatschappelijke thema’s als geloof, vrijheid van meningsuiting, seksuele identiteit en dergelijke komen de klas binnen.
Dit is waar de waarden van eenieder in de klas kunnen botsen. Kinderen reageren hier verschillend op. Ook heeft elke leerkracht een eigen manier van bespreken. Je wilt deze thema’s in een veilige sfeer bespreken en polarisering en verharding voorkomen. Maar wat is daar voor nodig? Hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan burgerschap in het onderwijs? In deze training krijg je uitgangspunten en handvatten voor het voeren van gesprekken over ingrijpende gebeurtenissen en het bevorderen van een veilig en respectvol klimaat.

Resultaten

 • Je kunt aansluiten bij de behoeften van je leerlingen als het gaat om veiligheid en autoriteit
 • Je hebt het zelfvertrouwen om lastige onderwerpen in de klas te bespreken
 • Je hebt handvatten om de lastige gesprekken op een goede manier te voeren

Opbouw

De training bestaat uit 2 dagdelen. Het doel van de training is leerkrachten tools geven om een gesprek over gevoelige onderwerpen te begeleiden en om te gaan met lastige situaties, aansluitend bij de behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen.

Het eerste dagdeel richt zich op het verwerven van kennis en inzichten rondom veiligheid en de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt de cirkel van veiligheid behandeld en wordt per leeftijdsgroep aangegeven welke ontwikkeling zij doormaken op het gebied van veiligheid, interesses en omgang met autoriteit. Ook kijk je naar je eigen relatie tot de gevoelige thema’s en de verantwoordelijkheid die je daarvoor voelt ten aanzien van de leerlingen. Tot slot bereid je een gesprek voor, in je eigen stijl.

In het tweede dagdeel verdiepen we de stof uit het eerste dagdeel met speciale aandacht voor lastige situaties. Wat maakt een situatie lastig? Op welke manieren kan je de situatie keren? Wat werkt in welke leeftijdsgroep? Daarnaast gaan we uitgebreid in op het doorgaand creëren van een veilige en respectvolle sfeer. Want voorkomen is beter dan genezen!

De training is praktisch en interactief van aard.
Desgewenst maken we in het tweede dagdeel gebruik van acteurs.

Informatie

De training wordt in company en op maat aangeboden. Per training kunnen max 15 mensen deelnemen.

Vragen of interesse?
Neem dan contact op met Eva Malkus via: emalkus@hetabc.nl 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Het Sinterklaasgesprek

Hoe voer je dit gesprek op een constructieve manier, zodat het ook een bijdrage levert aan burgerschapsvorming?

Lees hier meer over en download de praktische werkvorm, met als centrale vraag:
“Hoe willen wij dit jaar op school Sinterklaas vieren?”

De Vreedzame School & Democratisch burgerschap

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Doelgroep

De Vreedzame School richt zich primair op leerlingen en (als intermediair) de ouders en leerkrachten in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (4 tot en met 12 jaar). In Nederland zijn meer dan 1000 basisscholen 'vreedzaam' en dit aantal groeit jaarlijks. Er zijn speciale programma’s voor voorscholen, peuterspeelzalen, SO (lessenserie Beste Vrienden & Beste Burgers) en VO (Democratie kun je leren!).

Onderdelen

 • Tweejarig invoeringstraject
  Begeleidingstraject op maat, met het hele team, voor de implementatie van de basis van Vreedzaam op school.
  Jaar 1: Invoeren van de lessenserie en toepassen ervan in relevante situaties, o.a. middels teamtrainingen. Kinderen leren aan de hand van de thema’s in zes lesblokken.
  Jaar 2: Vormgeven van leerlingmediatie, stuurgroep overleggen en teamtrainingen over thema’s als sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering.
  Na het tweejarige implementatietraject is een verdiepingstraject mogelijk.
 • Training Vreedzaam voor nieuwe leerkrachten & ondersteunend personeel
  In twee sessies komen de basisprincipes aan bod.
 • Eenmalige Opfrisbijeenkomst of Startbijeenkomst Vreedzaam
  Aan het begin van een nieuw schooljaar.
 • Training van leerling mediatoren & intervisie
  Voor leerling mediatoren en hun coaches op school.
 • Stuurgroep overleg & teambijeenkomst
  T.b.v. verdieping en borging van een specifiek onderwerp. Denk aan: voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag & Sociaal Veiligheidsplan, Leerling participatie & groepsvergaderingen, Ouderbetrokkenheid, betrekken van medewerkers VVE, TSO, BSO.
 • Ouderavonden Vreedzame School
  Algemene voorlichting en specifiek over bv. (leerling) mediatie, voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag, Sociaal Veiligheidsplan en (cyber)pesten.
 • Workshopreeks Vreedzame School voor ouders
 • Een Gelukkige Klas/School traject

 

Het traject is school specifiek en op maat. Kosten op aanvraag.
Het ABC beschikt over gelicenseerde Vreedzame School trainers.
De Vreedzame School is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut voor effectieve jeugdinterventies.

Neem voor meer informatie contact op met Fleur Runeman via fruneman@hetabc.nl

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

Uitnodiging online Meet-up Vreedzaam Amsterdam

Vreedzaam Amsterdam is een beweging waarin scholen, organisaties en personen samen komen en samenwerken aan het opvoeden van onze kinderen tot de burgers die onze stad in de toekomst nodig heeft. De eerste meet-up is op 29 maart: 'Wij horen bij elkaar - juist nu', van 15.30 uur tot 17.00 uur. Hier gaan we onderling onze inspiratie delen. Klik hier voor meer informatie & aanmelden.

1. We horen bij elkaar
    groepsvorming

2. We lossen conflicten zelf op 
    conflicthantering

3. We hebben oor voor elkaar
    communicatie

4. We hebben hart voor elkaar 
    gevoelens

5. We dragen allemaal een steentje bij
    verantwoordelijkheid en mediatie

6. We zijn allemaal anders
    diversiteit

Interventie bij pesten

Preventieve of curatieve interventie ten aanzien van omgaan met pesten

In het aanbod van Het ABC is ruim keuze uit interventies op schoolniveau ter preventie van pesten (bijvoorbeeld: Sociale competentie-pedagogisch klimaat,  Sociale competentie themaspecifiek en De Vreedzame School). Soms is het echter nodig om op kortere termijn te interveniëren in een groep.

Doel

 • op kortere termijn wordt geïntervenieerd in een groep om de sfeer te verbeteren, groepscohesie te bevorderen en beter om te gaan met pesten;
 • overdracht aan leerkrachten en interne begeleiders van kennis en begeleiding bij benodigde leerkrachtvaardigheden;
 • bevorderen van ouderparticipatie; ouders betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag;
 • kinderen helpen adequate sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden (altijd op grond van een grondige intake):

 1. Uw ABC Onderwijsadviseur zorgt voor overdracht van kennis aan leerkrachten en interne begeleiders en begeleidt hen bij de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om op groeps- of op schoolniveau om te gaan met pesten.
 2. Er kan gekozen worden voor de combinatie van:
  • Een observatie in de groep (met als focus: hoe is de groepsdynamiek en hoe verlopen de interacties tussen leerkracht en leerlingen enerzijds en interacties tussen leerlingen onderling anderzijds?) en terugkoppeling hiervan aan de betreffende leerkracht(en);
  • Ondersteuning van de betreffende leerkracht(en) bij leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het tot stand brengen van een prettige groepsdynamiek en positieve interacties met elkaar;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag.
 3. Uw ABC Onderwijsadviseur ondersteunt de betreffende leerkracht(en) bij de uitvoering van een groepsinterventie gebaseerd op hiertoe op maat samengestelde groepslessen in sociale vaardigheden en conflicthantering. Hierbij kan een kernles verzorgd worden door de ABC Onderwijsadviseur. Hieraan gaan vooraf:
  • Een observatie in de groep en terugkoppeling van de bevindingen;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij de groepsinterventie en het bevorderen van positief gedrag.
 4. Als aanvulling op een interventie in een groep kan een psycholoog of orthopedagoog van Het ABC een aantal ondersteunende gesprekken hebben met individuele kinderen of een klein groepje kinderen.

Werkwijze

Op grond van een oriënterend gesprek met de betreffende leerkracht(en) en interne begeleider wordt een offerte op maat opgesteld.

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel