Voordeel van de Twijfel

 

Twijfel brengt je verder.
Twijfel is het ontstekingsmechanisme in kritisch kijken en luisteren.
In onderzoek, reflectie en het vinden van een inzicht.
Twijfel kan je brengen tot het hoogstpersoonlijk nemen van verantwoordelijkheid.
Twijfel kan werken als sleutel tot burgerschap.

 

Het project Voordeel van de Twijfel is een onderwijsconcept voor scholing in burgerschap. Wij zien twijfel als een positieve ervaring én als de eerste stap in een cyclisch onderzoeksproces.

Kenmerkend is de voortdurende afwisseling van reflectie in filosofische onderzoeksgesprekken en actieonderzoek door middel van interviews, stages, bronnenonderzoek, het maken van een kunstwerk of het prototypen van een vondst.

Het onderzoeksproces is gebaseerd op de notie van scholè of vrije ruimte: kleine groepen leerlingen verkennen perspectieven en denkbeelden in het onderzoek van datgene wat zij belangrijk vinden.

Voordeel van de Twijfel daagt leerlingen uit welbewust verantwoordelijkheid te nemen in het functioneren van een zichzelf sturende onderzoeksgroep. Het daagt ze uit te handelen als burgers.

Welke kennis en vaardigheden levert dat op?

 

Programma

Met dit programma ervaar je hoe je twijfel positief, creatief en constructief kan benutten door gezamenlijk te (durven) wikken en wegen. Je combineert filosofische onderzoeksgesprekken met actieonderzoek. De kern is dat leerlingen zich op twee manieren oefenen in burgerschap:

 • Ze ontwikkelen kennis en inzicht ten aanzien van hun onderzoeksobject én van hun persoonlijke waarden, principes en verantwoordelijkheden met betrekking tot dat onderzoek. Het kan gaan om kennis op het gebied van politiek, participatie, identiteit, democratie, omgaan met verschillen en conflicten en maatschappelijk verantwoord handelen.
 • Ze ontwikkelen houdingen en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van burgerschap. Vaardigheden en houdingen die daarbij een rol spelen zijn: samenwerken, een open blik, kritisch en creatief denken, het kunnen uitstellen van een oordeel, begrip voor andermans overwegingen, gevoelens en verlangens, nauwkeurig luisteren, het blootleggen van vooronderstellingen, zelfkennis en het verantwoorden van keuzes.

Aanpak

De deelnemers onderzoeken gedurende 6 weken in groepjes van 4-8 leerlingen een kwestie die ze na aan het hart ligt. Het kan gaan over politiek, school, henzelf, hun sociale omgeving, het milieu, economie of kunst. Er is niet snel een grens aan de mogelijke onderzoeksobjecten. Belangrijk is dat de kwestie hen raakt en dat ze deze kwestie allemaal willen onderzoeken.

Bewust kiezen begint bij twijfel: zie ik het goed?
Het voordeel van de twijfel
is een ontdekkingstocht naar de vraag wat je in een bepaalde situatie het beste kunt doen of zeggen. Het cyclische onderzoeksproject ziet er als volgt uit:

 

Voor wie?

Dit traject is met name bedoeld voor professionals in PO-bovenbouw, VO en MBO die burgerschapsonderwijs willen vormgeven in een combinatie van actie en onderzoek die direct aansluit op de eigen onderwijspraktijk. Denk aan schoolteams die een doorgaande lijn willen in onderzoekende houding en vaardigheden, die op zoek zijn naar een methodiek waarmee complexe maatschappelijke en burgerschapsthema’s aan de orde kunnen komen en waarin leerlingen leren hun oordeel uit te stellen; te leren twijfelen. Je ervaart hierbij systematisch houvast voor complexe vraagstukken en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden.


Meer weten?

Voordeel van de twijfel is een gezamenlijk initiatief van Het ABC en Leren Filosoferen. Neem voor meer informatie contact op met Eva Malkus via emalkus@hetabc.nl.

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Formatief evalueren en groepsplanloos werken
Eigenaarschap bij kinderen

 

Het zijn actuele onderwerpen: formatief evalueren en toetsen, groepsplanloos werken, doelgerichte leervragen stellen en effectief feedback geven, zodat alles wat jij als leerkracht doet dienstbaar is aan het leerproces van de kinderen in je groep, zowel wat betreft leerresultaten als metacognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

Als je innovatief en groepsplanloos wilt inspelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen, denk jij wellicht al na over meer systematische manieren om aandacht te geven aan formatief evalueren en toetsen. Lang niet altijd geven immers de reguliere summatieve (methodegeboden en methodeonafhankelijke) toetsen hiertoe goede ingangen.

Om kinderen goed te kunnen volgen en hun denkstrategieën en resultaten zodanig te kunnen interpreteren dat jouw instructie en verwerking terdege aansluiten op wat ieder kind in jouw groep nodig heeft, kun je formatief evalueren, de goede vragen stellen en effectief feedback geven een belangrijke rol laten spelen in jouw onderwijspraktijk.

Verkennend gesprek

Wij gaan graag met onderwijsprofessionals in gesprek om samen te verkennen wat er voor scholen, onderwijsprofessionals én leerlingen nodig is om elementen van formatief evalueren en toetsen door te gaan voeren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van experimenten of pilots. Hoe kun je de ouderbetrokkenheid vergroten en ouders als didactische partners betrekken? Wat levert het de kinderen op als zij feedback krijgen op (denk- en werk)proces en hun resultaten, hun te behalen doelen? Wat doet het met faalangst, wat doet het met de toetscultuur in de klas en op een school?

Door dit zoekproces te doorlopen, je een mening en visie te gaan vormen wat betreft dit onderwerp én de mogelijkheden voor een ‘op maat’ werkwijze voor jouw groep en jouw school te onderzoeken (in de vorm van experimenten, pilots en good practices), kun je deze nieuwe wijze van denken over ‘meten en weten’ een goede plek geven in jouw onderwijs.

Voor wie?

Voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen die leerlingen inzicht willen geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat willen geven. Daarnaast ook interessant voor onderwijsprofessionals in het algemeen (zoals IB’ers, directeuren, bestuurders, (kwaliteits)coördinatoren).

Wil jij je visie verkennen en aan de slag met formatief evalueren op jouw school?
Neem dan contact op met Annelies de Muijnck via: ademuijnck@hetabc.nl 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Bekijk hier het filmpje 'Evalueren om te leren' 

Leerachterstandentoetsen (LAT)

Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend- of praktijkonderwijs worden allereerst LAT's (leerachterstandentoetsen) afgenomen op (en door) school.

Bij potentiële LWOO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M6 (of E6), Spelling E6, Rekenen E6 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Bij potentiële PRO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M5, Spelling M5, Rekenen M5 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Voor zowel LWOO als PRO leerlingen geldt dat er terug getoetst dient te worden wanneer het behaalde DLE meer dan 10 punten afwijkt van het niveau van de toets. Voor meer informatie zie onderstaande titel "Wanneer door- of terugtoetsen?"

Let op! Dit zijn richtlijnen; wanneer een leerling op een beduidend lager niveau presteert wordt geadviseerd adaptief te toetsen.

Welke LAT-toetsen?

LWOO leerlingen
Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B. 

Begrijpend lezen CITO 3.0 M6 of E6
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 E6 
óf Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 E6
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen
- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden

PRO leerlingen
Technisch lezenDMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.  

Begrijpend lezen CITO 3.0 M5 
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1
- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 M5
óf Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 M5 
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen
- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden  

Wanneer door- of terugtoetsen?

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst.

Controleer of de behaalde DLE's op de LAT-toetsen Technisch lezen (Leestempo), Begrijpend lezen, Spelling of Rekenen-wiskunde niet meer dan 10 DLE punten (één leerjaar) van de verwachte score af ligt.

Meer dan 10 punten verschil > terug/door te toetsen.
10 of minder punten verschil > dan hoeft er niet terug/door getoetst te worden

Voorbeeld
Bij een LWOO-leerling is Begrijpend lezen M6 afgenomen (verwacht DLE 35 met een marge van 25-45). De leerling behaalt echter een DLE van 24 (11 punten verschil). Dit betekent terug toetsen!

*Neem de toets af van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.
Bij bijv. een DLE van 21 > kies toets M5
Bij bijv. een DLE van 14 > kies toets M4

Zie onderstaande tabellen voor de DLE marges voor het door- of terugtoetsen. Klik op de tabel voor een grotere afbeelding(opent in een nieuw scherm).

adaptieftoetsen

 

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie (bijv. over wanneer een kind in aanmerking komt voor CAP).

Klik hier voor de LAT handleiding 18-19

Klik hier voor de lijst toegestane instrumenten 18-19

Klik hier om terug te gaan naar de homepagina van de Kernprocedure LWOO/PRO

Veelgestelde vragen

 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Meer informatie over ELK en een lijst met bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl 

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de uitvoering van de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl

 

Kernprocedure PO/VO
Capaciteiten- en mogelijk aanvullend onderzoek door het ABC

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor de het overstaptraject van de groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP-(SEM) traject is een specifiek traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO).

Let op: het LAT-CAP-(SEM) traject is recent gewijzigd. Het Samenwerkingsverband heeft op 9 sept j.l. besloten tot Opting out. Lees hier meer informatie over de belangrijkste wijzigingen.

Klik hier voor de presentatie van het ABC 23-09-2020

Klik hier voor het concept tijdpad Kernprocedure PO/VO Overstap in 2021. Het definitieve tijdpad volgt in oktober 2020.

Stap 1. Adaptief toetsen
Tijdens het E7 moment óf in september (voorheen LAT) 

In mei/juni (of in sommige gevallen in september) 2020 worden de leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning vmbo en/of PRO adaptief getoetst (in ieder geval op BL en RK) door de leerkracht, op hun eigen school (voorheen LAT). In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Scholen kijken deze toetsen zelf na en zorgen er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan (via ParnasSys).
Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen (aangepast nav Opting out)

Klik hier voor de Lijst toegestane instrumenten voor de overstap in 2021

Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2020 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer.

Klik hier voor meer informatie over de 'Handelingen in ParnasSys om uitwisseling via OSO mogelijk te maken'

Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC

Klik hier voor meer informatie over het 'Leerlingen overhalen van LAS naar ELK en invoeren schooladvies'

Klik hier voor 'Tips Inlezen & Toetsen'

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.elkadam.info/handleiding. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Stap 3. CAP (SEM)

Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2020. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het ABC (Kernprocedureteam). Voor deze onderzoeken door het ABC zijn er geen kosten voor de basisschool. De onderzoeken bij leerlingen die in aanmerking komen worden bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Scholen kunnen ook zelf zorg dragen voor het afnemen van het onderzoek. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP-afname door het ABC.

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) en indien nodig aansluitend SEM (sociaal-emotioneel onderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP onderzoeken
 • De toestemmingsformulier per kind te downloaden uit ELK 
 • Het toestemmingsformulier te scannen en te uploaden in ELK.

Sinds het schooljaar 18-19 maken wij (Het ABC Kernprocedureteam) gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT wordt op computers/Chromebooks/laptops of tablets afgenomen. Graag horen wij het als jullie als school (anders dan afgelopen jaar) wel beschikken over ten minste 15 tablets/laptops/computers/Chromebooks in één lokaal. 

Het sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) vindt aansluitend plaats enkel bij de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Door middel van een SEM onderzoek zal er gekeken worden of er mogelijk sprake is van sociaal-emotionele (SEM) problematiek, als verklaring voor de huidige leerresultaten. Denk hierbij onder andere aan faalangst, motivatie om tot presteren te komen en/of een beperkt doorzettingsvermogen. Om dit in kaart te brengen zal de leerkracht (digitaal) een vragenlijst invullen. Daarnaast zal uw zoon / dochter twee vragenlijsten invullen. Het invullen van de vragenlijsten gaat groepsgewijs en duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Het ABC plant deze afnames en nodigt leerkrachten uit de digitale vragenlijst in te vullen.

We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen praktijkonderwijs of leerwegondersteunend vmbo te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

Overige informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Kijk op de website voor de overstap www.elkadam.info voor meer informatie
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.elkadam.info/handleiding Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.
 • Meer informatie voor ouders is te vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Heeft u vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure PO/VO? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

 • Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de Adaptief toetsen informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de ADIT informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen (aangepast nav Opting out)
 • Hier volgt voor de handleiding Beoordelen van de adaptieve toetsen 20-21 (aangepast nav Opting out)
 • Klik hier voor Lijst toegestane instrumenten voor de overstap 20-21
 • Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier praktijkonderwijs
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier leerwegondersteunend onderwijs
 • Klik hier voor de presentatie van het ABC 23-09-2020

Contactgegevens