Inspiratiebijeenkomsten 45 jaar Het ABC

Speel met je ruimte, vergroot je impact!

 

Samen met experts, ervaringsdeskundigen, (oud)collega’s en partners blikken we in een drietal inspiratiebijeenkomsten terug op grote maatschappelijke onderwijsthema’s en gaan we vooral ook met elkaar inhoudelijk én praktisch verdiepen.

Tijd: 16:30-19:00 uur
Locatie: Het ABC, Baarsjesweg 224 Amsterdam

Het programma

9 oktober - Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs

Gelijke kansen voor alle kinderen, daar staan we voor, al bijna 45 jaar. Door goed onderwijs te bieden, bevorder je de mogelijkheden tot gelijke kansen om te kunnen participeren als goed burger. Het onderwijs is vanaf de jaren ‘70 van emancipatiemachine, naar multicultureel en inmiddels naar superdivers gegaan. We helpen scholen en hun leerlingen volwassen in onze democratie samen te leren leven. En het verlangen aan te boren om te verbinden met de klas, school en samenleving. Zodat er bereidheid ontstaat om verschillen tussen mensen te overbruggen en benutten.

Hoe voer je het gesprek in de klas over botsende waarden, zodat het een waardevol leermoment is? Hoe zorg je dat je zelf in je kracht, voor de klas in de school staat? Wat jij nodig of wat wil je nog doen?

Hierover gingen we in gesprek met elkaar. (bekijk hier het programma)

25 januari - Taalonderwijs, toen en nu

In de afgelopen 45 jaar heeft het Taalonderwijs niet stil gestaan:

 • Van het eerste ABC-leesplankje, naar Zó leren lezen, de katholieke voorloper van de nog steeds veelgebruikte methode Veilig leren lezen
 • Van ‘losse NT2-methodes zoals Laat wat van je horen en Knoop het in je oren naar geïntegreerd NT1-NT2-onderwijs
 • Van Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) en Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) naar functioneel veeltalig leren
 • Van opbrengstgericht werken vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam naar taal als middel voor persoonsvorming en socialisatie, taalonderwijs in betekenisvolle contexten.

In deze bijeenkomst gaan we dieper in op de nieuwe ontwikkelingen en hoe jij dat kan toepassen in je onderwijs.

Bekijk hier het volledige programma en meld je direct aan!

10 april - Leerlingbegeleiding, ieder kind gezien

Vanaf begin jaren zeventig is een toenemende aandacht voor de grote aantallen leerlingen die vastliepen in het onderwijs. Niet voor niets richt Het ABC zich al vanaf haar start op leerlingbegeleiding, met de overtuiging dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. In de loop der tijd verschoof de aandacht naar de driehoek leerkracht-kind-ouders, de manier van lesgeven, de omgang met de kinderen en vooral de planmatigheid van het pedagogisch en didactisch handelen. Inmiddels is er passend onderwijs.

We blikken terug op 45 jaar leerlingbegeleiding in Amsterdam en je kunt je laten inspireren in verschillende workshops die ingaan op de laatste stand van zaken.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over Virtuoze School en wat Het ABC voor jou(w school) kan beteken? Neem dan contact op met een van onze klantmanagers of adviseurs. Zij denken mee en helpen graag verder.

Wil je meer informatie of persoonlijk contact hierover?
Neem contact op met een van onze klantmanagers of adviseurs.
Bekijk hier hun contactgegevens. 

Formatief evalueren en groepsplanloos werken
Eigenaarschap bij kinderen

 

Het zijn actuele onderwerpen: formatief evalueren en toetsen, groepsplanloos werken, doelgerichte leervragen stellen en effectief feedback geven, zodat alles wat jij als leerkracht doet dienstbaar is aan het leerproces van de kinderen in je groep, zowel wat betreft leerresultaten als metacognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

Als je innovatief en groepsplanloos wilt inspelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen, denk jij wellicht al na over meer systematische manieren om aandacht te geven aan formatief evalueren en toetsen. Lang niet altijd geven immers de reguliere summatieve (methodegeboden en methodeonafhankelijke) toetsen hiertoe goede ingangen.

Om kinderen goed te kunnen volgen en hun denkstrategieën en resultaten zodanig te kunnen interpreteren dat jouw instructie en verwerking terdege aansluiten op wat ieder kind in jouw groep nodig heeft, kun je formatief evalueren, de goede vragen stellen en effectief feedback geven een belangrijke rol laten spelen in jouw onderwijspraktijk.

Verkennend gesprek

Wij gaan graag met onderwijsprofessionals in gesprek om samen te verkennen wat er voor scholen, onderwijsprofessionals én leerlingen nodig is om elementen van formatief evalueren en toetsen door te gaan voeren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van experimenten of pilots. Hoe kun je de ouderbetrokkenheid vergroten en ouders als didactische partners betrekken? Wat levert het de kinderen op als zij feedback krijgen op (denk- en werk)proces en hun resultaten, hun te behalen doelen? Wat doet het met faalangst, wat doet het met de toetscultuur in de klas en op een school?

Door dit zoekproces te doorlopen, je een mening en visie te gaan vormen wat betreft dit onderwerp én de mogelijkheden voor een ‘op maat’ werkwijze voor jouw groep en jouw school te onderzoeken (in de vorm van experimenten, pilots en good practices), kun je deze nieuwe wijze van denken over ‘meten en weten’ een goede plek geven in jouw onderwijs.

Voor wie?

Voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen die leerlingen inzicht willen geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat willen geven. Daarnaast ook interessant voor onderwijsprofessionals in het algemeen (zoals IB’ers, directeuren, bestuurders, (kwaliteits)coördinatoren).

Wil jij je visie verkennen en aan de slag met formatief evalueren op jouw school?
Neem dan contact op met Annelies de Muijnck via: ademuijnck@hetabc.nl 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Bekijk hier het filmpje 'Evalueren om te leren' 

Filosoferen met kinderen

Wil jij je leerlingen leren op een creatieve manier net even anders een gesprek te voeren? De filosofie activiteiten gaan over vragen waarop niemand het ‘uiteindelijke’ antwoord heeft. Het gaat om de mogelijkheid in plaats van de werkelijkheid. Samen ga je op onderzoek.

Bestaat er zoiets als “ontluikend burgerschap”? En wat heeft filosoferen daar dan mee te maken? Wat maakt je gelukkig? Heb je het of ben je het? Kan iedereen op een dag gelukkig zijn? Word je zomaar gelukkig of is er iets dat je gelukkig maakt? Als je gelukkig bent, hoef je je dan verder nergens druk over te maken?

Plato en Aristoteles zijn het daar niet over eens, maar in jouw groep kan dat anders liggen. ‘Heppie zijn’ is iets wat alle kinderen raakt en een mooie aanleiding om met alle kinderen over door te praten. Niet alleen voor wijsneuzen en welbespraakte kinderen; het wat, waarom en hoe van filosoferen passeren de revue.

Als leerkracht sluit je aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid naar verschillende levensvragen en neem je de kinderlijke “verwondering” bij uitstek als invalshoek.

Draai mee in het circuit, waarin verschillende activiteiten aan bod komen, zoals onder meer: het filosoferen bij het werken met concrete/ speelse activiteiten en het filosoferen met behulp van kinderboeken en/of gedichten. Je gaat zelf actief aan de slag met concrete activiteiten, die specifiek geschikt zijn voor (jonge) (en NT2-) kinderen: filosofische gedachten kun je naast uitspreken ook ventileren door ze te tekenen en ze te knutselen.

Dit mondt uit in concrete handreikingen om morgen al direct uit te (laten) proberen in de groep.

 

Neem voor meer informatie contact op met Marlien van Stempvoort mvanstempvoort@hetabc.nl

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Marlien van Stempvoort
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 21

mvanstempvoort@hetabc.nl

Mijn profiel

Met plezier! Aan de slag met moderne projecttechnieken

Moderne projectmethodieken, zoals scrummen en bordsessies zijn interactieve werkvormen, die veelal hun oorsprong hebben in grote ICT-projecten. Ze zijn een antwoord op projecten die meer kosten, langer duren en niet opleveren wat je ervan verwacht.

Essentie

De nieuwe manier van werken is erop gericht het onnodige weg te laten en focus te houden op wat echt belangrijk is. Je bepaalt samen je doelen en werkt in haalbare stappen naar je eindambitie. Daardoor maak je meer gebruik van de creativiteit in de groep, worden leerkrachten meer eigenaar van de schoolontwikkeling en leerlingen meer eigenaar van de klasontwikkeling.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Waar hoop je op dat eigentijdse projecttechnieken je bij kunnen helpen?
  • We bespreken verschillende varianten en kenmerken
 • Wat is het ‘verhaal’ van je project of de vraag en hoe vertaal je dat naar concrete acties:
  • Hierbij gaan we aan de slag met het ABC storyboard en de wijze waarop je dit kunt inzetten.
 • Hoe hou je het proces van de vraag of het project in beeld?
  • Wat is het ABC scrumboard
  • Hoe helpt je dit bij je project of de opdracht

Resultaten

Vanuit het ABC hebben wij een storyboard ontwikkeld en een scrumboard gemaakt op basis van onze eigen ervaringen met deze manieren van werken. In deze workshop ervaar je hoe je een storyboard kunt gebruiken, hoe je hier acties op kunt uitzetten en ga je het ‘scrummen’ in de praktijk brengen.

Werkwijze

Het ABC verzorgt workshops, trainingen en coaching op maat in het werken met eigentijdse projecttechnieken. Naast het werk dat gedaan moet worden is daarbij ook de ‘fun’ factor een belangrijke maatstaf voor succes. Het werken met moderne projecttechnieken is geen doel op zich. Het kan scholen en professionals wel helpen de professionele ruimte van professionals te vergroten, het gesprek over brede vorming in onderwijs op gang te brengen en te houden en de schoolontwikkeling daarop aan te passen.

Meer informatie / aanmelden

Begeleiding en coaching in het werken met eigentijdse projecttechnieken worden verzorgd door Heleen Bouwmans en Annerose Groot. Neem voor meer informatie of aanbod op maat contact op met Heleen Bouwmans via hbouwmans@hetabc.nl of telefoonnummer 06 - 506 927 35.

Wil je meer informatie of persoonlijk contact hierover?

Heleen Bouwmans
Metgezel Innovatie

06 - 50 69 27 35

hbouwmans@hetabc.nl

Mijn profiel

workshops4

Labo Virtuoos met o.a. Gert Biesta

Met meer energie werken aan waardegedreven onderwijs. 

- Deze serie bijeenkomsten is reeds gestart -


“Omdat we voortdurend maar meer en meer energie steken in te proberen het onderwijs onder controle te brengen, en toch lukt dat maar niet — en ik denk dat dit goed is, want we moeten niet denken dat de ideale situatie er een is waar we onderwijs ‘in de tang’ hebben. “ Gert Biesta

Laat je inspireren door Gert Biesta en andere onderwijsprofessionals en ga samen experimenteren en kennis en ervaringen delen! In drie sessies praat je samen met Gert Biesta, Mieke Haverkort, Heleen Bouwmans en andere onderwijsprofessionals over virtuositeit in je onderwijsomgeving en ga je ook daadwerkelijk aan de slag met vraagstukken uit je eigen onderwijspraktijk.

In de Virtuoze School zien we onderwijzen als kunst. Er is plaats voor brede vorming, creativiteit en bevlogenheid van leerkrachten, leerlingen en schoolleiding. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten is doel en vertrekpunt. Door pedagogisch sterker te worden vergroten we de waarde van het eigen onderwijs. Dat vraagt van leerkrachten en van scholen dat zij zichzelf serieus nemen en andere manieren vinden van organiseren.

Voor wie?

Voor leraren, IB-ers, bouwcoördinatoren, directies en besturen die écht aan de slag willen met hun virtuositeit in hun onderwijs en omgeving. Deelname staat open voor scholen. Wij geven de voorkeur aan 2 of 3 deelnemers per school om het effect in de eigen werkomgeving te vergroten.

Deelnemers kiezen ervoor de virtuositeit van leerkrachten als uitgangspunt te nemen en zoeken naar nieuwe manieren van professionaliseren en organiseren om deze ambitie neer te zetten. Zij zijn gegrepen door het werk van Gert Biesta en andere denkers over pedagogische waarden in onderwijs. Ze vragen zich tegelijkertijd af: “Hoe geef ik virtuositeit vorm op mijn eigen school?”

Programma

Labo Virtuoos is een lerend netwerk, Community of Practice, voor pioniers in virtuoos onderwijzen. In het Labo Virtuoos onderzoeken onderwijsprofessionals en schoolleiders samen met Gert Biesta en Heleen Bouwmans hun vragen omtrent waardegedreven onderwijs binnen de context van de eigen school. De missie van het Labo is om elkaar te inspireren en te versterken en zo de beweging richting virtuoos onderwijzen door te zetten in de eigen werkomgeving. Door de gedeelde ambitie en diversiteit aan kennis en ervaringen ontstaat ruimte voor waardevolle experimenten en inzichten.

Vertrekpunt voor het Labo is de eigen leervraag van de deelnemers, die passend is binnen de schoolcontext en hun ambitie. Bij het delen en uitdiepen schaken we op drie borden: de persoon, de groep en de organisatie.

In het Labo maken we veel ruimte voor eigen invulling van de bijeenkomsten op basis van de behoefte van de deelnemers. Ook buiten de bijeenkomsten bevorderen we onderling contact en is het mogelijk om vragen voor te leggen aan Gert Biesta, Heleen Bouwmans en collega’s bij Het ABC. Er wordt een gemeenschappelijke omgeving gecreëerd voor het delen van artikelen en beeldmateriaal.

 • Drie sessies (dagdeel), exclusieve bijeenkomsten, klein gezelschap.
 • Na afloop van de sessies wordt er desgewenst gezamenlijk gegeten.

Data

 • Donderdag 19 oktober 2017: 14.30 – 18.00 uur.
  Verzamelen en bespreken van vragen en issues. Lezing van & in gesprek met Gert Biesta. Thema’s van de dag: wat is goed docentschap, hoe kun je goed docentschap (beter) mogelijk maken en waardoor wordt goed docentschap bedreigd of ondersteund?
 • Donderdag 19 april 2018: 14.30 – 18.00 uur
  Voorafgaand lees je over ‘Pedagogiek en verandermanagement’. In de bijeenkomst worden opbrengsten en vraagstukken gedeeld en er is een presentatie van een externe spreker.
 • Dinsdag 2 oktober 2018: 14.30 – 18.00 uur
  In de laatste bijeenkomst worden de opbrengsten door iedereen gepresenteerd en wordt besproken hoe je het geleerde duurzaam kan integreren in jouw onderwijspraktijk.

 

Professioneel Kompas-waardoor laat ik me leiden

 

Aanpak

In het Labo leren we vooral van en met elkaar. In een uitnodigende setting bespreken we actuele thema’s, boren we innovatiekracht aan en zoeken we naar onderwijs pedagogische regels in specifieke situaties. We nemen de ruimte ons handelingsrepertoire te vergroten en te verdiepen.

Het Labo is gebaseerd op het idee dat onderwijsprofessionals energie krijgen van leren van en met elkaar. Samen zijn we in staat om rake vraagstukken te benoemen, nieuwe manieren van werken te verkennen en deze in praktijk te brengen.

Het vergroten van het handelingsrepertoire gaat gepaard met het vormen van het professioneel kompas, het aandragen van nieuwe perspectieven, een eigen taalgebruik ontwikkelen en nieuwe werkstijlen en routines ontdekken.

Het werk van Biesta past goed bij de visie van de Virtuoze School. Gert Biesta ontmoet graag mensen uit de praktijk. In het Labo helpt hij ons om scherpte en precisie te houden en nieuwe ideeën zorgvuldig te articuleren.

Heleen Bouwmans begeleidt het Labo vanuit veranderkundig perspectief. Zij brengt haar kennis en netwerk in over nieuwe manieren van organiseren in onderwijs en maakt inzichten breder toepasbaar.

Resultaten

Bij deelname aan het laboratorium krijg je samen met gedreven onderwijsprofessionals weer ruimte voor waardevolle experimenten en inzichten. Je leert van en met elkaar, actuele thema's komen aan bod en je komt tot nieuwe mogelijkheden om je handeli

ngsrepertoire te vergroten en te verdiepen. Dat geeft (nieuwe) energie en ruimte om nieuwe wegen te bedenken en routines te ontdekken.

Iedere deelnemer ontvangt het boek 'Duurzaam pionieren in het onderwijs' van Mieke en het meest recente boek 'Het leren voorbij' van Gert Biesta.

Deelname

Deelname staat open voor scholen. Wij geven de voorkeur aan 2 of 3 deelnemers per school om het effect in de eigen werkomgeving te vergroten. Voorafgaand aan deelname vindt een kennismakingsgesprek plaats. Ter voorbereiding op de eerste sessie wordt een casus beschrijving gevraagd van de eigen school en een eerste formulering van een leervraag. Daarnaast zullen wij enkele artikelen en filmpjes ter voorbereiding aanreiken.

Kosten

De kosten voor een jaar, incl. 3 bijeenkomsten van een dagdeel en tussentijdse reflectie, bedragen € 500,- per deelnemer.

Dit programma is gevalideerd door Registerleraar met 20 RU.

 

Over Gert Biesta

Biesta is Professor of Education aan het Department of Education van Brunel University London. Hij is visiting professor bij het lectoraat Kunsteducatie van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en bij NLA University College, Bergen, Noorwegen. Daarnaast is hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad. Biesta is inspirator van de Virtuoze School.

“Omdat we voortdurend maar meer en meer energie steken in te proberen het onderwijs onder controle te brengen, en toch lukt dat maar niet — en ik denk dat dit goed is, want we moeten niet denken dat de ideale situatie er een is waar we onderwijs ‘in de tang’ hebben. Goede pedagogen weten dat ze vaak niet moeten drukken en duwen, maar juist moeten afwachten — het kind ruimte en tijd moeten geven zodat er bij het kind zelf iets op gang kan komen.“  Gert Biesta

Over Heleen Bouwmans

Heleen Bouwmans geeft als metgezel bij Het ABC vorm en inhoud aan onderwijsvernieuwing.
Ze is thuis in transformatieprocessen en begeleidt scholen en teams bij trajecten Virtuoze School en geeft trainingen moderne projecttechnieken.
Daarnaast maakt zij onderdeel uit van Community of Practice 2015-2016 van Nieuw Organiseren, verzorgt zij onderwijs aan het RINO en is ze lid van de werkveldadviesraad pedagogische wetenschappen aan de VU.

Van aanbodgericht naar vraaggestuurd en van bureaucratisch naar oplossingsgericht. Met groot vertrouwen in de kracht van ieder mens. Altijd op zoek naar waar het ECHT om gaat.

Deze serie bijeenkomsten is al gestart.
Neem voor vragen of interesse contact op met Heleen Bouwmans via hbouwmans@hetabc.nl 

 

Wil je meer informatie of persoonlijk contact hierover?

Heleen Bouwmans
Metgezel Innovatie

06 - 50 69 27 35

hbouwmans@hetabc.nl

Mijn profiel

Lees

Netwerk leerkrachten eerste opvang nieuwkomers

Doordat de nieuwkomersleerkracht de collega’s die dit specialisme delen niet dagelijks ontmoet op school, is er bij deze leerkrachten veel behoefte aan het uitwisselen van ervaring en bijscholen. Door deel te nemen aan het netwerk voor nieuwkomersleerkrachten kunnen zij op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, zowel stedelijk als landelijk.

Doelgroep

Leerkrachten die onderwijs geven in de eerste opvanggroepen voor nieuwkomers.

Doel

 • Je wisselt ervaringen uit met andere nieuwkomersleerkrachten.
 • Je professionaliseert via dit netwerk op het gebied van specifieke aspecten van het taalonderwijs aan nieuwkomers.
 • Je wordt geïnformeerd over ontwikkelingen op inhoud en organisatie van het nieuwkomersonderwijs.

Inhoud

De bestaande opvanggroepen in Amsterdam zijn gekoppeld aan basisscholen. Ze vormen een schooloverstijgende voorziening in een stadsdeel. Het onderwijs in een opvanggroep richt zich vooral op een versnelde mondelinge en schriftelijke taalverwerving in het Nederlands en op het bieden van steun en veiligheid bij het verwerken van de overgang naar een andere samenleving. Deze aspecten vragen bijzondere aandacht en interesse en motivatie van opvangleerkrachten. Omdat de leerlingen zeer uiteenlopende levenservaringen hebben, misschien niet bekend zijn met het instituut 'school' of niet vertrouwd zijn met de school- en leefgewoonten in Nederland.
De deelnemers maken hun wensen kenbaar en verzorgen een eigen inbreng. Er worden ook gastdocenten uitgenodigd. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Het ABC.

Werkwijze

 • 5 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan naar behoefte een bijeenkomst op locatie of op een VO-school.
 • De netwerkleden krijgen een uitnodiging om deel te nemen het digitale Nieuwkomersnetwerk op Yammer. Via dit digitale netwerk worden notulen van bijeenkomsten, agenda’s, en andere relevante informatie verspreid. Tevens hebben de netwerkleden de gelegenheid eigen informatie te delen met elkaar, contact te leggen en elkaar vragen voor te leggen.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via cursus@hetabc.nl

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel

Oriënterend consult ICT-hulpmiddelen Dyslexie

Voor kinderen met ernstige dyslexie is het erg belangrijk dat ze tijdig starten met het gebruik van hulpmiddelen op school. ICT-hulpmiddelen bevorderen de zelfredzaamheid van een leerling, versterken het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of spellen. Ook hebben ICT-hulpmiddelen een remediërend effect: het kind wordt niet lui maar juist beter in lezen en spellen. Voor een consult op het gebied van ICT-hulpmiddelen kun je terecht bij het ABC.

Werkwijze

Bij een oriënterend consult kijken we naar de mogelijkheden voor ICT-hulpmiddelen voor leerlingen op school. Indien gewenst kan hierna ook geholpen worden bij de implementatie van deze hulpmiddelen. Wij bieden begeleiding van de IB-er om expertise te vergroten voor het opstellen van handelingsplannen en het maken van een groepsplan, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van spellingvaardigheden van de leerlingen en het leren werken met aangepaste dyslexiesoftware (Kurzweil). Daarnaast worden de leerkrachten gecoacht bij het opstellen van groepsplannen en vindt er casuïstiekbespreking plaats.

Data en locatie

Nader te bepalen.

Aanmelden

Heb je interesse in een oriënterend consult, neem dan contact op met Hilde Noordam.

Voor de begeleiding/ondersteuning bij implementatie van ICT-hulpmiddelen kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

 

 

 

Hilde Noordam
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie

06 - 31 63 16 61

hnoordam@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

"Ik zie mijn zoon al jaren worstelen zonder dat iemand kon helpen. Nu het blijkt om dyslexie te gaan kunnen we wel gericht helpen. Voor Lucas scheelt het ook enorm, hij gaf laatst zich aan 'zich niet langer dom te voelen'. Best hartverscheurend, maar ik ben blij dat we eindelijk weten wat het is."

Marieke, Moeder van Lucas (10 jaar)

Expertisenetwerk VVE

Dit expertisenetwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom VVE thema's. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt professionals bij ontwikkelingen op het gebied van het jonge kind.

Voor wie?

Het netwerk is bedoeld voor professionals in de VVE in Amsterdam die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het jonge kind en de toepassing daarvan in de praktijk.

Wat biedt het expertisenetwerk?

 • Minimaal drie masterclasses per jaar
 • Ruimte voor kennisdeling met collega’s van andere organisaties en scholen
 • Actuele informatie en tips & adviezen van VVE experts
 • Een besloten digitale community (Yammer) waarin actuele kwesties aan de orde komen, van deskundig commentaar worden voorzien en waar professionals documenten kunnen uitwisselen

Kosten

Het lidmaatschap is 275 Euro per schooljaar (1 augustus - 31 juli). Het lidmaatschap is persoonlijk. Indien je zelf de masterclass niet kunt bijwonen, is een collega van harte welkom. Wil je nu nog geen lid worden maar wél de masterclass bezoeken, dan zijn de kosten 120 euro per masterclass. Als je na de masterclass alsnog besluit lid te worden, wordt dit bedrag verrekend met het lidmaatschap. 

Aanmelden via onderstaand formulier

Heb je een vraag hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding kan ingezet worden wanneer een leerkracht vragen heeft over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep.

 • ‘Hoe kan ik als leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in deze groep in deze school?’
 • ‘Welke factoren spelen een rol bij het leren van deze leerling(en) in deze onderwijsleersituatie?
 • ‘Hoe kan ik samen met de ouders tegemoet komen aan de behoeften van deze leerling(en)?’
 • ‘Hoe werk ik planmatig aan concrete leerdoelen met mijn groep?’

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. De ABC-adviseur, de leerkracht en eventueel de interne begeleider brengen samen de beginsituatie en vraagstelling in kaart. Stimulerende en belemmerende factoren die een rol spelen in de onderwijsleersituatie worden benoemd.

De aandacht wordt gericht op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft de leerkracht nodig? Samen wordt gezocht naar een aanpak die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en de mogelijkheden van de leerkracht.

Het kan gaan om kennis of vaardigheden op het gebied van klassenmanagement,  instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak, het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten:

 • De leerkrachtbegeleiding is gericht op:
  • de leerkracht in zijn kracht zetten voor de klas
  • uitbreiding van kennis en handelingsrepertoire van de leerkracht (professionalisering)
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie van de leerling(en).
 • Leerlingen kunnen zicht (weer) optimaal ontwikkelen in de groep.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

In gesprek met ouders

 

Wil je beter met ouders kunnen praten over het functioneren van je leerling? Wil je hen meer betrekken bij de schoolgang van hun kind/jeugdige en constructief met ouders samenwerken? Wil je dat gesprekken met hen constructiever verlopen? Ook als je (ernstige) zorgen of vragen over je leerling hebt?

We weten namelijk dat door middel van goede gesprekken met ouders:

 • je beter zicht krijgt op hun beleving, mening en ideeën (en indirect op die van jouw leerling);
 • je de relatie met hen (en indirect met hun kind) kan verbeteren;
 • je nuttige feedback op je eigen pedagogisch-didactisch handelen krijgt;
 • je hen beter kunt informeren over visie, het beleid en de mogelijkheden van de school en wat dit wederzijds inhoudt qua verwachtingen en procedures;oks
 • je ze meer in hun kracht kan zetten en kunt profiteren van hun ervaringsdeskundigheid als opvoeder;
 • je hen beter kunt betrekken en tot partner kunt maken om samen (met jouw ervaringsdeskundigheid als onderwijzer) te bereiken dat een kind/jeugdige zich op school optimaal ontwikkelt en floreert als leerling;
 • je hun expertise en wensen beter kan benutten bij het gezamenlijk invullen van onderwijs- en opvoedbehoeften;
 • je beter samen een passende aanpak of oplossing kan bedenken waarbij het volgende (SMARTI) doel met grotere kans op slagen wordt bereikt.
 • je onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunt bevorderen waarvan jouw leerling profiteert.

 

Wil je dit bereiken en heb je behoefte aan praktische handvatten, verdieping van en oefening in je gesprekvaardigheden? Meld je dan aan voor de workshops handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met ouders!

 

Onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld:

 • Handelingsgerichte en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en werkvormen die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk;
 • Hoe kun je ouders beter bereiken als een gesprek als moeilijk wordt ervaren? Met welke ouders (en hun verschillende ondersteuningsbehoeften) heb je in de praktijk te maken? Hoe kun je in gesprekken daarmee omgaan? Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Uitwisseling van tips en adviezen ten aanzien van aanpassing aan cognitieve mogelijkheden, taalvaardigheid, mogelijkheden tot zelfreflectie, sociaal inzicht/sociale vaardigheden, omgaan met emoties, kritiek en bezwaren (weerstand en een agressieve houding), etc.;
 • Inbedding van gesprekken met ouders in de HGW-cyclus (passend bij visie/beleid van de school), in de basis- en extra ondersteuning op school.

 

Werkvormen:

 • Interactieve overdracht en uitwisseling van kennis en vaardigheden;
 • Bespreking van de casuïstiek van deelnemers en oefening in vaardigheden;
 • Na de eerste workshop gaan deelnemers met een eigen opdracht (het voeren van een gesprek met ouders en het voornemen om bepaalde vragen vaker te stellen) aan de slag. Tijdens de tweede workshop gaan we op deze ervaringen in (model oplossingsgerichte intervisie) en verdiepen ze door middel van oefening (rollenspel).

 

Duur en kosten:

 • Offerte op maat;
 • In een gesprek met directie, ib en vertegenwoordiging van het schoolteam worden de workshops fijner afgestemd op de actuele behoeften/doelen van uw schoolteam (of deel daarvan);
 • Twee workshopbijeenkomsten van 3 uur met tussen deze bijeenkomsten voldoende tijd voor deelnemers om een eigen opdracht praktisch uit te voeren;
 • Tussentijds overleg;
 • Evaluatie en advies ten aanzien van een vervolg.

 

Wilt u zich hiervoor aanmelden ?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel