Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding kan ingezet worden wanneer een leerkracht vragen heeft over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep.

 • ‘Hoe kan ik als leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in deze groep in deze school?’
 • ‘Welke factoren spelen een rol bij het leren van deze leerling(en) in deze onderwijsleersituatie?
 • ‘Hoe kan ik samen met de ouders tegemoet komen aan de behoeften van deze leerling(en)?’
 • ‘Hoe werk ik planmatig aan concrete leerdoelen met mijn groep?’

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. De ABC-adviseur, de leerkracht en eventueel de interne begeleider brengen samen de beginsituatie en vraagstelling in kaart. Stimulerende en belemmerende factoren die een rol spelen in de onderwijsleersituatie worden benoemd.

De aandacht wordt gericht op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft de leerkracht nodig? Samen wordt gezocht naar een aanpak die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en de mogelijkheden van de leerkracht.

Het kan gaan om kennis of vaardigheden op het gebied van klassenmanagement,  instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak, het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten:

 • De leerkrachtbegeleiding is gericht op:
  • de leerkracht in zijn kracht zetten voor de klas
  • uitbreiding van kennis en handelingsrepertoire van de leerkracht (professionalisering)
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie van de leerling(en).
 • Leerlingen kunnen zicht (weer) optimaal ontwikkelen in de groep.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

In gesprek met ouders

 

Wil je beter met ouders kunnen praten over het functioneren van je leerling? Wil je hen meer betrekken bij de schoolgang van hun kind/jeugdige en constructief met ouders samenwerken? Wil je dat gesprekken met hen constructiever verlopen? Ook als je (ernstige) zorgen of vragen over je leerling hebt?

We weten namelijk dat door middel van goede gesprekken met ouders:

 • je beter zicht krijgt op hun beleving, mening en ideeën (en indirect op die van jouw leerling);
 • je de relatie met hen (en indirect met hun kind) kan verbeteren;
 • je nuttige feedback op je eigen pedagogisch-didactisch handelen krijgt;
 • je hen beter kunt informeren over visie, het beleid en de mogelijkheden van de school en wat dit wederzijds inhoudt qua verwachtingen en procedures;oks
 • je ze meer in hun kracht kan zetten en kunt profiteren van hun ervaringsdeskundigheid als opvoeder;
 • je hen beter kunt betrekken en tot partner kunt maken om samen (met jouw ervaringsdeskundigheid als onderwijzer) te bereiken dat een kind/jeugdige zich op school optimaal ontwikkelt en floreert als leerling;
 • je hun expertise en wensen beter kan benutten bij het gezamenlijk invullen van onderwijs- en opvoedbehoeften;
 • je beter samen een passende aanpak of oplossing kan bedenken waarbij het volgende (SMARTI) doel met grotere kans op slagen wordt bereikt.
 • je onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunt bevorderen waarvan jouw leerling profiteert.

 

Wil je dit bereiken en heb je behoefte aan praktische handvatten, verdieping van en oefening in je gesprekvaardigheden? Meld je dan aan voor de workshops handelings- en oplossingsgerichte gesprekken met ouders!

 

Onderwerpen die tijdens de workshops worden behandeld:

 • Handelingsgerichte en oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en werkvormen die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk;
 • Hoe kun je ouders beter bereiken als een gesprek als moeilijk wordt ervaren? Met welke ouders (en hun verschillende ondersteuningsbehoeften) heb je in de praktijk te maken? Hoe kun je in gesprekken daarmee omgaan? Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Uitwisseling van tips en adviezen ten aanzien van aanpassing aan cognitieve mogelijkheden, taalvaardigheid, mogelijkheden tot zelfreflectie, sociaal inzicht/sociale vaardigheden, omgaan met emoties, kritiek en bezwaren (weerstand en een agressieve houding), etc.;
 • Inbedding van gesprekken met ouders in de HGW-cyclus (passend bij visie/beleid van de school), in de basis- en extra ondersteuning op school.

 

Werkvormen:

 • Interactieve overdracht en uitwisseling van kennis en vaardigheden;
 • Bespreking van de casuïstiek van deelnemers en oefening in vaardigheden;
 • Na de eerste workshop gaan deelnemers met een eigen opdracht (het voeren van een gesprek met ouders en het voornemen om bepaalde vragen vaker te stellen) aan de slag. Tijdens de tweede workshop gaan we op deze ervaringen in (model oplossingsgerichte intervisie) en verdiepen ze door middel van oefening (rollenspel).

 

Duur en kosten:

 • Offerte op maat;
 • In een gesprek met directie, ib en vertegenwoordiging van het schoolteam worden de workshops fijner afgestemd op de actuele behoeften/doelen van uw schoolteam (of deel daarvan);
 • Twee workshopbijeenkomsten van 3 uur met tussen deze bijeenkomsten voldoende tijd voor deelnemers om een eigen opdracht praktisch uit te voeren;
 • Tussentijds overleg;
 • Evaluatie en advies ten aanzien van een vervolg.

 

Wilt u zich hiervoor aanmelden ?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

De Vreedzame School & Democratisch burgerschap

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Doelgroep

De Vreedzame School richt zich primair op leerlingen en (als intermediair) de ouders en leerkrachten in basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (4 tot en met 12 jaar). In Nederland zijn meer dan 1000 basisscholen 'vreedzaam' en dit aantal groeit jaarlijks. Er zijn speciale programma’s voor voorscholen, peuterspeelzalen, SO (lessenserie Beste Vrienden & Beste Burgers) en VO (Democratie kun je leren!).

Onderdelen

 • Tweejarig invoeringstraject
  Begeleidingstraject op maat, met het hele team, voor de implementatie van de basis van Vreedzaam op school.
  Jaar 1: Invoeren van de lessenserie en toepassen ervan in relevante situaties, o.a. middels teamtrainingen. Kinderen leren aan de hand van de thema’s in zes lesblokken.
  Jaar 2: Vormgeven van leerlingmediatie, stuurgroep overleggen en teamtrainingen over thema’s als sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering.
  Na het tweejarige implementatietraject is een verdiepingstraject mogelijk.
 • Training Vreedzaam voor nieuwe leerkrachten & ondersteunend personeel
  In twee sessies komen de basisprincipes aan bod.
 • Eenmalige Opfrisbijeenkomst of Startbijeenkomst Vreedzaam
  Aan het begin van een nieuw schooljaar.
 • Training van leerling mediatoren & intervisie
  Voor leerling mediatoren en hun coaches op school.
 • Stuurgroep overleg & teambijeenkomst
  T.b.v. verdieping en borging van een specifiek onderwerp. Denk aan: voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag & Sociaal Veiligheidsplan, Leerling participatie & groepsvergaderingen, Ouderbetrokkenheid, betrekken van medewerkers VVE, TSO, BSO.
 • Ouderavonden Vreedzame School
  Algemene voorlichting en specifiek over bv. (leerling) mediatie, voorkomen en omgaan met ongewenst gedrag, Sociaal Veiligheidsplan en (cyber)pesten.
 • Workshopreeks Vreedzame School voor ouders
 • Een Gelukkige Klas/School traject

 

Het traject is school specifiek en op maat. Kosten op aanvraag.
Het ABC beschikt over gelicenseerde Vreedzame School trainers.
De Vreedzame School is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut voor effectieve jeugdinterventies.

Neem voor meer informatie contact op met Fleur Runeman via fruneman@hetabc.nl

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

Uitnodiging online Meet-up Vreedzaam Amsterdam

Vreedzaam Amsterdam is een beweging waarin scholen, organisaties en personen samen komen en samenwerken aan het opvoeden van onze kinderen tot de burgers die onze stad in de toekomst nodig heeft. De eerste meet-up is op 29 maart: 'Wij horen bij elkaar - juist nu', van 15.30 uur tot 17.00 uur. Hier gaan we onderling onze inspiratie delen. Klik hier voor meer informatie & aanmelden.

1. We horen bij elkaar
    groepsvorming

2. We lossen conflicten zelf op 
    conflicthantering

3. We hebben oor voor elkaar
    communicatie

4. We hebben hart voor elkaar 
    gevoelens

5. We dragen allemaal een steentje bij
    verantwoordelijkheid en mediatie

6. We zijn allemaal anders
    diversiteit

Interventie bij pesten

Preventieve of curatieve interventie ten aanzien van omgaan met pesten

In het aanbod van Het ABC is ruim keuze uit interventies op schoolniveau ter preventie van pesten (bijvoorbeeld: Sociale competentie-pedagogisch klimaat,  Sociale competentie themaspecifiek en De Vreedzame School). Soms is het echter nodig om op kortere termijn te interveniëren in een groep.

Doel

 • op kortere termijn wordt geïntervenieerd in een groep om de sfeer te verbeteren, groepscohesie te bevorderen en beter om te gaan met pesten;
 • overdracht aan leerkrachten en interne begeleiders van kennis en begeleiding bij benodigde leerkrachtvaardigheden;
 • bevorderen van ouderparticipatie; ouders betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag;
 • kinderen helpen adequate sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden (altijd op grond van een grondige intake):

 1. Uw ABC Onderwijsadviseur zorgt voor overdracht van kennis aan leerkrachten en interne begeleiders en begeleidt hen bij de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om op groeps- of op schoolniveau om te gaan met pesten.
 2. Er kan gekozen worden voor de combinatie van:
  • Een observatie in de groep (met als focus: hoe is de groepsdynamiek en hoe verlopen de interacties tussen leerkracht en leerlingen enerzijds en interacties tussen leerlingen onderling anderzijds?) en terugkoppeling hiervan aan de betreffende leerkracht(en);
  • Ondersteuning van de betreffende leerkracht(en) bij leerkrachtvaardigheden die van belang zijn bij het tot stand brengen van een prettige groepsdynamiek en positieve interacties met elkaar;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij het verbeteren van de sfeer in de groep en het bevorderen van positief gedrag.
 3. Uw ABC Onderwijsadviseur ondersteunt de betreffende leerkracht(en) bij de uitvoering van een groepsinterventie gebaseerd op hiertoe op maat samengestelde groepslessen in sociale vaardigheden en conflicthantering. Hierbij kan een kernles verzorgd worden door de ABC Onderwijsadviseur. Hieraan gaan vooraf:
  • Een observatie in de groep en terugkoppeling van de bevindingen;
  • Verzorging van een ouderinformatiebijeenkomst met als doel ook ouders te betrekken bij de groepsinterventie en het bevorderen van positief gedrag.
 4. Als aanvulling op een interventie in een groep kan een psycholoog of orthopedagoog van Het ABC een aantal ondersteunende gesprekken hebben met individuele kinderen of een klein groepje kinderen.

Werkwijze

Op grond van een oriënterend gesprek met de betreffende leerkracht(en) en interne begeleider wordt een offerte op maat opgesteld.

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

Schoolwide Positive Behavior Support

Wil je systematisch met het hele schoolteam werken aan een veiliger en positief schoolklimaat?

SWPBS gaat over de kracht van een geïntegreerde wijze waarop gewenst gedrag wordt aangeleerd. Op de hele school, in elke klas en wanneer nodig voor specifieke leerlingen. Daarbij zit iedereen op dezelfde lijn. De schooldirecteur neemt actief leiderschap op zich, het hele team werkt samen met de leerlingen en actief met ouders. PBS is een benadering (geen programma) om een positief  en veilig schoolklimaat neer te zetten waarin ouders, leerkrachten en kinderen zich prettig voelen. SWPBS resulteert daardoor in een meetbare afname van probleemgedrag en bevordert schoolsucces. Dit werkt zeer motiverend voor leerkrachten, levert leerlingen zichtbaar meer schoolplezier op en meer effectieve leertijd.

Het implementatie traject is 3 jaar

Aanpak:

 • Intake; oriënterend gesprek waarna een offerte op maat wordt opgesteld
 • School vormt een PBS team of PBS stuurgroep
 • Per implementatiejaar staan schoolteambijeenkomsten (gem. 2 per schooljaar) centraal en PBS team bijeenkomsten (maandelijks) onder begeleiding van de ABC/ SWPBS coach

 

Wilt u meer informatie of direct contact hierover?

Rachelle Solomons-Kraal
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 64

rsolomons@hetabc.nl

Mijn profiel

Expertisenetwerk Amsterdamse rekenspecialisten

Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema's. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community.

Voor wie is het?

Het netwerk is bedoeld voor rekencoördinatoren, rekenspecialisten, IB'ers, remedial teachers, leerkrachten en andere professionals die geïnteresseerd zijn in de nieuwste rekenontwikkelingen en de toepassing daarvan in de praktijk van het primair onderwijs.

Wat biedt het expertisenetwerk?

 • Minimaal drie masterclasses per jaar. Je kunt denken aan onderwerpen als rekenen bij jonge kinderen, het voeren van rekengesprekken, de ontwikkelingen rond de referentieniveaus, ICT en rekenen, (hoog)begaafdheid en het aanbod aan Ontwikkelingsperspectieven rekenen.
 • Ruimte voor kennisdeling met collega’s van andere scholen.
 • Actuele rekeninformatie en tips voor toepassingen.
 • Een besloten digitale community (Yammer) waarin actuele kwesties aan de orde komen, van deskundig commentaar worden voorzien en waar professionals documenten kunnen uitwisselen.
 • Advies van de ABC rekenexpert bij korte vragen per telefoon en e-mail.

Kosten

Het lidmaatschap is € 255,= per kalenderjaar (1 januari - 31 december). Het lidmaatschap is persoonlijk. Indien je zelf de masterclass niet kunt bijwonen, is een collega van de school van harte welkom. Wil je nu nog geen lid worden maar wél de masterclass bezoeken, dan zijn de kosten € 130,= per masterclass. Als je na de masterclass alsnog besluit lid te worden, wordt dit bedrag verrekend met het lidmaatschap. Word je na 30 juni lid, dan kost het lidmaatschap € 130,= (1 masterclass en toegang tot het digitale netwerk).

De eerstvolgende masterclasses zijn:

 • Woensdag 10 maart 2021 van 14.00 – 17.00 uur
 • Woensdag 2 juni 2021 van 14.00 – 17.00 uur
 • Woensdag 6 oktober 2021 van 14.00 – 17.00 uur

Klik hier voor meer informatie over het Expertisenetwerk (een losse masterclass volgen is ook mogelijk).

Aanmelden via onderstaand formulier

Heb je vragen hierover?

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Masterclass dd 10-6-2020 wordt gegeven door

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Masterclass dd 7-10-2020 wordt gegeven door

Ilse Disseldorp
Onderwijsexpert Wetenschap & Technologie

06-12030373

idisseldorp@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Ondersteuning in de opzet van beleid rondom begaafdheid 

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan. Dit kan een algemeen beleid voor meerkunners of begaafden zijn. Ook kan het beleid zijn dat zich speciaal richt op een plusklas binnen de school.

Werkwijze

Na een intakegesprek op school wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt de rolverdeling afgesproken en een inschatting gemaakt van het aantal te besteden uren om tot een gedegen en functioneel beleidsplan te komen. Vaak werken we samen met een door de school gevormende werkgroep HB. Deze werkgroep komt een aantal maal per jaar bijeen om het beleidsplan in te vullen.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden of Annelies de Muijnck.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

Ondersteuning in de opzet of verbetering van een plusklas 

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn? Of wil je ondersteuning bij de organisatie van praktische zaken die komen kijken bij het
opzetten van een plusklas? Leer hier hoe je een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school opzet of een bestaande plusklas sterker en meer verantwoord maakt.

Essentie

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

 • Doelen en vaardigheden van de plusklas
 • Leerkrachtvaardigheden van een plusklasleerkracht
 • (Verrijkende) materialen voor in de plusklas
 • Structuur, opbouw en geschikte werkvormen voor in de plusklas
 • Selectiemethodieken voor de plusklas
 • Opstellen van individuele leerdoelen van de plusleerlingen
 • Organisatorische en praktische zaken bij de opzet van een plusklas

Resultaten

 • Je weet welke doelen je nastreeft met je plusklas
 • Je kunt geschikte (verrijkings-)materialen inzetten in de plusklas
 • Je bent je bewust van belangrijke leerkrachtvaardigheden voor in de plusklas
 • Je kunt op een verantwoorde manier de juiste kinderen selecteren voor de plusklas
 • Je kunt samen met de leerlingen individuele leerdoelen opstellen
 • Je weet welke werkvormen en structuur je in de plusklas kunt gebruiken en hoe dit bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerlingen.

Werkwijze

Deze ondersteuning is maatwerk. Samen bepalen we hoe we de ondersteuning concreet gaan invullen en hoeveel begeleidingsuren daar voor nodig zijn.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck. Ook kun je hier de digitale flyer downloaden.

Voor het opzetten van een plusklas kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Tip: De Gids. Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)

3d-cover-de-gids

Vervolgworkshop (hoog)begaafdheid

Heb je als school de basiscursus (hoog)begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer verdieping en informatie over de begeleiding en verrijking van je (hoog)begaafde leerlingen? Wil je weten welke typen (hoog)begaafden er zijn en wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de (hoog)begaafde kinderen meer kunt uitdagen met behulp van hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom)? Wil je meer weten over de mindset van (hoog)begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen? Leer in deze werkshop welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de (hoog)begaafde leerlingen meer uit te dagen en hen leert hoe te leren.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Hogere orde denken m.b.v. de Taxonomie van Bloom
 • Profielen van Betts en Neihart
 • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
 • Achtergrond en gebruik van Denksleutels
 • Achtergrond en gebruik van Denkhoeden
 • Achtergrond en gebruik van het TASC-wiel

Resultaten

 • Je kent de zes profielen van Betts en Neihart en weet welke behoeften deze verschillen typen leerlingen hebben.
 • Je kent de mindsettheorie van Carol Dweck en weet op welke manier je hier invloed op uit kunt oefenen bij je leerlingen.
 • Je kunt de denksleutels, de denkhoeden en het TASC-wiel aanbieden aan je (hoog)begaafde leerlingen.
 • Je kunt vragen op een laag denkniveau omzetten in vragen op een hoog denkniveau (hogere orde denken).

Werkwijze

De workshop duurt 3 uur, maar is eventueel op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Workshop begaafdheid (basis en vervolg)

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter in staat zijn om je begaafde leerlingen op school te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je begaafde leerlingen.

Basisworkshop:

Essentie

Tijdens de basisworkshop behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vooroordelen rondom begaafdheid
 • Kenmerken van begaafdheid
 • Risico’s die begaafden lopen
 • Signaleren van hoogbegaafdheid in de klas
 • Kenmerken van onderpresteerders
 • Modellen en theorieën rondom begaafdheid
 • (Onderwijs)behoeften van begaafden
 • Compacten en verrijken in de groep

Resultaten

 • Je kunt de begaafden op school beter herkennen en signaleren
 • Je kent de kenmerken een risico’s van begaafde leerlingen en onderpresteerders
 • Je weet welke (onderwijs)behoeften je begaafde leerlingen hebben
 • Het gehele team heeft de neuzen dezelfde kant op en heeft dezelfde basiskennis rondom het onderwerp begaafdheid
 • Je kunt op een verantwoorde manier de lesstof compacten en je weet waar goed verrijkingsmateriaal aan zou moeten voldoen.

Vervolgworkshop:

Heb je als school de basiscursus begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer verdieping en informatie over de begeleiding en verrijking van je begaafde leerlingen? Wil je weten welke typen begaafden er zijn en wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de begaafde kinderen meer kunt uitdagen met behulp van hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom)? Wil je meer weten over de mindset van begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen? Leer in deze werkshop welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de begaafde leerlingen meer uit te dagen en hen leert hoe te leren.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Hogere orde denken m.b.v. de Taxonomie van Bloom
  • Profielen van Betts en Neihart
  • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
  • Achtergrond en gebruik van Denksleutels
  • Achtergrond en gebruik van Denkhoeden
  • Achtergrond en gebruik van het TASC-wiel

Resultaten

• Je kent de zes profielen van Betts en Neihart en weet welke behoeften deze verschillen typen leerlingen hebben.
• Je kent de mindsettheorie van Carol Dweck en weet op welke manier je hier invloed op uit kunt oefenen bij je leerlingen.
• Je kunt de denksleutels, de denkhoeden en het TASC-wiel aanbieden aan je begaafde leerlingen.
• Je kunt vragen op een laag denkniveau omzetten in vragen op een hoog denkniveau (hogere orde denken).

Werkwijze

Beide workshops duren 3 uur, maar is op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel