Mini-Designathon workshop

In deze workshop van één dagdeel wordt uitgelegd wat Ontwerpend Leren is en wat de onderliggende elementen van de Design-a-thon methodiek zijn die het mogelijk maken om op deze manier W&T in het curriculum te integreren.

Vervolgens ga je direct zelf aan de slag met een “mini-Designathon”. Je bedenkt creatieve oplossingen voor een echt probleem en maakt een prototype in kleine groepjes waarbij je technisch bezig bent met bijvoorbeeld stevige constructies, stroomkringen en motoren.

Die ervaring helpt beoordelen hoe ontwerpend leren en W&T specifiek aan het huidige lesprogramma van jouw school toegevoegd kunnen worden. Naar aanleiding van deze ervaring kun je een Designathon-methode training via Het ABC aanvragen.

Tijdsduur: 2,5 uur
Locatie: School
Kosten: € 445,-

 

 

 

 

Website Designathon: www.designathonworks.com

Wil je meer weten hierover?

Marijke van der Velde
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Effectief rekenen

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. Dit kan door de basisprincipes van een effectieve rekenles in te zetten. Als de leerkracht de basisprincipes van een effectieve rekenles onder de knie heeft, kan de verdieping opgezocht worden in effectief rekenen en het breinleren.

Dit (digitale) aanbod kan zowel individueel, in de vorm van een consult, of in teamverband aangevraagd worden.

Basisprincipes van een effectieve rekenles

Bij de basisprincipes wordt er gestart met aandacht voor de opbouw van een effectieve rekenles. Vervolgens wordt het omgaan met verschillen tussen de sterke en de zwakke rekenaars besproken. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen is het een noodzaak om de rekenmethode ‘losser’ te hanteren. De sterke en de zwakke kanten van de (nieuwe) rekenmethodes worden in kaart gebracht, zodat het lesaanbod aangepast kan worden. Het aanpassen van het lesaanbod kan met behulp van een blokvoorbereiding worden gerealiseerd.

Na het volgen van dit aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs in de klas effectiever inrichten. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • het geven van een effectieve rekenles;
 • het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen;
 • het ‘losser’ hanteren van de rekenmethode.

 

Effectief rekenen en breinleren

Nu jouw lessen rekenen effectief verlopen wil je je nog verder verdiepen. Je besteedt aandacht aan de zwakke en sterke rekenaars en je zet de rekenmethode naar eigen inzicht in. Toch mis je nog steeds wat achtergrond bij het geven van de rekenlessen.

In dit verdiepende aanbod staat het leren rekenen in combinatie met de werking van de hersenen centraal. Na de theoretische achtergrond wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk. Er wordt besproken hoe de zes breinprincipes de rekenlessen kunnen verrijken.

Na het volgen van dit verdiepende aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs meer verrijken. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • de rekendidactiek op basis van het functioneren van het brein;
 • de zes breinprincipes om de rekenles te verrijken.

 

Aanvragen

Wil je meer informatie over de inhoud of de kosten?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via  jnelissen@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Effectief rekenonderwijs

Uit het PISA-onderzoek 2018 (internationaal peilingonderzoek)
blijkt dat de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen t.o.v. van de vorige afname (2015) stabiel is gebleven. Daarvoor is de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen fors gedaald. De groep sterke rekenaars wordt steeds kleiner. De dagelijkse praktijk laat zien dat de instructie niet altijd toereikend is voor alle leerlingen. Hoe leren we de kinderen weer rekenen?

 

 

 

 

Masterclass Rekennetwerk; Wetenschap en techniek

Wereldoriëntatie biedt volop kansen om rekenvaardigheden toe te passen in een betekenisvolle context. We beginnen de masterclass met een aantal praktijkvoorbeelden, zodat je een gevoel krijgt voor de rekenvaardigheden die kinderen kunnen toepassen tijdens de zaakvakken, zoals: grafieken ordenen werken op schaal Daarbij gaan we praktisch aan de slag en koppelen we de theorie aan … Lees meer >

Masterclass Rekennetwerk, Fixed & Growth mindset

“Ik ben gewoon slecht in rekenen” “Ik snap dit niet en zal het ook nooit leren” “Ik ben gewoon dom” Bovenstaande uitspraken zijn regelmatig te horen bij kinderen die moeite hebben met onderdelen van de leerstof. Ook wanneer ze verlengde instructie of juist extra uitdagende opdrachten krijgen, kunnen dit soort ideeën ingeprent raken in het … Lees meer >

Quick Scan W&T

Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Het Techniekpact, dat stelt dat basisscholen in 2020 structureel W&T moeten aanbieden. Ook de SLO en Kennisnet besteden veel aandacht aan W&T, zoals aan de 21ste-eeuwse vaardigheden. En W&T is opgenomen in veel nieuwe kerndoelen in het voorstel van curriculum.nu. De vraag is nu wat deze ontwikkelingen voor scholen betekenen. Er lijkt van alles te moeten, maar wat is nu echt belangrijk? Onze Quick Scan W&T helpt daarbij.

Wat levert het op? 

De Quick Scan W&T geeft concreet advies en tips over het verdiepen, verbreden en verrijken van W&T onderwijs op een manier die past bij de school. We zetten op een rijtje wat jullie school al doet en geven antwoord op onderstaande vragen. De resultaten zetten we op papier en koppelen we terug in een evaluatie- en adviesgesprek.

1. In hoeverre voldoen we aan de eisen die de overheid/ inspectie aan ons onderwijs stelt?

 • Dekt ons onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek de kerndoelen?
 • Hoe sluit ons onderwijs in digitale geletterdheid aan bij de ontwikkelingen?
 • Op welke manier is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden? En sluit dit aan bij de ontwikkelingen die de SLO en curriculum.nu schetsen?

2. Welke ambitie heeft onze school op het vlak van W&T? Wat is onze visie en welke doelen streven we na?

3. Hoe is het gesteld met de randvoorwaarden om de gewenste/vereiste veranderingen op het vlak van W&T te realiseren?

Hoe pakken we het aan? 

De uitvoering van de Quick Scan W&T bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het ABC bereidt de Quick Scan W&T voor aan de hand van het schoolplan en relevante visie/beleidsstukken.
 2. Samen inventariseren we aan de hand van een vragenlijst de beschikbare materialen en middelen, zoals gebruikte lesmethodes, projectweken of excursies.
 3. In gesprekken met de schoolleiding, coördinator, werkgroep en een steekproef van leerkrachten bespreken we hoe de materialen en middelen in de praktijk worden ingezet en verzamelen we informatie om de vragen te beantwoorden die staan bij het kopje 'Wat levert het op?'
 4. We stellen een rapport op dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.
 5. We bespreken onze bevindingen in een evaluatie- en adviesgesprek.

Wie kan mij meer vertellen? 

Dylan Hyman is expert Wetenschap & Technologie en kan inhoudelijke vragen beantwoorden. Marijke van der Velde beantwoordt als klantmanager alle overige vragen.

Wil je meer weten hierover?

Marijke van der Velde
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Beter rekenen met plezier

Zit jouw groep ook in een rekendip?
Met de hele groep effectief aan de slag met rekenen.

Hoe kun je nog meer uit je rekenonderwijs halen? Vallen de rekenresultaten tegen of wil je meer beleving in de rekenles? Wil je het rekenen weer leuk maken voor de leerlingen? En weten hoe je materialen zodanig inzet, dat ze effectief de rekenstrategie ondersteunen om de beoogde lesdoelen te behalen?

Dan is dit een snelle en effectieve aanpak die de leerkracht versterkt op kennisniveau én bewustwording geeft over het eigen handelen. In dit traject kun je rekenproblemen analyseren én aanpakken binnen je groep én de school. Hierdoor gaan de rekenresultaten omhoog en krijgen leerlingen en leerkrachten (weer) meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen. Doordat je het rekenen anders en leuker maakt voor de kinderen, zijn ze meer betrokken bij de les en houd je meer tijd over om aan de slag te gaan. Je kijkt weer met een frisse blik.

Aanpak 

 • Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de aanvraag van een groepsarrangement
 • Het voortraject bestaat uit een uitgebreide intake en nulmeting:
  - Probleemanalyse
  - Gesprek met IB-er/ leerkracht
  - Analyse van de toets resultaten
  - Klassenobservatie(s)
  - Niveaubepaling met genormeerd meetinstrument
 • We stellen een plan van aanpak op in samenspraak met school
 • Bij de uitvoering van het groepsarrangement valt te denken aan:
  - Coaching on the job
  - Afstemming tussen IB-er en leerkracht &/ directie
  - Teamworkshop, waarin bv. materialen en de methode onder de loep worden genomen en een effectieve reken aanpak voor de hele school geborgd wordt
 • Tussen- en eindevaluatie voor de kwaliteitsbewaking

Aanvragen
Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Dianne Roerdink via droerdink@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

 

Twee leraren van ABBS Elzenhagen over deze aanpak:

"Je ziet waarvoor je het gedaan hebt. Leerlingen doen actiever mee met de instructie en hebben hun werk nu ook binnen de tijd af."
Ingeborg

"Ik ben bewuster van mijn eigen handelen geworden. Ook zie ik bij een aantal leerlingen meer plezier in het rekenen."
Steffanie

Rekenverbetertraject

Veel leerkrachten werken hard om met hun leerlingen een fundamenteel rekenniveau te bereiken. In elke leeftijdsgroep, van jonge kinderen tot in de bovenbouw, worden elke dag de rekenlessen gegeven. Toch hebben veel scholen en leerkrachten behoefte aan en baat bij enige begeleiding op het gebied van de belangrijkste facetten van het rekenleerproces. Als er een probleem is ontstaan op het gebied van rekenen, bijvoorbeeld tegenvallende rekenresultaten, dan is die behoefte aan ondersteuning al snel duidelijk.

Werkwijze

Stap voor stap werken we samen aan de relevante factoren op weg naar beter rekenonderwijs en verbeterde rekenresultaten. Aangrijpingspunt van de aanpak zijn de uitkomsten uit de monitor, desgewenst aangevuld met een aanvullende analyse op schoolniveau. Op een laagdrempelige manier focussen we op leerdoelgericht werken, de vaardigheid van het werken met de kleine groep en het geven van korte effectieve rekeninstructies.

Met accentverschillen werken we dan aan de volgende aspecten zodat de leerkrachten:

 • zicht krijgen op leerlijnen en leerdoelgericht lesgeven
 • het methodisch diffentiatiemodel kunnen toepassen
 • een passend klassenmanagement kunnen realiseren
 • een effectieve rekenles kunnen opzetten
 • zelfstandig leren kunnen organiseren in hun klas
 • gestructureerde interactie kunnen opzetten
 • meer effectieve oefentijd realiseren
 • efficiënt gebruik maken van informatie uit methodegebonden toetsen en andere leerlingvolgsystemen.

Aanvragen

Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Janneke Oussoren via joussoren@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Didactiek van Meten en Meetkunde – Masterclass Rekenen

Op 17 oktober vindt de derde Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community. Marije Bakker verzorgt deze middag de masterclass over de … Lees meer >

Masterclass Rekenen: EDI – Aanpak verhaal- en contextsommen

Effectief Rekenonderwijs op de basisschool: aanpak van verhaal- en contextsommen Op 30 mei vindt de tweede Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale … Lees meer >

Masterclass Rekenen 21-03

Op 21 maart vindt de eerste Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community.   Lesson Study: sleutelvragen bij rekenen-wiskunde geïnspireerd vanuit de … Lees meer >