Rekenen voor nieuwkomers 

Hoe kom je met nieuwkomers leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden. Ook kun je direct praktisch aan de slag met 5 lesideeën.

De rekenkisten

 • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten.
  Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
 • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen. 
 • Ontwikkeld voor nieuwkomers die nog geen of weinig onderwijservaring hebben (Starterskist).

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 9 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links.

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën voor nieuwkomers en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

Op de website van LOWAN vind je 11 lovende recensies over de ontwikkelde rekenkisten

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact me je op.

 

Wil je meer weten hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

Film: Rekenkisten voor Nieuwkomers

Eind 2018 heeft Het ABC in samenwerking met LOWAN Rekenkisten voor Nieuwkomers online beschikbaar gesteld. Als aanvulling op deze rekenkisten heeft Het ABC 5 lesideeën uitgewerkt behorend bij de rekenkist Getallen. In deze film is te zien hoe Kuna Mondo werkt met deze rekenkisten en hoe zij hierbij gebruik maken van de lesideeën.

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles. Link naar Algemene handleiding

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan. Link naar Spellijst

Starterskist

In deze uitwerking wordt dieper ingegaan op het rekenonderwijs voor kinderen die nog geen (of heel weinig) rekenonderwijs hebben gevolgd in hun thuisland. Het gaat hierbij vooral om het aanbieden van de voorwaarden die nodig zijn om op groep 3 niveau te kunnen rekenen.
Link naar Starterskist

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen. Link naar Getallen

Voor deze rekenkist zijn er 5 lesideeën met bijbehorende materialenlijst ontworpen

 

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd. Link naar Meten - Tijd

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.
Link naar Meten - Geld

Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud. Link naar Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.
Link naar Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en
tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen
binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.
Link naar Meetkunde 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar. Link naar Breuken en Procenten

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.
Link naar Verbanden

Meest gestelde vragen

Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de rekenkisten.

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.
Link naar Materialenlijst

 

Film Rekenkisten voor Nieuwkomers

Bekijk hier de uitgebreide film over de Rekenkisten voor Nieuwkomers die Het ABC in samenwerking met LOWAN beschikbaar heeft gesteld eind 2018.

Webinar Rekenkisten (november 2018)

Kijk hier het webinar terug over de rekenkisten en inhoudelijke uitwerkingen. Het geeft je zicht op de opbouw en hoe je hier in jouw groep mee kan werken.

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten nieuwkomers

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of een sparringpartner contact op met Ineke Klapwijk.
Indien gewenst geeft zij begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep.

De ontwikkeling van dit traject is mede mogelijk gemaakt door de werkgroep Vluchtelingen & Educatie en BBO. Met medewerking van Kuna Mondo (voorheen Schakelklas Purmerend) en de rekenwerkgroep bestaande uit leerkrachten, IB’ers en rekenspecialisten van Louis Bouwmeesterschool, Het Vogelnest, Elout en Bataviaschool.

Masterclass Jonge Kind en Rekenen

Op 1 maart vindt de eerste Masterclass Rekenen voor het Expertisenetwerk Rekenen van Het ABC plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het … Lees meer >

Veelgestelde vragen over onderzoek en behandelingen

Dyslexie, rekenen en intelligentie

Voordat een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan kan worden zijn er eisen aan behaalde testresultaten over de loop der tijd en de inspanning die is gedaan om het kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, driemaal per week twintig minuten extra begeleiding). Een dyslexie- of rekenbehandeling bij Het ABC kan ook gebruikt worden om de extra begeleiding van minimaal zes maanden vol te maken. Voor deze behandelingen is echter geen vergoeding mogelijk, wel kan het zo zijn dat de school meebetaalt aan de kosten. Hierna kan een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan worden.

Wat kost een onderzoek of behandeling?
De kosten voor een onderzoek of behandeling verschillen. Voor meer informatie over de tarieven kun je contact opnemen met onze advieslijn (06 316 316 04 | advies@hetabc.nl). Alleen bij dyslexie zijn voor sommige onderzoeken/behandelingen ook vergoedingen mogelijk.

Wordt een onderzoek of behandeling vergoed?
Er is alleen een vergoed zorgtraject voor dyslexieonderzoek (en behandeling) mogelijk. Er kan een beschikking aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor kun je eerst contact opnemen met Het ABC (advieslijn). Per gemeente verschilt de procedure van de aanvraag. Voor een rekenonderzoek en behandeling en intelligentietest bestaan geen vergoedingen. Bij rekenonderzoek en behandeling, intelligentietest en een particulier dyslexietraject is het mogelijk dat een school (een gedeelte) betaalt.

Wat zijn de criteria om voor een vergoed dyslexieonderzoek in aanmerking te komen?
Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

 • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
 • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
  • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets)

OF

  • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores (laagste 10%) op de CITO spellingtoets.
 • en de inspanning die is gedaan om uw kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
 • Een andere eis die wordt gesteld is dat er geen andere 'problemen' mogen zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kunt u denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
 • Ook mag er geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem (lage scores op alle vakken)

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

Hoe ziet een onderzoeks- en behandeltraject eruit?

Dyslexie:
De basisschool meldt samen met de ouders het kind aan bij het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV) voor een dyslexieonderzoek. Het SWV beoordeelt de aanvraag en als het dossier aan de eisen voldoet wordt er een beschikking aangevraagd bij de gemeente (dit duurt +/- 2 tot 3 weken) en wordt het onderzoek ingepland. Na het onderzoek volgt een uitgebreid verslag en overleg met ouders en school. Indien uw kind voor vergoede behandeling in aanmerking komt, zal dit worden ingepland.

Rekenbehandeling:
Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van het kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Is er een wachtlijst of kan mijn kind meteen geholpen worden?
Na aanmelding is ons streven zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Dat moment is mede afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van onze adviseurs. Door grote drukte hebben we op sommige locaties wachttijden. Voor actuele wachttijden graag contact opnemen met de advieslijn, via mail advies@hetabc.nl of telefonisch 06 316 316 04.

Waar vinden onderzoeken en behandelingen plaats?
Het ABC heeft meerdere locaties, verspreid over de stad Amsterdam: Behandellocaties van Het ABC.  Dit fluctueert. Neem voor de meest nabije locatie bij u in de buurt contact op met onze advieslijn. In sommige gevallen komen wij ook op school langs. 

Hoe lang duurt een onderzoek/behandeling?
Onderzoek
Een onderzoek voor dyslexie, dyscalculie of intelligentie (capaciteitentoets) wordt ingepland van 09:00 tot 12:00 en duurt meestal drie uur. Bij een intelligentietest kan de tijdsduur afhangen van de onderzoeksvraag. Voor alleen het intelligentieonderzoek staat ruim twee uur. Echter zullen er meestal ook vragenlijsten ingevuld moeten worden of een aanvullend gesprek gevoerd worden: bijvoorbeeld om het sociaal-emotionele gedrag van uw kind in kaart te brengen.

Behandeling
Dyslexie en rekenen: De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Moet ik als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek/behandeling?
Als ouder bent u niet aanwezig bij het onderzoek. Bij de behandeling word je meestal wel gevraagd ongeveer 10 minuten voor het einde van de behandeling weer aanwezig te zijn: de laatste vijf minuten van de behandeling worden ook de vorderingen en het huiswerk doorgesproken met de ouders.

Is het mogelijk om een leerling met een andere stoornis (bijv. ADHD, angststoornis) aan te melden bij ons voor een (dyslexie)onderzoek?
Er mag geen sprake zijn van andere stoornissen die een onderzoek mogelijk kunnen beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.

Mijn kind is ergens anders in behandeling op dit moment, maar ik wil de behandeling graag voortzetten bij Het ABC (bijvoorbeeld wegens een verhuizing). Kan dit en hoe gaat dit proces in zijn werk?
Dit kan inderdaad. De ouders moeten opdracht en toestemming geven aan het vorige behandelinstituut om alle verslagen, informatie door te geven aan het ABC. De beoordelaar van Het ABC bekijkt daarna of dit kind ook bij ons in behandeling kan komen (of het kind voldoet aan de criteria) en dan wordt het kind met ouder opgeroepen voor een kort intakegesprek/onderzoek. Het ABC vraagt de beschikking aan bij de gemeente (Amsterdam).

Meer informatie is ook te vinden op de webpagina's van: dyslexie, rekenen en intelligentieonderzoek.

Staat je vraag hier niet tussen, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen met de advieslijn via e-mailadres advies@hetabc.nl of telefoonnummer 06 316 316 04.

Leergang Passend onderwijs: Diagnosticerend onderwijzen met het protocol ERWD

Wil je meer weten over rekenproblemen en weten wat leerlingen met rekenproblemen nodig hebben? Dan biedt deze module een goede start. Tijdens drie bijeenkomsten gaan we aan de slag met praktijkopdrachten die we eerst toelichten met theorie. Ook bespreken we uitgebreid eigen ervaringen, zodat je in jouw situatie direct aan de slag kunt met de praktische toepassing. De vierde bijeenkomst is een individuele quickscan ten behoeve van jouw school, waarna je aanbevelingen krijgt op welke onderwerpen de school zich verder kan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld:

 • het opstellen van een rekenbeleidsplan
 • implementatie van een rekenmethode
 • het voeren van rekengesprekken
 • het analyseren van rekentoetsen
 • hoe om te gaan met leerlingen die 1S of 1F niet lijken te halen
 • het afnemen van een pdo rekenen bij leerlingen
 • 21st century skills bij rekenen of
 • rekenen en kleuters.

Doelgroep

Leerkrachten, rekencoördinatoren en IB'ers.

Resultaten

De module vergroot je kennis op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie. Je breidt je kennis en vaardigheden uit met betrekking tot het diagnosticerend onderwijzen volgens het protocol ERWD. Na deze cursus ben je op de hoogte van de inhoud van het protocol Ernstige Rekenwiskunde-problemen en Dyscalculie en weet je op welke wijze je dit protocol kunt implementeren in de school.

Programma

Drie bijeenkomsten en een quickscan.

Kosten

€ 500 p.p.

 

Heb je vragen hierover?

Dianne Roerdink
Onderwijsadviseur & Rekenspecialist

06 - 31 63 15 67

droerdink@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Reken- en dyscalculie onderzoek

Elk kind dat leert rekenen maakt fouten. Maar als uw kind rekenfouten maakt, komt dat dan doordat het de sommen niet begrijpt? Of is er misschien wel meer aan de hand? Of heeft het zich misschien gewoon vergist en slordig gewerkt? Als u dat wilt laten onderzoeken, kunt u een rekendiagnostisch gesprek aanvragen. In zo’n gesprek gaan wij op een ontspannen manier met uw kind na waar de schoen wringt, aan de hand van een rijtje sommen of opdrachten. We kijken wat wel goed gaat en wat nog niet lukt en bieden alvast wat hulp. Al doende vinden we aanknopingspunten voor een gerichte aanpak. Lichte rekenproblemen verhelpen we zo in een vroeg stadium, zonder uitgebreid onderzoek of specialistische hulp.

Een stap verder dan het rekendiagnostisch gesprek is het rekendiagnostisch onderzoek. We doen zo’n onderzoek wanneer een kind zoveel moeite heeft met rekenen dat het bij begeleiding op school onvoldoende vorderingen maakt. In dit onderzoek kijken we nauwkeurig naar wat uw kind wel en niet kan en begrijpt. Daarnaast bespreken we hoe het tegen rekenen aankijkt: de ‘rekenbeleving’. Deze rekenbeleving heeft namelijk grote invloed op de rekenprestaties. Op deze manier proberen we te bepalen wat de oorzaken van de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft.

Als u uw kind hebt aangemeld, analyseren we eerst alle toets- en observatiegegevens van de school. Zo kunnen we vaststellen op welke rekengebieden nader onderzoek nodig is. Daarna nodigen we uw kind uit voor een rekenonderzoek bij Het ABC. Het onderzoek zal ongeveer een ochtend duren. In het verslag dat we van het rekenonderzoek maken, nemen we ook hulpsuggesties op. We bespreken het verslag met u en, als u dat wenst, met de school.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (ouders) (download)

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Rekenbehandeling (individueel)

 

Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van uw kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Bij de behandeling combineren we een systematische instructie met speelse methoden. We besteden veel aandacht aan wat uw kind van rekenen vindt, waar het al goed in is en we leggen de focus op de positieve vorderingen welke worden bereikt. Zo krijgt het weer plezier in rekenen.

Tijdens de behandeling worden ook huiswerkopgave mee gegeven.

In al onze behandelingen werken we met concrete didactische doelen. Met begin- en eindmetingen bepalen we in hoeverre de doelen behaald zijn. Daarnaast zijn alle behandelingen gestandaardiseerd. Dit betekent dat de inhoud vast staat. Maar omdat we ook ingaan op het specifieke vaardigheidsniveau en de beleving van elk kind afzonderlijk, is onze aanpak tegelijkertijd flexibel.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier rekenbehandeling (ouders) (download)

Aanmeldformulier rekenbehandeling (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel