Zorgbreedteoverleg (ZBO)

De centrale vraag in het ZBO is altijd: Wat is er nodig om dit kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn functioneren op school, in het gezin en (eventueel) in de buurt?

Onze adviseurs (psychologen en orthopedagogen) die de school en/of de buurt kennen, kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het ZBO. Vanuit hun kennis van onderwijs en zorg kunnen de ABC-adviseurs samen met de andere betrokkenen vragen of problemen in kaart brengen, concrete adviezen formuleren, doelgerichte acties in gang zetten en evalueren. Als het gaat om een aanpak binnen verschillende zorgsystemen (onderwijs, gezin en publiek domein) streven we naar een sluitende aanpak, met voor één kind één plan.

We nemen deel aan het ZBO, met regelmaat of op afroep. Na het ZBO worden vervolgafspraken gemaakt, waarbij de adviseur ingezet kan worden op een actie. Bijvoorbeeld een gesprek met ouders, begeleiding van een leerkracht, observatie in de groep, onderzoek bij een leerling, contact met instanties.

Ouders weten dat hun kind op het ZBO besproken wordt en geven hier toestemming voor aan de school. Zij kunnen deelnemen aan het overleg.

Opbrengsten:

Het resultaat van een efficiënt ZBO is:

 • een snelle opvolging van signalering
 • praktische adviezen aan leerkracht en/of ouders
 • afstemming over de aanpak en afspraken over de inzet van direct betrokkenen

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Arrangementen

Soms is er meer nodig, structureel of incidenteel ten aanzien van passend onderwijs of complexe onderwijsbehoeften van leerlingen, team of schoolbreed. Dan kan je een arrangement inzetten. Het ABC kan meedenken bij de invulling en aanvraag van een arrangement.

Psychologen en orthopedagogen van Het ABC voeren vanwege hun specialistische kennis ten aanzien van de begeleiding van leerkrachten of van leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen bij u op school ook arrangementen uit.

Een arrangement is altijd op maat gemaakt, gebaseerd op wat de leerling, leerkracht(en) en ouders specifiek en praktisch nodig hebben. In onze aanpak is vaak sprake van een volgende combinatie:

 • Individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep
 • Consultatieve leerkrachtbegeleiding/ psycho-educatie/ professionalisering voor de leerkracht en het schoolteam
 • Begeleiding/ psycho-educatie voor de ouders

We werken hierbij handelings- en oplossingsgericht en maken gebruik van effectieve interventies. Wij beschikken over ruime ervaring en brede expertise. Deze worden op maat ingezet en de invulling van de arrangementen is dus steeds uniek.

Thema’s arrangementen

Arrangementen kunnen worden ingezet per thema, zoals een rekenarrangement, of een combinatie van verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld om tot een gezond groepsklimaat te komen. Wij geven hier samen met de school en de leerling(en) verder vorm aan. Met elkaar bespreken we doelen, gewenste aanpak en resultaten. Om een beeld te geven van de mogelijkheden, geven we hierbij een beeld van een aantal mogelijke arrangementen, met verschillende thema’s:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • (Hoog)begaafdheid
 • Nieuwkomers
 • Rekenen
 • Lezen en spelling
 • Dyslexie
 • Werkhouding/ executieve functies

Bekijk hier onze Arrangementen Flyer, met een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden en voorbeelden.

 

Voorbeelden arrangementen

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."

Lezen, spelling en dyslexie

Voorbeeld: ICT bij dyslexie

Er zijn meerdere leerlingen met ernstige spellingproblemen of dyslexie in de bovenbouw. Een aantal van deze leerlingen heeft al een dyslexiebehandeling gehad en de school moet nu zelfstandig verder met deze leerlingen. Wij bieden begeleiding van de IB-er om expertise te vergroten voor het opstellen van handelingsplannen en het maken van een groepsplan, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van spellingvaardigheden van de leerlingen en het leren werken met aangepaste dyslexiesoftware (Kurzweil). Daarnaast worden de leerkrachten gecoacht bij het opstellen van groepsplannen en vindt er casuïstiekbespreking plaats.

Nieuwkomers

Voorbeeld: Ik voel me veilig: Welkom in mijn klas

Een 2e jaars nieuwkomerof vluchtelingenkind lijkt niet gelukkig te landen in de klas. De leraar wil graag een positieve groepsdynamiek bevorderen, weten wat er nodig is in bepaalde situaties, zowel preventief als curatief en hoe om te gaan met spanningen en stress bij de leerling.

De aanpak Welkom in mijn klas kan als arrangement ingezet worden bij ondersteuning van nieuwkomers en leerkrachten. Je leert hoe je de nieuwe leerling zo goed mogelijk kan opnemen in het onderwijs in de reguliere groep. Ook hoe je de tweedetaalverwerving van de leerlingen verder kan stimuleren, terwijl ze zo veel mogelijk meedoen aan het onderwijs in de klas.

(Hoog)begaafdheid

Voorbeeld: Plusklas of niet?

School heeft een leerling die het liefst foutloos werkt en opdrachten vermijdt die zij niet meteen begrijpt of kan uitvoeren. Als de leerling toch geconfronteerd wordt met een fout, noemt zij zichzelf dom. Ouders zien thuis dat de leerling vaak buikpijn heeft en het laatste jaar met tegenzin naar school gaat. Het lukt de school niet om een passend aanbod te vinden dat aansluit bij zijn ontwikkeling. Binnen de school wordt er gewerkt aan eigenaarschap van leerlingen voor hun leerproces. Dit werkt goed bij de meeste (hoog)begaafde leerlingen op de school, maar is voor de leerling en nog een aantal leerlingen niet toereikend.

Onze aanpak = maatwerk

Samen bespreken we hoe we het arrangement opmaken. Daarbij staan onze 8 krachten voor goed onderwijs centraal. De aanpak bestaat steeds uit de volgende onderdelen:

 

 • HULPVRAAG

  We brengen eerst de hulpvraag in beeld. Dit doen we open en adaptief, altijd in partnerschap.

 • DOELEN

  Gezamenlijk formuleren we doelen op drie niveaus: leerling, leerkracht en school. We kijken met behulp van het professionele kompas naar doorgaande lijnen. Bijvoorbeeld: de leerkracht weet hoe hij/zij de leerling kan begeleiden in de klas en verwerkt dit in een groepsplan

 • AANPAK

  We maken samen met school, leerling(en) en ouders een plan van aanpak. Vanuit eigenaarschap en met oog voor de hele mens. Zo’n aanpak kan bestaan uit bijvoorbeeld: - Oplossingsgerichte gesprekken - Handvatten voor thuis en op school - Groepsbegeleiding - Observaties - Kennisdeling - Etc.

 • UITVOERING

  Tijdens uitvoering en monitoring werken wij met alle betrokkenen. Dit is belangrijk, omdat iedereen dan op dezelfde manier werkt. Wij noemen dit het Droste-effect. Onze focus ligt bij de brede vorming op 3 niveaus; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De ondersteuning kan bijvoorbeeld worden geboden in de vorm van een teambijeenkomst, casuïstiek besprekingen, psycho-educatie aan ouders en begeleiding van leerkracht en IB-er over de aanpak van deze leerling.

 • EVALUATIE

  We sluiten altijd af met een afrondend verslag en evaluatiegesprek.

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding kan ingezet worden wanneer een leerkracht vragen heeft over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep.

 • ‘Hoe kan ik als leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in deze groep in deze school?’
 • ‘Welke factoren spelen een rol bij het leren van deze leerling(en) in deze onderwijsleersituatie?
 • ‘Hoe kan ik samen met de ouders tegemoet komen aan de behoeften van deze leerling(en)?’
 • ‘Hoe werk ik planmatig aan concrete leerdoelen met mijn groep?’

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. De ABC-adviseur, de leerkracht en eventueel de interne begeleider brengen samen de beginsituatie en vraagstelling in kaart. Stimulerende en belemmerende factoren die een rol spelen in de onderwijsleersituatie worden benoemd.

De aandacht wordt gericht op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft de leerkracht nodig? Samen wordt gezocht naar een aanpak die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en de mogelijkheden van de leerkracht.

Het kan gaan om kennis of vaardigheden op het gebied van klassenmanagement,  instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak, het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten:

 • De leerkrachtbegeleiding is gericht op:
  • de leerkracht in zijn kracht zetten voor de klas
  • uitbreiding van kennis en handelingsrepertoire van de leerkracht (professionalisering)
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie van de leerling(en).
 • Leerlingen kunnen zicht (weer) optimaal ontwikkelen in de groep.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep? Dan kan handelingsgerichte diagnostiek en leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Onze adviseurs kijken samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Werkwijze

Samen kijken we wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leerkracht en ouders hebben te beantwoorden.
Het kan gaan om:

 • Consultatiegesprekken met de leerkracht
 • Verzorgen van intervisiebijeenkomsten
 • Gesprekken met de leerling
 • Observatie in de klas
 • Pedagogisch-didactisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van de leerling

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. We brengen samen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. We kijken naar kwaliteiten om deze te versterken en werken tegelijkertijd aan het beperken van de belemmeringen (dan wel de impact ervan te verkleinen).

Begeleiding van de leerkracht kan gaan over het vergroten van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak en het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten

 • Meer inzicht in de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerling
 • Beter zicht op beschermende en belemmerende factoren van de leerling
 • Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht inzichtelijk
 • Goede afstemming over de onderwijsbehoeften van de leerling en mogelijkheden van de leerkracht
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie
 • Leerling kan zich (weer) optimaal ontwikkelen
 • Leerkracht krijgt vertrouwen in eigen aanpak en kracht en staat (weer) met plezier voor de groep

 

Reactie van ouders:
"Omdat onze zoon nogal wat drempels ervaart door een combinatie van hoe hij is, wat er om hem heen gebeurt en wat er van hem verwacht wordt zijn we op advies van school bij Het ABC terecht gekomen. Er is een interview en vragenlijst afgenomen bij de ouders en bij school. De ABC adviseur heeft zelf onze zoon gesproken, getest en geobserveerd. Over het verslag over onze zoon kregen we een goed gevoel. Onze zoon werd omschreven zoals hij is en op een bepaalde manier begrepen we daarna beter waarom hij is zoals hij is en waarom hij bepaalde drempels ervaart in het leven. Nog veel fijner is het dat het heeft geleid tot meer concrete adviezen en een plan van aanpak waar de school met hulp van Het ABC mee verder gaat. En tenslotte het allerbelangrijkste dat hij nu ruim een half jaar later weer lekker in zijn vel zit."

Linda Traudes over deze aanpak:
"Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking met school en ouders, waarbij we kijken vanuit het hele lerende kind. Aan de hand van diagnostiek en gesprekken kwamen collega specialist begaafdheid Heidi en ik tot praktische handvatten voor in de klas en begeleiding van school daarbij. Op deze manier versterken we elkaar en komt een kind weer in zijn kracht en tot leren."

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft voor een plezierige schooltijd met een optimale leerontwikkeling. Leren en het bieden van passend onderwijs gaan echter niet vanzelf.

 

Dat het leren niet vanzelf gaat kan verschillende oorzaken hebben. Door middel van (uitgebreid) onderzoek brengen we in kaart wat er voor deze leerling, in deze groep met deze leerkracht nodig is. We denken mee vanuit expertise en kijken systemisch.

Daarmee wordt het handelingsrepertoire verruimd, om het goede te doen voor elke leerling. Onze adviseurs hebben een onderwijsachtergrond en ruime ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding.

Onze adviseurs zijn op afroep inzetbaar en kunnen ook op vaste dagdelen in de school werkzaam zijn. Zo kunnen we in een vroeg stadium snel reageren op vragen.

 

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep?
Samen bekijken we wat nodig en mogelijk is.

Lees meer

Executieve functies

Wil je meer weten over executieve functies en waarom ze belangrijk zijn? Wij bieden een teamworkshop over de rol van executieve functies op het dagelijks functioneren. Daarnaast ook individuele begeleiding van leerlingen.

Lees meer

Zorgbreedteoverleg (ZBO)

Het ZBO is een multidisciplinair afstemmingsoverleg ten behoeve van het onderwijs en de zorg voor het kind. Het ABC kan hier een effectieve bijdrage aan leveren.

 

Lees meer

Heb je een specifieke vraag, of wil je meer info over een bepaalde situatie?
Vul svp onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Contactformulier

 • We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."

Een nieuwe koers

 

Effectief aansturen van leerlingen met druk en impulsief gedrag

Een heel enthousiast kind in de klas, dat altijd spontaan reageert op alles wat u naar voren brengt? Een kind dat behulpzaam is en klaarstaat voor iedereen, maar daarbij zijn eigen werk vergeet? Of een dromerig, ongeconcentreerd kind, dat vaak zijn spullen vergeet of kwijtraakt? Wil je kinderen met druk en impulsief gedrag helpen hun zelfsturend vermogen te vergroten? Leer wat jij kunt doen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Essentie

Wat ga je doen? Het ABC biedt voor zowel leerkrachten in het primair onderwijs als voor docenten in het voortgezet onderwijs een systematische aanpak die bestaat uit zes stappen, waarmee de leerkracht/docent handvatten ontwikkelt die werken. Een nieuwe koers is een op gedragstherapeutische principes gebaseerde cursus. De taaksituatie in de klas, de knelpunten in overgangssituaties en sociale contacten in vrije situatie (pauzes) vormen de focus. Handelingsgericht Werken (HGW) is hierbij het kader. Op deze manier kan het kind met (vermoeden van) ADHD op school optimaal functioneren.

Resultaten

 • Je kunt een analyse maken van het gedrag en de factoren die het gedrag beïnvloeden
 • Je kunt een concreet, gericht handelingsplan opstellen wat het kind helpt om zijn gedrag te sturen
 • Je kunt met gedragsmatige interventies het kind helpen om zijn zelfsturend vermogen te vergroten.

Werkwijze

Een nieuwe koers bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur. Je krijgt opdrachten mee rond een kind uit jouw eigen klas.

Bij dit programma maken we gebruik van het boek 'Een Nieuwe Koers', M. Hinfelaar en E. ten Brink; uitgeverij Pearson (ISBN 978 90 265 2245 1). Je kunt deze training ook met jouw team op je eigen locatie laten verzorgen. 

Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met Fleur Runeman.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

No Show Regeling ABC

 

Een No Show (klanten die binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak afbellen) kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Daarom geldt onderstaande regeling voor al onze klanten, voor alle producten:

 • Voor behandeltrajecten geldt dat maximaal eens per half jaar kosteloos kan worden afgezegd binnen 24 uur. De behandelduur wordt in dat geval verlengd
 • Bij een tweede afzegging binnen een half jaar én binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling, ontvangt u van ons een rekening van € 37,50.

Bovengenoemde regelingen vervallen wanneer afspraken méér dan 24 uur van tevoren worden afgebeld.

 

Hoe afzeggen

Afzeggen doet u telefonisch bij de behandelaar of onderzoeker van uw kind. Wanneer u deze niet te pakken krijgt laat u een voicemail achter. 

Mocht u onverhoopt het telefoonnummer van uw behandelaar niet hebben dan kunt u contact opnemen met de centrale receptie. 

 

Wilt u persoonlijk advies over de beste oplossing voor uw kind?

Elly Baartscheer - Adviseur

020 799 00 03

Mail mij

Mijn profiel

Reken- en dyscalculie onderzoek

Elk kind dat leert rekenen maakt fouten. Maar als uw kind rekenfouten maakt, komt dat dan doordat het de sommen niet begrijpt? Of is er misschien wel meer aan de hand? Of heeft het zich misschien gewoon vergist en slordig gewerkt? Als u dat wilt laten onderzoeken, kunt u een rekendiagnostisch gesprek aanvragen. In zo’n gesprek gaan wij op een ontspannen manier met uw kind na waar de schoen wringt, aan de hand van een rijtje sommen of opdrachten. We kijken wat wel goed gaat en wat nog niet lukt en bieden alvast wat hulp. Al doende vinden we aanknopingspunten voor een gerichte aanpak. Lichte rekenproblemen verhelpen we zo in een vroeg stadium, zonder uitgebreid onderzoek of specialistische hulp.

Een stap verder dan het rekendiagnostisch gesprek is het rekendiagnostisch onderzoek. We doen zo’n onderzoek wanneer een kind zoveel moeite heeft met rekenen dat het bij begeleiding op school onvoldoende vorderingen maakt. In dit onderzoek kijken we nauwkeurig naar wat uw kind wel en niet kan en begrijpt. Daarnaast bespreken we hoe het tegen rekenen aankijkt: de ‘rekenbeleving’. Deze rekenbeleving heeft namelijk grote invloed op de rekenprestaties. Op deze manier proberen we te bepalen wat de oorzaken van de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft.

Als u uw kind hebt aangemeld, analyseren we eerst alle toets- en observatiegegevens van de school. Zo kunnen we vaststellen op welke rekengebieden nader onderzoek nodig is. Daarna nodigen we uw kind uit voor een rekenonderzoek bij Het ABC. Het onderzoek zal ongeveer een ochtend duren. In het verslag dat we van het rekenonderzoek maken, nemen we ook hulpsuggesties op. We bespreken het verslag met u en, als u dat wenst, met de school.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (ouders) (download)

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Rekenbehandeling (individueel)

 

Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van uw kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Bij de behandeling combineren we een systematische instructie met speelse methoden. We besteden veel aandacht aan wat uw kind van rekenen vindt, waar het al goed in is en we leggen de focus op de positieve vorderingen welke worden bereikt. Zo krijgt het weer plezier in rekenen.

Tijdens de behandeling worden ook huiswerkopgave mee gegeven.

In al onze behandelingen werken we met concrete didactische doelen. Met begin- en eindmetingen bepalen we in hoeverre de doelen behaald zijn. Daarnaast zijn alle behandelingen gestandaardiseerd. Dit betekent dat de inhoud vast staat. Maar omdat we ook ingaan op het specifieke vaardigheidsniveau en de beleving van elk kind afzonderlijk, is onze aanpak tegelijkertijd flexibel.

Rekenbehandelingen vinden vooralsnog enkel plaats op onze hoofdvestiging aan de Baarsjesweg (west) en op onze zuidoost locatie aan de Kruitberghof.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier rekenbehandeling (ouders) (download)

Aanmeldformulier rekenbehandeling (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Aanmelden voor dyslexie

keurmerk-dyslexie

Op deze pagina staat uitleg over de criteria voor vergoeding voor dyslexieonderzoek en -behandelingen. Ook kun je zonder vergoeding onderzoek en behandelingen aanvragen. Onderaan deze pagina vind je een aanmeldformulier (voor particulier betaald onderzoek). Je kunt dit formulier ook invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.

Vergoede zorg

Binnen de jeugdzorg wordt een groot deel van het onderzoek en de behandeling van dyslexie vergoed door de gemeente. De school van jouw kind kan je alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

 • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
 • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
  • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets) OF
  • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores op de CITO spellingtoets.
 • Er moet voldoende inspanning geleverd zijn om jouw kind extra te begeleiden (minimaal 2x10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
 • Er mogen geen andere 'problemen' zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kan gedacht worden aan ADHD of autisme-gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
 • Er mag geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem.

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

>> Link naar de aanmeldformulieren vergoede zorg PO

Niet-vergoed dyslexieonderzoek en/of behandeling

Het kan zo zijn dat een kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoede zorg, bijvoorbeeld door een erg sterke compensatie (intelligentie) of doordat een kind een 'milde' variant van dyslexie heeft of alleen spellingproblemen.

Onderzoek en behandeling van dyslexie kan in deze gevallen door de ouders of school zelf betaald worden. Wij bekijken dan eerst goed alle gegevens om te bepalen of een kind voor particulier onderzoek ingepland kan gaan worden.
Je kunt onderstaand webformulier gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek (geen wachtlijst).

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Maar blijkt binnen het voortgezet onderwijs dat er toch sprake is van hardnekkige problematiek. Hierdoor kan een kind geregeld in tijdnood komen en veelal zijn er dan problemen met het aanleren van de vreemde talen. Dyslexieonderzoek kan meer duidelijkheid geven over de onderliggende problematiek en de benodigde begeleiding.

Vragenlijst voor ouders - Voortgezet Onderwijs (download)

Vragenlijst voor school - Voortgezet Onderwijs (download)

Meer informatie en particuliere aanmelding

Onderstaand formulier kun je invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.
Je kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken en -behandelingen.

Na het invullen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Wil je meer informatie hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel