bliksemAlles bespreekbaar?!

Gevoelige onderwerpen in de klas

Hoe begeleid je gesprekken in de klas over gevoelige onderwerpen? Hoe voorkom je polarisering en zorg je voor een veilige sfeer, waarin kinderen en jongeren van en met elkaar leren? Hoe sluit je daarbij aan op de ontwikkelingsfase van het kind?

Training

Op school ontmoeten kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar. Maatschappelijke thema’s als geloof, vrijheid van meningsuiting, seksuele identiteit en dergelijke komen de klas binnen.
Dit is waar de waarden van eenieder in de klas kunnen botsen. Kinderen reageren hier verschillend op. Ook heeft elke leerkracht een eigen manier van bespreken. Je wilt deze thema’s in een veilige sfeer bespreken en polarisering en verharding voorkomen. Maar wat is daar voor nodig? Hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan burgerschap in het onderwijs? In deze training krijg je uitgangspunten en handvatten voor het voeren van gesprekken over ingrijpende gebeurtenissen en het bevorderen van een veilig en respectvol klimaat.

Resultaten

 • Je kunt aansluiten bij de behoeften van je leerlingen als het gaat om veiligheid en autoriteit
 • Je hebt het zelfvertrouwen om lastige onderwerpen in de klas te bespreken
 • Je hebt handvatten om de lastige gesprekken op een goede manier te voeren

Opbouw

De training bestaat uit 2 dagdelen. Het doel van de training is leerkrachten tools geven om een gesprek over gevoelige onderwerpen te begeleiden en om te gaan met lastige situaties, aansluitend bij de behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen.

Het eerste dagdeel richt zich op het verwerven van kennis en inzichten rondom veiligheid en de ontwikkeling van kinderen. Zo wordt de cirkel van veiligheid behandeld en wordt per leeftijdsgroep aangegeven welke ontwikkeling zij doormaken op het gebied van veiligheid, interesses en omgang met autoriteit. Ook kijk je naar je eigen relatie tot de gevoelige thema’s en de verantwoordelijkheid die je daarvoor voelt ten aanzien van de leerlingen. Tot slot bereid je een gesprek voor, in je eigen stijl.

In het tweede dagdeel verdiepen we de stof uit het eerste dagdeel met speciale aandacht voor lastige situaties. Wat maakt een situatie lastig? Op welke manieren kan je de situatie keren? Wat werkt in welke leeftijdsgroep? Daarnaast gaan we uitgebreid in op het doorgaand creëren van een veilige en respectvolle sfeer. Want voorkomen is beter dan genezen!

De training is praktisch en interactief van aard.
Desgewenst maken we in het tweede dagdeel gebruik van acteurs.

Informatie

De training wordt in company en op maat aangeboden. Per training kunnen max 15 mensen deelnemen.

Vragen of interesse?
Neem dan contact op met Eva Malkus via: emalkus@hetabc.nl 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Het Sinterklaasgesprek

Hoe voer je dit gesprek op een constructieve manier, zodat het ook een bijdrage levert aan burgerschapsvorming?

Lees hier meer over en download de praktische werkvorm, met als centrale vraag:
“Hoe willen wij dit jaar op school Sinterklaas vieren?”

Veelgestelde vragen over onderzoek en behandelingen

Dyslexie, rekenen en intelligentie

Voordat een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan kan worden zijn er eisen aan behaalde testresultaten over de loop der tijd en de inspanning die is gedaan om het kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, driemaal per week twintig minuten extra begeleiding). Een dyslexie- of rekenbehandeling bij Het ABC kan ook gebruikt worden om de extra begeleiding van minimaal zes maanden vol te maken. Voor deze behandelingen is echter geen vergoeding mogelijk, wel kan het zo zijn dat de school meebetaalt aan de kosten. Hierna kan een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan worden.

Wat kost een onderzoek of behandeling?
De kosten voor een onderzoek of behandeling verschillen. Voor meer informatie over de tarieven kun je contact opnemen met onze advieslijn (06 316 316 04 | advies@hetabc.nl). Alleen bij dyslexie zijn voor sommige onderzoeken/behandelingen ook vergoedingen mogelijk.

Wordt een onderzoek of behandeling vergoed?
Er is alleen een vergoed zorgtraject voor dyslexieonderzoek (en behandeling) mogelijk. Er kan een beschikking aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor kun je eerst contact opnemen met Het ABC (advieslijn). Per gemeente verschilt de procedure van de aanvraag. Voor een rekenonderzoek en behandeling en intelligentietest bestaan geen vergoedingen. Bij rekenonderzoek en behandeling, intelligentietest en een particulier dyslexietraject is het mogelijk dat een school (een gedeelte) betaalt.

Wat zijn de criteria om voor een vergoed dyslexieonderzoek in aanmerking te komen?
Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

 • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
 • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
  • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets)

OF

  • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores (laagste 10%) op de CITO spellingtoets.
 • en de inspanning die is gedaan om uw kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
 • Een andere eis die wordt gesteld is dat er geen andere 'problemen' mogen zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kunt u denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
 • Ook mag er geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem (lage scores op alle vakken)

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

Hoe ziet een onderzoeks- en behandeltraject eruit?

Dyslexie:
De basisschool meldt samen met de ouders het kind aan bij het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV) voor een dyslexieonderzoek. Het SWV beoordeelt de aanvraag en als het dossier aan de eisen voldoet wordt er een beschikking aangevraagd bij de gemeente (dit duurt +/- 2 tot 3 weken) en wordt het onderzoek ingepland. Na het onderzoek volgt een uitgebreid verslag en overleg met ouders en school. Indien uw kind voor vergoede behandeling in aanmerking komt, zal dit worden ingepland.

Rekenbehandeling:
Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van het kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Is er een wachtlijst of kan mijn kind meteen geholpen worden?
Na aanmelding is ons streven zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Dat moment is mede afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van onze adviseurs. Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken of -behandelingen.

Waar vinden onderzoeken en behandelingen plaats?
Het ABC heeft meerdere locaties, verspreid over de stad Amsterdam: Behandellocaties van Het ABC.  Dit fluctueert. Neem voor de meest nabije locatie bij u in de buurt contact op met onze advieslijn. In sommige gevallen komen wij ook op school langs. 

Hoe lang duurt een onderzoek/behandeling?
Onderzoek
Een onderzoek voor dyslexie, dyscalculie of intelligentie (capaciteitentoets) wordt ingepland van 09:00 tot 12:00 en duurt meestal drie uur. Bij een intelligentietest kan de tijdsduur afhangen van de onderzoeksvraag. Voor alleen het intelligentieonderzoek staat ruim twee uur. Echter zullen er meestal ook vragenlijsten ingevuld moeten worden of een aanvullend gesprek gevoerd worden: bijvoorbeeld om het sociaal-emotionele gedrag van uw kind in kaart te brengen.

Behandeling
Dyslexie en rekenen: De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Moet ik als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek/behandeling?
Als ouder bent u niet aanwezig bij het onderzoek. Bij de behandeling word je meestal wel gevraagd ongeveer 10 minuten voor het einde van de behandeling weer aanwezig te zijn: de laatste vijf minuten van de behandeling worden ook de vorderingen en het huiswerk doorgesproken met de ouders.

Is het mogelijk om een leerling met een andere stoornis (bijv. ADHD, angststoornis) aan te melden bij ons voor een (dyslexie)onderzoek?
Er mag geen sprake zijn van andere stoornissen die een onderzoek mogelijk kunnen beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.

Mijn kind is ergens anders in behandeling op dit moment, maar ik wil de behandeling graag voortzetten bij Het ABC (bijvoorbeeld wegens een verhuizing). Kan dit en hoe gaat dit proces in zijn werk?
Dit kan inderdaad. De ouders moeten opdracht en toestemming geven aan het vorige behandelinstituut om alle verslagen, informatie door te geven aan het ABC. De beoordelaar van Het ABC bekijkt daarna of dit kind ook bij ons in behandeling kan komen (of het kind voldoet aan de criteria) en dan wordt het kind met ouder opgeroepen voor een kort intakegesprek/onderzoek. Het ABC vraagt de beschikking aan bij de gemeente (Amsterdam).

Meer informatie is ook te vinden op de webpagina's van: dyslexie, rekenen en intelligentieonderzoek.

Staat je vraag hier niet tussen, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen met de advieslijn via e-mailadres advies@hetabc.nl of telefoonnummer 06 316 316 04.

Leerachterstandentoetsen (LAT)

Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend- of praktijkonderwijs worden allereerst LAT's (leerachterstandentoetsen) afgenomen op (en door) school.

Bij potentiële LWOO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M6 (of E6), Spelling E6, Rekenen E6 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Bij potentiële PRO-leerlingen wordt geadviseerd Begrijpend lezen M5, Spelling M5, Rekenen M5 en Technisch lezen DMT 1,2,3 af te nemen.

Voor zowel LWOO als PRO leerlingen geldt dat er terug getoetst dient te worden wanneer het behaalde DLE meer dan 10 punten afwijkt van het niveau van de toets. Voor meer informatie zie onderstaande titel "Wanneer door- of terugtoetsen?"

Let op! Dit zijn richtlijnen; wanneer een leerling op een beduidend lager niveau presteert wordt geadviseerd adaptief te toetsen.

Welke LAT-toetsen?

LWOO leerlingen
Technisch lezen: DMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B. 

Begrijpend lezen CITO 3.0 M6 of E6
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 E6 
óf Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 E6
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen
- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden

PRO leerlingen
Technisch lezenDMT (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.  

Begrijpend lezen CITO 3.0 M5 
óf Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1
- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 3.0 M5
óf Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule
- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1
- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 3.0 M5 
óf Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen
- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden  

Wanneer door- of terugtoetsen?

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst.

Controleer of de behaalde DLE's op de LAT-toetsen Technisch lezen (Leestempo), Begrijpend lezen, Spelling of Rekenen-wiskunde niet meer dan 10 DLE punten (één leerjaar) van de verwachte score af ligt.

Meer dan 10 punten verschil > terug/door te toetsen.
10 of minder punten verschil > dan hoeft er niet terug/door getoetst te worden

Voorbeeld
Bij een LWOO-leerling is Begrijpend lezen M6 afgenomen (verwacht DLE 35 met een marge van 25-45). De leerling behaalt echter een DLE van 24 (11 punten verschil). Dit betekent terug toetsen!

*Neem de toets af van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.
Bij bijv. een DLE van 21 > kies toets M5
Bij bijv. een DLE van 14 > kies toets M4

Zie onderstaande tabellen voor de DLE marges voor het door- of terugtoetsen. Klik op de tabel voor een grotere afbeelding(opent in een nieuw scherm).

adaptieftoetsen

 

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie (bijv. over wanneer een kind in aanmerking komt voor CAP).

Klik hier voor de LAT handleiding 18-19

Klik hier voor de lijst toegestane instrumenten 18-19

Klik hier om terug te gaan naar de homepagina van de Kernprocedure LWOO/PRO

Veelgestelde vragen

 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Meer informatie over ELK en een lijst met bestuursbeheerders vindt u op www.handleiding.elkadam.nl 

Contact team Kernprocedure

Heb je nog vragen over de uitvoering van de LAT/CAP-toetsen binnen de Kernprocedure lwoo-pro? Mail dan naar: kernprocedure@hetabc.nl

 

Kernprocedure PO/VO
Adaptief toetsen en capaciteiten onderzoek door Het ABC

De Kernprocedure is in Amsterdam de naam voor de het overstaptraject van de groep 8 naar het VO. Het LAT-CAP traject is een specifiek traject waarbij, middels aanvullende toetsen en/of onderzoeken, wordt gekeken of leerlingen mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PRO) of leerwegondersteuning binnen het VMBO.

Opting-out: Begin van het schooljaar 2020-2021 is er door het Samenwerkingsverband VO besloten te stoppen met het individueel indiceren van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). De VO scholen zullen vanaf nu zelf op basis van de leerresultaten en de door de leerkracht ingevulde gegevens in het OKI-doc gaan bekijken welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor extra leerwegondersteuning binnen het VMBO. Het capaciteiten onderzoek (CAP) is voor deze leerlingen niet meer noodzakelijk, maar in sommige gevallen nog wel optioneel. Aan de procedure toeleiding praktijkonderwijs verandert er niets, CAP blijft voor deze leerlingen verplicht. 

Stap 1. Adaptief toetsen
Tijdens het E7 moment (voorheen LAT) 

In mei/juni 2021 worden de leerlingen met preadvies praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-basis/kader en vmbo-kader adaptief getoetst (op Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen) door de leerkracht, op hun eigen school (voorheen LAT). Technisch lezen hoeft niet adaptief getoetst te worden, maar wordt wel gebruikt bij het inschatten of CAP-onderzoek nodig is.

In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van de aanwezige LVS toetsen (veelal CITO). Er is hiervoor geen toestemming van de ouders nodig. Wel wordt geadviseerd ouders hierover te informeren. Scholen kijken deze toetsen zelf na en zorgen er zelf voor dat de resultaten in ELK komen te staan (via ParnasSys).
Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen 

Klik hier voor de Lijst voorlopig toegestane instrumenten voor de overstap in 2021

Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)

Stap 2. Resultaten per leerling inlezen in ELK

Let op: De behaalde CITO-resultaten kunnen vanaf augustus 2021 per leerling worden ingelezen in ELK (Elektronisch Loket Kernprocedure). Eerst moeten éénmalig de nieuwe leerlingen worden ingelezen in ELK via OSO. Daarna kunnen de behaalde resultaten ingelezen worden. Stem intern af wie dit gaat oppakken en wanneer.

Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op website www.elkadam.info/handleiding. Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.

Het ABC is geen beheerder van het ELK en kan dus niet helpen met technische vragen.

Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC

Stap 3. CAP

Het capaciteiten- (of intelligentie)onderzoek (CAP) vindt plaats in de maanden september-december 2021. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Het ABC (Kernprocedureteam). Voor deze onderzoeken door Het ABC zijn er geen kosten voor de basisschool. De onderzoeken bij leerlingen die in aanmerking komen worden bekostigd door het Samenwerkingsverband VO. Scholen kunnen ook zelf zorg dragen voor het afnemen van het onderzoek. De onderzoeken worden dan bekostigd door school zelf. Jullie school krijgt in principe vanzelf bericht met een uitnodiging voor een CAP-afname door Het ABC.

Let op! Voor het afnemen van het CAP (intelligentieonderzoek) is het noodzakelijk dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen indien beide gezag hebben over het kind.

School dient zelf:

 • Ouders te informeren over deelname van hun kind aan de CAP onderzoeken
 • De toestemmingsformulier per kind te downloaden uit ELK 
 • Het toestemmingsformulier te scannen en te uploaden in ELK.

Sinds het schooljaar 18-19 maken wij (Het ABC Kernprocedureteam) gebruik van de ADIT (Adaptieve Digitale Intelligentietest) ter vervanging van de NIO. Klik hier voor meer informatie over de ADIT. De ADIT wordt op computers/Chromebooks/laptops of tablets afgenomen. Graag horen wij het als jullie als school (anders dan afgelopen jaar) wel beschikken over ten minste 15 tablets/laptops/computers/Chromebooks in één lokaal. 

We streven er naar de resultaten van de onderzoeken binnen 2 à 3 weken in ELK te zetten.

Stap 4. School geeft advies

In principe is het advies van de school leidend. Het advies wordt gegeven op basis van eigen inzicht van school en de onderzoeksresultaten. Let op! Indien ouders afzien van onderzoek kan school er toch voor kiezen praktijkonderwijs of leerwegondersteunend vmbo te adviseren. School verwerkt de gegevens in ELK en maakt het OKIDOC (overstap document) volledig.

Overige informatie

 • Voor alle Amsterdamse basisscholen worden de kosten voor het afnemen van de onderzoeken door Het ABC rechtstreeks betaald door het Samenwerkingsverband VO.
 • Kijk op de website voor de overstap www.elkadam.info voor meer informatie
 • Met vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder of op de website www.elkadam.info/handleiding Mocht u er op deze pagina niet uitkomen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl
 • Meer informatie over de nieuwe regelgeving overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.
 • Meer informatie voor ouders is te vinden op: https://www.voschoolkeuze020.nl/

Heeft u vragen over de uitvoering van de onderzoeken binnen de Kernprocedure PO/VO? Mail dan naar kernprocedure@hetabc.nl

Belangrijke documenten

 • Klik hier voor FAQ (Veelgestelde vragen Het ABC)
 • Klik hier voor de Adaptief toetsen informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de ADIT informatiebrief ouders
 • Klik hier voor de handleiding Adaptief toetsen 
 • Klik hier de handleiding Beoordelen van de adaptieve toetsen 21-22 
 • Klik hier voor Lijst toegestane instrumenten voor de overstap 20-21 - 21-22 volgt 
 • Klik hier voor de Toetsstandaard 21-22
 • Klik hier voor het Concept Tijdspad 21-22
 • Klik hier indien jullie leerlingen niet zichtbaar zijn voor Het ABC
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier leerwegondersteuning binnen het vmbo
 • Klik hier voor het toestemmingsformulier praktijkonderwijs of leerlingen met achterstanden passend bij praktijkonderwijs
 • Klik hier voor de presentatie van het ABC 23-09-2020

Contactgegevens

bliksem#Gesprekindeklas

 

Het ABC organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met de HvA een serie netwerkbijeenkomsten over burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het specifiek over het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas.

Burgerschapsvorming krijgt de laatste tijd weer veel meer aandacht in het onderwijs. Heftige gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs en Brussel komen de klas binnen en leiden soms tot een lastig gesprek. Maar ook met elkaar praten over slavernij, WO II,  de oorlog in Syrië of asielzoekers in Nederland is niet altijd makkelijk. Hoe ga je als leerkracht/docent om met heftige reacties en extreme standpunten? Hoe sluit je met gevoelige onderwerpen goed aan bij de ontwikkeling van kinderen? Op welke leeftijd kun je welk gesprek voeren? Hoe leid je dat in goede banen en zorg je voor een veilige sfeer, ook in spontane situaties? En hoe geef je met ouders vorm aan pedagogisch partnerschap? En kan dat ook nog leuk en uitdagend zijn?

Allemaal relevante vragen waar veel professionals, intern begeleiders en directeuren mee rond lopen. Als leerkracht en als school wil je adequaat in kunnen spelen op actuele situaties, maar ook preventief te werk gaan. Bewust en structureel werken aan een positief pedagogisch klimaat en een schoolcultuur die gebaseerd is op democratische waarden is hierbij van belang. Juist in een stad als Amsterdam met zijn enorme diversiteit.

Netwerkbijeenkomsten

Omdat zowel scholen zelf als de gemeente aangeven meer te willen doen aan burgerschapsonderwijs en hierbij van elkaar te willen leren, zijn er  dit jaar netwerkbijeenkomsten voor PO, VO en MBO.

De centrale vraag hierbij is:

Wat is er voor onze school/scholen nodig om in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan en zo de impact van burgerschapsonderwijs op school te vergroten? Wat doet het #gesprekindeklas met mij als docent/leerkracht?

 • Er zijn 10 verschillende netwerkbijeenkomsten, apart voor PO, VO en MBO. De deelnemers zijn professionals werkzaam op 1 school of professionals vanuit meerdere scholen die graag willen samenwerken op dit thema. Professionals zijn in principe leerkrachten/docenten, maar het kan ook zijn dat de conciërge een belangrijk figuur is voor kinderen/jongeren in de school en daarom ook aanwezig moet zijn. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de samenstelling van de groep, tot een maximum van 25 deelnemers.
 • Op 5 scholen brengen leerlingen hun kijk op de zaak in beeld, samen met enkele ambassadeurs. Dat doen ze door korte filmpjes of vlogs.

In de netwerkbijeenkomsten gaan deelnemers gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat betekent het voor kinderen en jongeren als er ruimte is voor een open dialoog?
 • Wat doet het voeren van gesprekken over gevoelige onderwerpen met jou?
 • Welke kennis en vaardigheden heb je nodig en hoe verwerf je die?
 • Wat heeft onze school nodig en hoe past dat in onze schoolcultuur?

Per netwerk is er één bijeenkomst van een dagdeel, bij voorkeur op school. Na 3 tot 4 weken vindt desgewenst een gesprek plaats van anderhalf uur over de opbrengsten. De bijeenkomsten worden begeleid door Het ABC en Dander en vinden plaats in de periode september 2016 tot en met februari 2017.

Wat levert het de school op?

Inzichten, afstemming, uitwisseling, inspiratie en kennisoverdracht op het gebied van het voeren van gesprekken over controversiële onderwerpen. Leerkrachten en docenten bespreken met elkaar waar dilemma’s liggen, krijgen helder wat goed werkt en welke vervolgacties wenselijk zijn.

 tekstbalonnetje
Wil je jouw school aanmelden voor een netwerkbijeenkomst?

Stuur een mail met je contactgegevens naar Sandra Hollander,
shollander@hetabc.nl, of bel 06-31631588.

 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Sandra Hollander
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 88

shollander@hetabc.nl

Mijn profiel

Het Sinterklaasgesprek

Hoe voer je dit gesprek op een constructieve manier, zodat het ook een bijdrage levert aan burgerschapsvorming?

Lees hier meer over en download de praktische werkvorm, met als centrale vraag:
“Hoe willen wij dit jaar op school Sinterklaas vieren?”

Arrangementen

Soms is er meer nodig, structureel of incidenteel ten aanzien van passend onderwijs of complexe onderwijsbehoeften van leerlingen, team of schoolbreed. Dan kan je een arrangement inzetten. Het ABC kan meedenken bij de invulling en aanvraag van een arrangement.

Psychologen en orthopedagogen van Het ABC voeren vanwege hun specialistische kennis ten aanzien van de begeleiding van leerkrachten of van leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen bij u op school ook arrangementen uit.

Een arrangement is altijd op maat gemaakt, gebaseerd op wat de leerling, leerkracht(en) en ouders specifiek en praktisch nodig hebben. In onze aanpak is vaak sprake van een volgende combinatie:

 • Individuele begeleiding en coaching van de leerling in de groep
 • Consultatieve leerkrachtbegeleiding/ psycho-educatie/ professionalisering voor de leerkracht en het schoolteam
 • Begeleiding/ psycho-educatie voor de ouders

We werken hierbij handelings- en oplossingsgericht en maken gebruik van effectieve interventies. Wij beschikken over ruime ervaring en brede expertise. Deze worden op maat ingezet en de invulling van de arrangementen is dus steeds uniek.

Thema’s arrangementen

Arrangementen kunnen worden ingezet per thema, zoals een rekenarrangement, of een combinatie van verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld om tot een gezond groepsklimaat te komen. Wij geven hier samen met de school en de leerling(en) verder vorm aan. Met elkaar bespreken we doelen, gewenste aanpak en resultaten. Om een beeld te geven van de mogelijkheden, geven we hierbij een beeld van een aantal mogelijke arrangementen, met verschillende thema’s:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • (Hoog)begaafdheid
 • Nieuwkomers
 • Rekenen
 • Lezen en spelling
 • Dyslexie
 • Werkhouding/ executieve functies

Bekijk hier onze Arrangementen Flyer, met een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden en voorbeelden.

 

Voorbeelden arrangementen

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."

Lezen, spelling en dyslexie

Voorbeeld: ICT bij dyslexie

Er zijn meerdere leerlingen met ernstige spellingproblemen of dyslexie in de bovenbouw. Een aantal van deze leerlingen heeft al een dyslexiebehandeling gehad en de school moet nu zelfstandig verder met deze leerlingen. Wij bieden begeleiding van de IB-er om expertise te vergroten voor het opstellen van handelingsplannen en het maken van een groepsplan, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van spellingvaardigheden van de leerlingen en het leren werken met aangepaste dyslexiesoftware (Kurzweil). Daarnaast worden de leerkrachten gecoacht bij het opstellen van groepsplannen en vindt er casuïstiekbespreking plaats.

Nieuwkomers

Voorbeeld: Ik voel me veilig: Welkom in mijn klas

Een 2e jaars nieuwkomerof vluchtelingenkind lijkt niet gelukkig te landen in de klas. De leraar wil graag een positieve groepsdynamiek bevorderen, weten wat er nodig is in bepaalde situaties, zowel preventief als curatief en hoe om te gaan met spanningen en stress bij de leerling.

De aanpak Welkom in mijn klas kan als arrangement ingezet worden bij ondersteuning van nieuwkomers en leerkrachten. Je leert hoe je de nieuwe leerling zo goed mogelijk kan opnemen in het onderwijs in de reguliere groep. Ook hoe je de tweedetaalverwerving van de leerlingen verder kan stimuleren, terwijl ze zo veel mogelijk meedoen aan het onderwijs in de klas.

(Hoog)begaafdheid

Voorbeeld: Plusklas of niet?

School heeft een leerling die het liefst foutloos werkt en opdrachten vermijdt die zij niet meteen begrijpt of kan uitvoeren. Als de leerling toch geconfronteerd wordt met een fout, noemt zij zichzelf dom. Ouders zien thuis dat de leerling vaak buikpijn heeft en het laatste jaar met tegenzin naar school gaat. Het lukt de school niet om een passend aanbod te vinden dat aansluit bij zijn ontwikkeling. Binnen de school wordt er gewerkt aan eigenaarschap van leerlingen voor hun leerproces. Dit werkt goed bij de meeste (hoog)begaafde leerlingen op de school, maar is voor de leerling en nog een aantal leerlingen niet toereikend.

Onze aanpak = maatwerk

Samen bespreken we hoe we het arrangement opmaken. Daarbij staan onze 8 krachten voor goed onderwijs centraal. De aanpak bestaat steeds uit de volgende onderdelen:

 

 • HULPVRAAG

  We brengen eerst de hulpvraag in beeld. Dit doen we open en adaptief, altijd in partnerschap.

 • DOELEN

  Gezamenlijk formuleren we doelen op drie niveaus: leerling, leerkracht en school. We kijken met behulp van het professionele kompas naar doorgaande lijnen. Bijvoorbeeld: de leerkracht weet hoe hij/zij de leerling kan begeleiden in de klas en verwerkt dit in een groepsplan

 • AANPAK

  We maken samen met school, leerling(en) en ouders een plan van aanpak. Vanuit eigenaarschap en met oog voor de hele mens. Zo’n aanpak kan bestaan uit bijvoorbeeld: - Oplossingsgerichte gesprekken - Handvatten voor thuis en op school - Groepsbegeleiding - Observaties - Kennisdeling - Etc.

 • UITVOERING

  Tijdens uitvoering en monitoring werken wij met alle betrokkenen. Dit is belangrijk, omdat iedereen dan op dezelfde manier werkt. Wij noemen dit het Droste-effect. Onze focus ligt bij de brede vorming op 3 niveaus; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De ondersteuning kan bijvoorbeeld worden geboden in de vorm van een teambijeenkomst, casuïstiek besprekingen, psycho-educatie aan ouders en begeleiding van leerkracht en IB-er over de aanpak van deze leerling.

 • EVALUATIE

  We sluiten altijd af met een afrondend verslag en evaluatiegesprek.

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding

Handelingsgerichte leerkrachtbegeleiding kan ingezet worden wanneer een leerkracht vragen heeft over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep.

 • ‘Hoe kan ik als leerkracht aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) in deze groep in deze school?’
 • ‘Welke factoren spelen een rol bij het leren van deze leerling(en) in deze onderwijsleersituatie?
 • ‘Hoe kan ik samen met de ouders tegemoet komen aan de behoeften van deze leerling(en)?’
 • ‘Hoe werk ik planmatig aan concrete leerdoelen met mijn groep?’

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. De ABC-adviseur, de leerkracht en eventueel de interne begeleider brengen samen de beginsituatie en vraagstelling in kaart. Stimulerende en belemmerende factoren die een rol spelen in de onderwijsleersituatie worden benoemd.

De aandacht wordt gericht op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft de leerkracht nodig? Samen wordt gezocht naar een aanpak die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en) en de mogelijkheden van de leerkracht.

Het kan gaan om kennis of vaardigheden op het gebied van klassenmanagement,  instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak, het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten:

 • De leerkrachtbegeleiding is gericht op:
  • de leerkracht in zijn kracht zetten voor de klas
  • uitbreiding van kennis en handelingsrepertoire van de leerkracht (professionalisering)
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie van de leerling(en).
 • Leerlingen kunnen zicht (weer) optimaal ontwikkelen in de groep.

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep? Dan kan handelingsgerichte diagnostiek en leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Onze adviseurs kijken samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een leerling nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling en plezierige schooltijd te komen.

Werkwijze

Samen kijken we wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leerkracht en ouders hebben te beantwoorden.
Het kan gaan om:

 • Consultatiegesprekken met de leerkracht
 • Verzorgen van intervisiebijeenkomsten
 • Gesprekken met de leerling
 • Observatie in de klas
 • Pedagogisch-didactisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van de leerling

Het begeleidingstraject is flexibel en op maat. We brengen samen de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart. We kijken naar kwaliteiten om deze te versterken en werken tegelijkertijd aan het beperken van de belemmeringen (dan wel de impact ervan te verkleinen).

Begeleiding van de leerkracht kan gaan over het vergroten van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, instructiewijze, omgaan met verschillen, specifieke onderwijsbehoeften (SEN), de pedagogische aanpak en het gebruik van methoden en materialen. Dit zijn zaken waarmee de leerkracht rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de leerontwikkeling van de leerlingen.

Opbrengsten

 • Meer inzicht in de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van de leerling
 • Beter zicht op beschermende en belemmerende factoren van de leerling
 • Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht inzichtelijk
 • Goede afstemming over de onderwijsbehoeften van de leerling en mogelijkheden van de leerkracht
 • Positieve en constructieve verandering in de onderwijsleersituatie
 • Leerling kan zich (weer) optimaal ontwikkelen
 • Leerkracht krijgt vertrouwen in eigen aanpak en kracht en staat (weer) met plezier voor de groep

 

Reactie van ouders:
"Omdat onze zoon nogal wat drempels ervaart door een combinatie van hoe hij is, wat er om hem heen gebeurt en wat er van hem verwacht wordt zijn we op advies van school bij Het ABC terecht gekomen. Er is een interview en vragenlijst afgenomen bij de ouders en bij school. De ABC adviseur heeft zelf onze zoon gesproken, getest en geobserveerd. Over het verslag over onze zoon kregen we een goed gevoel. Onze zoon werd omschreven zoals hij is en op een bepaalde manier begrepen we daarna beter waarom hij is zoals hij is en waarom hij bepaalde drempels ervaart in het leven. Nog veel fijner is het dat het heeft geleid tot meer concrete adviezen en een plan van aanpak waar de school met hulp van Het ABC mee verder gaat. En tenslotte het allerbelangrijkste dat hij nu ruim een half jaar later weer lekker in zijn vel zit."

Linda Traudes over deze aanpak:
"Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking met school en ouders, waarbij we kijken vanuit het hele lerende kind. Aan de hand van diagnostiek en gesprekken kwamen collega specialist begaafdheid Heidi en ik tot praktische handvatten voor in de klas en begeleiding van school daarbij. Op deze manier versterken we elkaar en komt een kind weer in zijn kracht en tot leren."

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding draait om de vraag wat deze leerling in deze klas met deze leerkracht nodig heeft voor een plezierige schooltijd met een optimale leerontwikkeling. Leren en het bieden van passend onderwijs gaan echter niet vanzelf.

 

Dat het leren niet vanzelf gaat kan verschillende oorzaken hebben. Door middel van (uitgebreid) onderzoek brengen we in kaart wat er voor deze leerling, in deze groep met deze leerkracht nodig is. We denken mee vanuit expertise en kijken systemisch.

Daarmee wordt het handelingsrepertoire verruimd, om het goede te doen voor elke leerling. Onze adviseurs hebben een onderwijsachtergrond en ruime ervaring op het gebied van leerlingbegeleiding.

Onze adviseurs zijn op afroep inzetbaar en kunnen ook op vaste dagdelen in de school werkzaam zijn. Zo kunnen we in een vroeg stadium snel reageren op vragen.

 

Wil je meer weten hierover?

Evelien Brouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 11

ebrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Handelingsgerichte diagnostiek & begeleiding

Wil je meer inzicht in belemmeringen en specifieke onderwijsbehoeften van je leerling(en)? Heb je als leraar vragen over het lesgeven en handelen ten aanzien van één leerling, meerdere leerlingen of de groep?
Samen bekijken we wat nodig en mogelijk is.

Lees meer

Executieve functies

Wil je meer weten over executieve functies en waarom ze belangrijk zijn? Wij bieden een teamworkshop over de rol van executieve functies op het dagelijks functioneren. Daarnaast ook individuele begeleiding van leerlingen.

Lees meer

Zorgbreedteoverleg (ZBO)

Het ZBO is een multidisciplinair afstemmingsoverleg ten behoeve van het onderwijs en de zorg voor het kind. Het ABC kan hier een effectieve bijdrage aan leveren.

 

Lees meer

Heb je een specifieke vraag, of wil je meer info over een bepaalde situatie?
Vul svp onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Contactformulier

 • We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

"Dat er na een gesprek met ons als ouders en een ochtend onderzoek, een zo volledig plaatje van mijn kind ontstaat dat recht doet aan wie hij ‘is’ én waar school en wij écht iets mee kunnen, had ik van te voren niet verwacht."

Consult begaafdheid

Heb je het vermoeden dat er een begaafde leerling in je groep zit? En heb je vragen over het aanbod of de aanpak en juiste begeleiding? In consultgesprekken met een specialist begaafdheid wordt nader ingegaan op deze vragen. Niet altijd is er direct een begaafdheidonderzoek nodig. Ook is het mogelijk om in een consult met een van onze specialisten de situatie van het kind in kaart te brengen en samen te kijken naar de mogelijkheden.

Werkwijze

We stemmen de werkwijze altijd af op de vraag die er ligt. Een of meerdere gesprekken zijn mogelijk, zowel op school als bij Het ABC. Desgewenst samen met de ouders. Bij Het ABC kun je ook terecht voor inzage in verrijkingsmaterialen, literatuur en extra leerstof.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck of Linda Traudes.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Linda Traudes
Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist

06 - 31 63 15 66

ltraudes@hetabc.nl

Mijn profiel