Profielschets


Voorzitter 
Raad van Toezicht (RvT)

 

Over Het ABC

Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in de metropoolregio Amsterdam. Al 45 jaar ondersteunt Het ABC het onderwijs en ouders bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. Wij doen dat vanuit onze visie op professionaliteit in het onderwijs: de Virtuoze School. Door de 8 krachten van virtuoos onderwijs op al ons werk van toepassing te laten zijn, zorgen we voor florerende leerlingen. Samen met gemeenten en andere partners, zoals welzijnsorganisaties, voeren we allerlei maatschappelijke trajecten met een link naar het onderwijs uit. Zo dragen we bij aan de bloeiende metropool.

Bij Het ABC werken circa 70 medewerkers die met hoofd, hart en handen hun expertise inzetten voor waarden gedreven kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Dit doen ze altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de ouders. Deze medewerkers zijn schoolpsychologen, kinder- en jeugd psychologen, orthopedagogen, taal- en rekenspecialisten en gedragsdeskundigen. Een deel (circa 20%) is werkzaam als jeugdpsycholoog of ouder- en kind adviseur binnen de ouder- en kind teams in Amsterdam. Naast deze medewerkers zijn er ook nog circa 50 metgezellen aan Het ABC verbonden die de flexibele schil vormen.

Het ABC is in 2014 gestart met een nieuwe directeur-bestuurder en het inzetten van een nieuwe strategie en werkwijze. Het was noodzakelijk een visie op onderwijs te ontwikkelen en er werd duidelijk positie bepaald door onze invulling van Virtuoos Onderwijs. Er werd ingezet op het kiezen voor de expertiserol in partnerschap, focus op vernieuwing, het versterken van de marketingfunctie en de teams als draaipunt van de organisatie. Deze nieuwe manier van werken, gepaard gaande met betrokkenheid en plezier in het werk, krijgt vorm binnen een driejarig veranderprogramma (2015-2016-2017), waarin de teams als draaipunt van de organisatie fungeren en medewerkers met hun team verantwoordelijk zijn voor het continu verbeteren op de resultaatgebieden Realisatie, Klantwaarde, Relatiemanagement, Professionalisering en Samenwerken.

Het eerste jaar (2015) werd gekenmerkt door een ingrijpende reorganisatie om Het ABC financieel weer gezond te maken en om de nieuwe werkwijze mogelijk te maken. “Verkennen” stond centraal binnen de nieuwe teams.
Het tweede jaar (2016) ging over “groei”: groei als team in het dragen van de verantwoordelijkheden en groei van Het ABC door zich in de markt te profileren als virtuoze expert en partner voor scholen, gemeenten en welzijnsorganisaties in de metropool Amsterdam.
En nu Het ABC in het derde jaar van het veranderprogramma zit, is er alle reden voor optimisme. De organisatie is financieel gezond, de koers is gezet, de Virtuoze School leeft bij klanten & medewerkers en intern veranderen de teams van actief naar pro-actief.

Het ABC wil in de toekomst deze koers versterken. Wij streven naar groei in omzet en vergroting van het werkgebied. Een bredere  basis is noodzakelijk om een gezonde toekomst voor Het ABC te garanderen. Voor de komende periode liggen de prioriteiten op

 1. Smoel krijgen door verdere profilering en innovatie als Virtuoos ABC waarbij de 8 krachten op al het handelen van toepassing is;
 2. Uitbouwen van de expertrol van de medewerkers als partner bij complexe onderwijsvraagstukken die praktische uitwerking vragen;
 3. Verdere groei door het vergroten van de markt naar de metropool Amsterdam, de grote steden en het VO;
 4. Teams als draaipunt van de organisatie terwijl zij constant verbeteren op de resultaatgebieden Realisatie, Klantwaarde, Relatiemanagement en Professionalisering;
 5. Verhogen van ons (financiële) resultaat door planmatiger en effectiever te werken.

Een belangrijke ontwikkeling is de overgang van de medewerkers van het Ouder Kind Team naar een eigen stichting.

Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van de voorzitter van de RvT, zoeken we per 1 september een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht van Het ABC. In deze profielschets treft u nadere informatie over Het ABC, de RvT en het gewenste profiel van de voorzitter.

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Het ABC. De RvT ziet onder meer toe op de realisatie van de doelstellingen van Het ABC, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, het financiële verslagleggingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving. Daarnaast is de RvT een strategische sparringpartner van de directeur-bestuurder, geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en treedt zij op als werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de stichting.

De RvT van Het ABC bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan een groot deel het afgelopen jaar is ingestroomd. De RvT opereert als een collegiaal team en oefent haar taken uit als eenheid. De leden onderschrijven de Governance code ABC Onderwijs Adviseurs en moeten onafhankelijk kunnen opereren. Het functioneren van de RvT is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Er wordt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvT. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

Binnen de RvT van Het ABC moeten diverse deskundigheden aanwezig zijn om het brede spectrum van de Stichting te kunnen overzien. Bij de samenstelling van de RvT wordt dan ook gelet op voldoende spreiding van de deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden. De leden van de RvT dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van het beleid en de strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Voor de samenstelling van de RvT geldt als algemeen uitgangspunt dat elk lid van de RvT in staat is:

 • om op het niveau van de bestuurder te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor de bestuurder staat;
 • integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder;
 • om op basis van globale informatie op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hem/haar voorgelegde aangelegenheden;
 • de balans tussen de maatschappelijke doelstelling en het zakelijk opereren te bewaken en te beoordelen;
 • beoordelen en controleren te combineren met adviseren en stimuleren;
 • ontwikkelingen in het onderwijs en de zorg (op politiek gebied, Amsterdams & groot stedelijk gebied en in de maatschappij) zelfstandig te volgen;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • het eigen functioneren kritisch te evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en eventuele overige taken;
 • het eigen netwerk in te zetten ten behoeve van ondersteuning van de bestuurder en de organisatie.

Kennisgebieden RvT

Binnen de RvT dienen in ieder geval de volgende meer of minder specifieke expertise en/of kennisgebieden aanwezig te zijn:

 • Bedrijfseconomie, financiën en ICT
  w.o. kennis en ervaring met het zijn van een adviesbureau, financiële verslaglegging, risicoanalyse, fusieprocessen en informatietechnologie.
 • Onderwijs
  w.o. kennis/ervaring met scholen/schoolbesturen/overige klanten binnen het onderwijs, zowel PO als VO; pedagogiek; het hebben van een relevant netwerk binnen het onderwijs.
 • Snijvlak onderwijs/zorg/welzijn
  w.o. het hebben van een netwerk in sector onderwijs, zorg en welzijn op lokaal, provinciaal en/of landelijk niveau.
 • Onderwijsinnovatie
  w.o. kennis/ervaring met onderwijsinnovatie
 • Personeel en organisatie
  w.o. kennis/ervaring met organisatievraagstukken, HRM, beloning –en arbeidsvoorwaarden.
 • Marketing en communicatie
  w.o. kennis en ervaring met marketing, communicatie, public relations.
 • Juridisch
  w.o. kennis/ervaring juridische zaken en wet- en regelgeving binnen de branche Onderwijs en Jeugd.

Gezien de nu reeds aanwezige kennis zoeken wij een voorzitter met kennis op het gebied van onderwijsvraagstukken en ervaring met strategische organisatieontwikkeling.

De RvT van Het ABC onderschrijft het belang van diversiteit en vindt het belangrijk dat het team een gezonde afspiegeling is van de samenleving. De RvT nodigt kandidaten die de diversiteit van het team kunnen versterken dan ook graag uit om te reageren op de vacature.

Specifieke taken van de Voorzitter

 • De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte;
 • De voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter ziet toe op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht. Hij/zij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals het, samen met de Directeur -bestuurder, voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en ziet er op toe dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaatsvindt;
 • De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 • De voorzitter maakt deel uit van de remuneratiecommissie met betrekking tot het functioneren van de Directeur-bestuurder.

Profiel Voorzitter RvT

Voor het profiel van de voorzitter zoeken iemand met veel ervaring op het gebied van Governance. Iemand die haarfijn aanvoelt wat de rol is van de Raad van Toezicht ten opzichte van de rol van de Directeur Bestuurder, zonder daar star in op te treden. De voorzitter beschikt over een vloeiende en verbindende stijl van handelen, waarin inhoud en toon gepast worden ingezet om het succes van de organisatie optimaal wordt gediend. De voorzitter leeft de Raad daarin voor. De voorzitter is een sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Daarnaast beschikt de voorzitter bij voorkeur over de volgende deskundigheden:

 • Kennis van het onderwijsspeelveld in ‘Groot Amsterdam’
 • Een relevant netwerk, zowel landelijk als in de regio
 • Actuele bestuurlijke ervaring
 • Een visie op onderwijs en onderwijsinnovatie, en de rol die Het ABC daarin kan spelen
 • Kennis van en inzicht in het opereren als een adviesorganisatie met een maatschappelijke opdracht.

Competenties

De RvT van Het ABC hecht veel waarde aan de compatibiliteit van de kandidaten met het team van de RvT en de organisatie. Tijdens de procedure zal dan ook uitvoerig gekeken worden naar de competenties en persoonlijke kenmerken van de kandidaat.

Wij zijn op zoek naar een integere en verbindende kandidaat die passie heeft voor de opgaven in het onderwijs, bedrijfsmatig is ingesteld en beschikt over de volgende competenties:

 • Bestuurlijk inzicht: kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet de complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden, heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen, is rolvast en kan een goede sparringpartner zijn voor de bestuurder;
 • Visie: heeft een visie op de toekomstige ontwikkelingen in de onderwijsbranche; weet daarbij van ‘buiten naar binnen’ te kijken en de verbinding te maken tussen ambities en mogelijke risico’s;
 • Integer en verbindend: is een integere, authentieke en verbindende persoonlijkheid, die zich thuis voelt in een open cultuur. Handelt vanuit professionele en sociale en ethische normen en waarden, leeft de Raad daarin voor;
 • Netwerken: heeft bestuurlijk- en politiek inzicht, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een actief relatienetwerk binnen het onderwijs of op het snijvlak van onderwijs, zorg en welzijn en weet deze aan te wenden voor de organisatie.
 • Creatief en innovatief: heeft een creatieve visie op de actuele en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen en kan de consequenties daarvan voor het onderwijs goed duiden. Kan out of the box denken en weet met vernieuwende ideeën en oplossingen te komen;

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als voorzitter van de RvT bij Het ABC? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv te sturen aan C. Groen, Personeel & Organisatie, telefoon 06 31631665, e-mail: cgroen@hetabc.nl o.v.v. vacature lid Raad van Toezicht. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Tijdschema:

Voorselectie: mei/juni 2018

Gesprekken met selectiecommissie: juni 2018

Voordracht en benoeming: 27 juni 2018

 

Download hier de gehele profielschets 'Voorzitter RvT'